پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۹ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده:

شیوه زندگی عشایر به عنوان یکی ازیکی سه شیوه جامعه (شهری، روستایی یاعشایری) دردهه های اخیر، دچار دگرگونی های فراوانی شده و تمایل به یکجانشینی در میان این قشر به شدت افزایش یافته است. از آنجایی که یکجانشینی آسیب جامعه عشایری محسوب می شود، شناسایی عوامل مرتبط، می تواند اطلاعات سودمندی در اختیار مسوولان امر قرار دهد. به همین دلیل این تحقیق به بررسی «میزان تمایل عشایر دشت مغان نسبت به یکجانیشی و عوامل مرتبط با آن» در سال 1393 می پردازد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و به روش پیمایشی و با استفاده ازپرسشنامه ای که محقق، آن را طراحی کرده است، انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق خانوارهای عشایری شهرستان پارس آباد مغان به تعداد 2850خانوار بوده و حجم نمونه آن با استفاده از فرمول کوکران به تعداد  200 خانوار، محاسبه شده که با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. طبق یافته های تحقیق که تجزیه وتحلیل آن با استفاده ازضریب همبستگی اسپیرمن انجام شده مشخص شده است که بین میزان همنشینی و ارتیاط عشایر با یکجانشین ها، بین میزان جاذبه های زندگی روستایی و شهری، بین میزان تغییر سبک زندگی در دشت مغان و وضعیت اقتصادی عشایر با میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد.

اهداف پژوهش:

هدف کلی:

تعیین میزان تمایل عشایرشهرستان پارس آباد مغان نسبت به یکجانشینی وعوامل مرتبط با آن.

اهداف جزئی:

  • تعیین رابطه بین میزان همنشینی وارتیاط عشایربایکجانشین ها ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین میزان جاذبه های زندگی روستایی وشهری ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین میزان تغییرسبک زندگی در دشت مغان ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.
  • تعیین رابطه بین وضعیت اقتصادی ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان.

 5-1- سوالات پژوهش:

- سوال کلی:

  •  میزان تمایل عشایر شهرستان پارس آباد مغان نسبت به یکجانشینی چقدر است وعوامل مرتبط با آن کدامند؟

- سوالات جزئی:

  • آیا بین میزان همنشینی وارتیاط عشایربایکجانشین ها ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین میزان جاذبه های زندگی روستایی و شهری و میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین میزان تغییرسبک زندگی در دشت مغان و میزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟
  • آیا بین وضعیت اقتصادی ومیزان یکجانشینی عشایر دشت مغان رابطه معنی داری وجوددارد؟

چکیده

طرح هدفمندی یارانه ها یکی از اتفاقات اقتصادی مهم درتاریخ ایران است که نتایج اجتماعی، فرهنگی و سیاسی متعددی درپی دارد. در سالهای اخیر، شکل جدیدی ازتوزیع یارانه ها و این بار به صورت پرداخت نقدی اجراشده که قبل و بعد از اجرای آن، نگرشها و نظریات متعددی پیرامون نتایج آن ابراز شده است.

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به «بررسی مقایسه ای نگرش شهرنشینان و روستانشینان شهرستان رضوانشهردر مورد هدفمندی یارانه ها» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی مقایسه ای نگرش شهرنشینان و روستانشینان شهرستان رضوانشهردر مورد هدفمندی یارانه ها و اهداف فرعی شامل؛ بررسی رابطه بین 1- جنسیت 2- سن 3- وضعیت تاهل 4- سطح تحصیلات 5- طبقه اجتماعی- اقتصادی و 6- نوع نگرش سیاسی با هدفمندی یارانه ها بوده است. دراین راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ نگرش به هدفمندی یارانه ها، متغیروابسته تحقیق و 1- جنسیت (برگرفته ازنظریات هومنز و بلاو)2- سن(برگرفته ازنظریات بلاو و امرسون) 3- وضعیت تاهل(برگرفته ازنظریات بلاو) 4- سطح تحصیلات(برگرفته ازنظریات هومنز، بلاو و امرسون)    5- طبقه اجتماعی- اقتصادی(برگرفته ازنظریات هومنز، بلاو و امرسون) و 6- نوع نگرش سیاسی (برگرفته ازنظریه های بلاو و امرسون) متغیرهای مستقل تحقیق هستند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه ای135 نفری از جامعه آماری (شهرنشینان و روستانشینان شهرستان رضوانشهر) که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شده، جمع­آوری  شده­اند. طبق یافته های تحقیق و با استفاده از آزمون ضرایب همبستگی لاندا، اسپیرمن و آزمونهای سنجش تفاوتt ؛  بین 1- جنسیت 2- سن 3- وضعیت تاهل 4- سطح تحصیلات 5- طبقه اجتماعی- اقتصادی و 6- نوع نگرش سیاسی  با هدفمندی یارانه ها رابطه معنی داری وجود دارد.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

یارانه‌ها یکی از ابزارهای مهم حمایتی دولت‌ها هستند که برای حمایت از مصرف‌کنندگان، تولید‌کنندگان و صادر کنندگان پرداخت می‌شوند. یارانه‌ به عنوان کمک‌‌های دولت تلقی می‌شوند که اولاً به مصرف‌کنندگان اجازه می‌دهد کالاها و خدمات را در قیمت‌های پائین‌تر از قیمت‌های بازار خریداری کنند و ثانیاً درآمدهای تولید‌کنندگان را در مقایسه با حالت بدون مداخله، افزایش می‌دهد.

باید توجه داشت که صرف پرداخت یارانه ضامن دستیابی به رفاه اجتماعی بالاتر نیست. تنها هنگامی می‌توان نسبت به اثربخشی یارانه‌ها در اقتصاد اطمینان یافت، که این ابزار حمایتی، به نحو هدفمند مورد استفاده قرار گرفته باشد. در حقیقت، هدفمند سازی یارانه‌ها ـ به وی‍ژه یارانه انرژی ـ مسیری است که لاجرم کشور باید در آن گام بردارد و هر چه این حرکت به تأخیر افتد، عوارض و هزینه‌های آن بیشتر خواهد بود.    

در نظام فعلی پرداخت یارانه، اگر چه مبلغ هنگفتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار می‌گیرد و از این طریق زمینه‌های افزایش رفاه اقتصادی و توان رقابت‌پذیری اقتصادی فراهم می‌آید، همچنان مشکلاتی در عملکرد وجود دارد که مانع از تحــقق کامل اهداف این نظام می‌باشد.در شرایط فعلی منابع ارزشمند کشور به صورت روزمره مصرف می شود، در صورتی که این منابع باید صرف طرح های اشتغالزا، بهبود محیط زیست و پیشرفت اقتصاد و کشاورزی شود.

موضوع ازآن جهت مهم می نمایدکه نظریات وتگرش هامتفاوت بوده واین طرح مخالفان وموافقان زیادی هم درسطح کارشناسان وهم شهروندان عادی دارد، بنابراین انجام این پژوش وپژوهش های مشابه، ضمن ارائه مبانی نظری،باجمع آوری نظریات شهروندان، می تواندکمک شایانی به مجریان طرح نماید.

3-1- اهداف پژوهش:

هدف کلی:

- بررسی مقایسه ای نگرش شهرنشینان وروستانشینان شهرستان رضوانشهردرمورد هدفمندی یارانه ها

اهداف جزئی:

- بررسی رابطه بین جنسیت ونحوه نگرش به هدفمندی یارانه ها

- بررسی رابطه بین سن ونحوه نگرش به هدفمندی یارانه ها

- بررسی رابطه بین تاهل ونحوه نگرش به هدفمندی یارانه ها

- بررسی رابطه بین سطح تحصیلات ونحوه نگرش به هدفمندی یارانه ها

- بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی- اقتصادی ونحوه نگرش به هدفمندی یارانه ها

- بررسی رابطه بین نگرش سیاسی ونحوه نگرش به هدفمندی یارانه ها

 

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، دستیابی به عوامل موثر بر ترغیب کاربران به خریدهای اینترنتی است و می تواند توسط مدیران ما در راه اندازی و مدیریت فروشگاه های اینترنتی مورد توجه قرار گیرد. با استفاده از الگوی پذیش فناوری (تم)، سعی داریم به فرضیات طرح شده در این تحقیق پاسخ دهیم. پژوهش حاضر کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردیده است. این پرسشنامه برگرفته از پرسشنامه دیویس، پرسشنامه های مربوط به معاملات برخط مستخرج از مقالات و نظر متخصصان مربوطه می باشد. جامعه آماری قشر تحصیل کرده و شاغل در جامعه ایران انتخاب گردیده که گمان می رود جهت خریدهای اینترنتی، از اینترنت، بیشتر استفاده می کنند. حجم نمونه جهت معرفی در نرم افزار پی ال اس، تعداد 112 نفر از کارمندان بانک صنعت و معدن که اکثرا تحصیل کرده می باشند، انتخاب گردیده است. در ابتدا به جهت نهایی نمودن پرسشنامه، نمونه 300 تایی به صورت تصادفی از جامعه آماری انتخاب و با نظرخواهی از چند تن از اساتید مرتبط با رشته، از لحاظ روایی، بررسی و اصلاحات مدنظر صورت گرفت و همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه نمونه، از طریق آزمون کرونباخ بررسی و با کسب نمره 9/0 در سطح قابل قبولی قرار گرفته است. روایی و پایایی نمونه اصلی 112 تایی، در نرم افزار پی ال اس، بررسی و مورد قبول قرار گرفته است.

از نرم افزار اس پی اس اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها در بخش محاسبه فراوانی و آمارهای توصیفی، بهره گرفته شد و به سبب غیرنرمال بودن داده ها، از نرم افزار پی ال اس، در بخش تحلیل استبناطی استفاده گردیده است.

از نتایج حاصل از این تحقیق می توان به اثبات پاسخ دهی مدل الگوی پذیرش فناوری در محیط ایران و درستی انتخاب آن برای این تحقیق اشاره نمود. همچنین تاثیر متغیرهای سودمندی، سهولت، باورپذیری، اطمینان، ریسک به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روی معاملات اینترنتی به اثبات خواهد رسید. در پایان، نتایج بررسی فرضیات و تحلیل آن ها و همچنین مدل نهایی تحقیق، ارائه گردیده است.

اهمیت تحقیق

در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، به منظور گسترش تعاملات الکترونیکی در شبکه جهانی اینترنت که به یکی از معیارهای اصلی توسعه در سال های اخیر بدل گشته، لزوم شناخت بیشتر رفتار سیستم های ارتباطات الکترونیکی در افزایش گرایش و تمایل مردم در پذیرش معاملات الکترونیکی احساس گردیده و تحقیقات متعددی در این زمینه صورت گرفته است.

با توجه به توسعه اینترنت در کشور ایران و افزایش روز افزون کاربران اینترنتی از یک سو و لزوم دستیابی به فاکتورهای پیشرفت و توسعه و نیاز به افزایش فرصت های شغلی، از سوی دیگر، انجام پژوهش های بسیار در زمینه تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک به خصوص در ایران لازم به نظر می رسد.

اهداف تحقیق

در این تحقیق سعی می گردد که سطح تاثیر عواملی نظیر اطیمنان، باورپذیری، ریسک پذیری و سودمندی و سهولت استفاده از اینترنت در جهت اقبال به معاملات اینترنتی در ایران ارزیابی و به سبب لزوم به کارگیری فناوری در انجام معاملات اینترنتی، از تئوری الگوی پذیرش فناوری، جهت توصیف و پیش بینی سطح پذیرش به کارگیری فناوری های اینترنتی بهره گرفته شود. همچنین با افزودن متغیرهای آماری نظیر سن، جنسیت، میزان تحصیلات، نوع فعالیت شغلی و تاهل و میزان استفاده از اینترنت، به تصویر گسترده تری از سطح پذیرش معاملات الکترونیکی در جامعه ایرانی دست خواهیم یافت.

 هدف اصلی

هدف، پیش بینی میزان پذیرش معاملات الکترویکی توسط افراد، از طریق ترکیب مدل پذیرش فناوری با ساختارهای اطمینان، باورپذیری و ریسک پذیری است. شایان ذکر است که این سه ساختار دارای بالاترین اهمیت در معاملات الکترونیکی در محیط مجازی و تکنولوژی محور هستند.

به طور خلاصه، هدف این تحقیق، فراهم آوردن یک مدل پایه ای جهت پیش بینی سطح پذیرش افراد برای انجام معاملات الکترونیکی است. این مهم، با تشریح تمایلات و تصمیم گیری های افراد در هنگام استفاده از اینترنت برای انجام معاملات، میسر می شود.

لذا ارائه، تفسیر و آزمون مدلی شناخته شده و بومی شده با شرایط محیط ایران در شناخت عوامل موثر در ترغیب کاربران در استفاده از امکانات منحصر به فرد موجود در اینترنت در جهت شکوفایی ایران عزیز لازم به نظر می رسد

چکیده:

قرآن، احادیث و مفاهیم برگرفته ازآن، درتمامی عرصه های زندگی (فرهنگ، سیاست، اقتصاد، ادبیات و... ) مسلمانان و به ویژه شیعیان تاثیر و بازتاب های آشکار و پنهان فراوانی دارد. ادبیات کودک و نوجوان نیز به عنوان یکی از زیر مجموعه های ادبیات، به طور قابل ملاحظه ای از مفاهیم تربیتی این منابع، تاثیر پذیرفته است. تحقیق حاضر با عنوان «بررسی بازتاب مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتاد» از میان این مفاهیم فرواوان، به بررسی تاثیر و بازتاب مفاهیم؛ عبودیت، احترام ونیکی به پدرومادر، حلال وحرام، صداقت وراستگویی و عدل و عدالت در ادبیات  دهه هشتاد شمسی می پردازد. این تحقیق که از نظر هدف بنیادی و از نظر راهبرد اجرایی، توصیفی- تحلیلی می باشد، در4 فصل و به شیوه تحلیل محتوی به بررسی مفاهیم فوق پرداخته است. جامعه آماری تحقیق، کتب مربوط به ادبیات کودک و نوجوان در دهه 80  و حجم نمونه، کتب در دسترس محقق می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که: مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتاد بازتاب داشته اند. به طوری که بیشترین آثار، درزمینه ادبیات کودک دردهه هشتاد شمسی به مفهوم عبودیت و بندگی اختصاص دارد و بقیه  مفاهیم  به  نسبت های تقریبا مساوی در رده های بعدی قرار دارند.

اهمیّت و ضرورت تحقیق

چگونگی پرورش نسل جدید، یکی از مهمترین اصولی است که پیشرفت یک کشور بدان وابسته است. سرمایه‌گذاری برای تربیت دینی افراد یک جامعه، در واقع نشانگر تمدن آن جامعه می‌باشد و پیشرفت در جنبه‌های گوناگون آن جامعه را تضمین می­کند. بنابراین، مسئولان امر به منظور محقق ساختن شرایط مطلوب برای پرورش نسلی با ایمان و مذهبی، موظف هستند با فراهم کردن برنامه‌های تربیتی سالم و اصولی این امکان را فراهم سازند. تربیت دینی وقتی حاصل می‌گردد که مطابق دستورهای دینی در زندگی انسان رفتار شود.» (انصاری، 1380: 22)

در همین راستا، دغدغه درونی و دل مشغولی دایمی همه دلسوختگان دین و آموزه­های دینی، آن است که نسل جدید جامعه را نسلی مومن به ارزش­ها و عامل به فضایل اخلاقی و احکام الهی بار آورند. همه ما بر اهمیت و ضرورت تربیت دینی واقفیم و بر این باوریم که اگر افراد جامعه زندگی خود را بر مدار دین و خداباوری معنا کنند، سلامت و سعادت جامعه در همه ابعاد سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی تضمین می­شود. جامعه­ای که دینی می­اندیشد و دینی رفتار می­کند، جامعه­ای است که راست­گویی و درست کاری، سعه صدر و بلندنگری، محبت و مهربانی، عشق و صمیمیت، ایثار و گذشت، استقلال و آزادی، تولید و باروری، هنر و هنرورزی و صدها فضیلت بزرگ دیگر در آن موج می­زند و انسان­ها خوشبختی و پیشرفت واقعی خود و جامعه خویش را در لحظه لحظه زندگی حس می­کنند. ( کریمی، 1380: 62)

ادبیات کودک ونوجوان مخصوصا به زبان شعری- که جنبه تاثیرگذاری اش به دلیل آهنگ وقافیه آن ونیزکوتاه بودنش نسبت به داستان، متجلی تر است- رسانه ای جذاب وکم هزینه برای فرهنگ هرجامعه می باشد. این پژوهش ازآن جهت مهم می نمایدکه اولا: تاکنون پژوهش مستقل علمی دراین زمینه انجام نشده است. ثانیا: برقراری پیوندبین منابع اصیل دین؛  قرآن ونهج البلاغه با ادبیات کودک می تواند نقش این دو یعنی قرآن وادبیات رادرتربیت کودکان بارزترسازد.

4-1- اهداف تحقیق

هدف کلی:

بررسی مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن وبازتاب آن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتاد

اهداف جزیی:

- بررسی بازتاب مفاهیم تربیتی قرآنی درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد

- بررسی بازتاب مفاهیم تربیتی احادیث درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد

5-1- سوالات تحقیق

سوال کلی:

آیا مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتادبازتاب داشته است؟

سوالات جزیی:

- آیا مفاهیم تربیتی قرآنی درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتادبازتاب داشته است؟

- آیا مفاهیم تربیتی احادیث وروایات درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد بازتاب داشته است؟

6-1- فرضیات تحقیق

فرضیه کلی:

مفاهیم تربیتی اسلام و قرآن در ادبیات کودک و نوجوان در دهه­ی هشتاد بازتاب داشته است.

فرضیات جزیی:

- مفاهیم تربیتی قرآنی درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد بازتاب داشته است.

- مفاهیم تربیتی احادیث وروایات درادبیات کودک ونوجوان دردهه هشتاد بازتاب داشته است


مقدمه

از زمانی که وای فای به بازار آمد، دنیای آنلاین ما و دسترسی ما به اینترنت را بسیار تحت شعاع قرار داده است. شبکه ی وای فای از امواج رادیویی برای انتقال اطلاعات استفاده می کند، پهنای باند محدودی دارد و اگر چند دستگاه هم زمان به یک شبکه ی وای فای وصل باشند، به راحتی ممکن است مشکلاتی از قبیل افت سرعت پیش بیاید. وای فای در برابر نفوذ هکرها هم آسیب پذیر است؛ به ویژه اگر امواج شبکه ی وای فای  شما، فراتر از محدوده ی خانه یا دفتر کارتان برود و غریبه ها هم بتوانند به این امواج دسترسی داشته باشند. دیگر این که با افزایش تعداد دستگاه هایی که می توانند به وای فای وصل شوند، امکان تداخل امواج بیشتر و بیشتر می شود. درست است که امروزه وای فای مثل هوایی شده که تنفسش می کنیم، اما کارشناسان می گویند به زودی باید دنبال فناوری های جایگزین بگردیم.

حال تکنولوژی جدید به نام لای فای ظهور کرده است که در آن به جای استفاده از امواج رادیویی از طیف نور مرئی استفاده می شود و به زعم دانشمندان می تواند به سرعت یک گیگابیت بر ثانیه در دنیا واقعی دست پیدا کند و این رقم بسیار سریع تر از سرعت متوسط وای فای است. پتانسیل این تکنولوژی در تغییر نحوه ارتباطات آینده‌ی بشری بسیار زیاد است.

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان، (در سال تحصیلی 94-1393) انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر هوش اخلاقی و ابعاد آن شامل درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش و همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 326 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش هوش اخلاقی در این پژوهش، پرسشنامه 40 سوالی هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، معدل کل یا میانگین نمرات دروس آنها در سال قبل استفاده شده است و علاوه بر آن برای سنجش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان از پرسشنامه محقق ساخته 12 سوالی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن (87/0) بود. همچنین پایایی پرسش نامه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله (test-retest) اندازه گیری شد، مقدار آن (947/0) بود. روایی ابزارها به وسیله روایی صوری بررسی شدند. سپس داده ها به وسیله آزمون همبستگی و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داده اند:1- بین هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (838/0= r). 2- بین درستکاری و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (770/0= r). 3- بین مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (707/0= r). 4- بین دلسوزی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (659/0= r). 5- بین بخشش و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (783/0= r). 6- نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی برای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داد که تنها بین میزان تحصیلات پدر، میزان تحصیلات مادر، میزان درآمد خانواده و استفاده از کامپیوتر با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین استفاده از شبکه های خارجی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد فرزندان خانواده، استفاده از کلاس های غیردرسی، استفاده از شبکه تلویزیون داخلی رابطه معناداری مشاهده نشد.

چکیده:

این تحقیق که در سال 1391 با عنوان «بررسی مفاهیم نمادین اعضا و جوارح درآثار عرفانی با تکیه بر مثنوی معنوی وگلشن راز» و با اهداف 1- بررسی مبدأ کاربرد رمزی و نمادین اعضا و جوارح در ادبیات فارسی 2- بررسی کاربرد رمز و نماد در زبان صوفیه 3- بررسی نقش صوفیان در ارائه قدیمی­ترین تفاسیر از معانی رمزها و نمادهای اعضا و جوارح 4- بررسی معانی اعضا و جوارح در مثنوی معنوی مولانا 5- بررسی معانی اعضا و جوارح در گلشن راز شیخ محمود شبستری، آغازشده بود در4 فصل شامل؛ فصل اول (کلیات)، فـصــل دوم (مبانی نظری)، فـصــل سوم (بحث و تحلیل)  و فـصــل چهارم (نتیجه گیری و پیشنهادات)، به انجام رسید. روش تحقیق از نظر هدف؛ بنیادی ، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه­ای و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیلی است. مثنوی معنوی و گلشن راز نیز واحدهای تحلیل هستند.

طبق یافته­های این تحقیق: 1- کاربرد رمزی و نمادین اعضا و جوارح در ادبیات  فارسی از اواخر قرن پنجم و اوائل قرن ششم آغاز شده است. 2-کاربرد رمز و نماد در زبان صوفیه امری ناگزیر و اجتناب ناپذیر است. 3- قدیمی­ترین تفاسیر از معانی رمزها و نمادهای اعضا و جوارح را نویسندگان صوفی ارائه کرده­اند.4- مولانا  اعضا و جوارح  را در معانی مجازی و عرفانی به کاربرده است. 5- محمود شبستری اعضا و جوارح را در معانی مجازی و عرفانی به کار برده است. نتیجه کلی آنکه: اعضا و جوارح انسان، در ادبیات عرفان و تصوف (نیز مثنوی مولوی و گلشن راز شبستری) در حالتی نمادین و رمزی استعمال شده است.

اهمیت و ضرورت تحقیق:

گرچه درپیشینه تحقیق به نمونه هایی ازتحقیقات صورت گرفته درباب معانی مجازی اعضاوجوارح اشاره شده،لیکن بایددانست که عموم این تحقیقات،نظربه جریان کلی تصوف داردوتنهااقتضای بحث وازجهت ارائه نمونه،شواهدی ازمتون نظم درآنهانقل شده است،درحالی که درپژوهش حاضر،بارهیزازکلی گویی وبه صورتی دقیق ومنسجم ومتمرکز،مفاهیم نمادین اعضا وجوارح دردونمونه ازمتون مهم ومعتبرعرفانی بررسی وتحلیل خواهدشد.این تحقیق ازآن جهت مهم می نمایدکه گاهی جایگاه عرفانی ومفاهیم بلنداعضاوجوارح دراشعارعرفانی درحدجسمانی وروزمره تنزل می یابدوخلوص عرفانی برخی ازبزرگان ادب فارسی موردتردیدقرارمی گیرد،بدین لحاظ این تحقیق ضمن بررسی مفاهیم نمادین اعضاوجوارح درادبیات فارسی قصدشناساندن وتشریح مقاصداصیل وواقعی بزرگانی چون مولانا وشبستری ازبه کاربستن این واژه ها  رادارد.

4-1- اهداف تحقیق:

هدف کلی:

بررسی مفاهیم نمادین اعضاوجوارح درآثارعرفانی باتکیه برمثنوی معنوی وگلشن راز

 اهداف جزئی:

بررسی مبدأکاربردرمزی ونمادین اعضاوجوارح درادبیات فارسی

بررسی کاربردرمزونماددرزبان صوفیه

بررسی نقش صوفیان درارائه قدیمیترین تفاسیرازمعانی رمزهاونمادهای اعضاوجوارح

بررسی معانی اعضاوجوارح در مثنوی معنوی مولانا

 بررسی معانی اعضاوجوارح درگلشن رازشیخ محمودشبستری


چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی جامعه شناختی « میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه شهر خلخال در سال تحصیلی 1391» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن واهداف فرعی شامل - شناخت رابطه بین سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و میزان تعامل آنها 2- شناخت رابطه بین سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و میزان تعامل آنها 3- شناخت رابطه بین سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و میزان تعامل آنها4- شناخت رابطه بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و میزان تعامل آنهاو5- شناخت رابطه بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنهابوده است.دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛ تعاملات ابزاری و اظهاری میان خانه و مدرسه متغیر وابسته تحقیق و-1اعتماد اجتماعی(برگرفته ازنظریه های تونیس،جانسون وگیدنز)-2روابط گفتمانی(برگرفته ازنظریه های هابرماس)-3انسجام اجتماعی(برگرفته ازنظریه های پارسونزودورکیم) -4پایگاه اجتماعی اولیاومربیان (برگرفته ازنظریه های وبروپارسونز)-5 نظم(برگرفته ازنظریه های زیمل وچلپی)، متغیرهای مستقل تحقیق هستند.

تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه تحلیل محتوااطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ازنمونه های آماری جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق وبااستفاده ازآزمون گاما؛ بین1- سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان 2- سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان 3- سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان 4- بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان 5و- بین  سطح نظم در خانه و مدرسه با میزان تعامل بین آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

چکیده

     این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی به « بررسی اهمیت نسبی سرمایه اجتماعی بر عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل» می­پردازد. هدف کلّی پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین1 - ساختار2- محتوی و3-کارکرد سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ سرمایه اجتماعی و ابعادآن از نظریه کلمن، بوردیو، پاتنام، فوکویاما ولین اخذ شده­اند. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش از طریق پرسشنامه از نمونه­های آماری (135 نفر ازکارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل) جمع­آوری شده­اند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تکنیک اهمیت نسبی جانسون متغیره انجام گرفته است و نتایج پژوهش  حاکی ازآن است که؛ بین   1- ساختار، 2- محتوی و 3-کارکرد سرمایه اجتماعی با عملکرد شغلی کارکنان ارتباط معنی­داری وجود دارد. و چون این متغیرها ابعاد سرمایه اجتماعی هستند، به طورکلی؛ بین سرمایه اجتماعی و عملکرد کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معنی­داری وجود دارد. سه ابعاد  سرمایه اجتماعی در مجموع 65% تغییرات عملکرد را تبیین می کند. بعد محتوای سرمایه اجتماعی بیشترین اولویت را در تبیین دارد، و سایر مولفه های سرمایه اجتماعی نیز در تبیین عملکرد شغلی تفاوت اندکی با بعد محتوای سرمایه اجتماعی دارند.

اهداف پژوهش:

 هدف اصلی

بررسی اهمیت نسبی ابعاد سرمایه اجتماعی در عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

اهداف فرعی  

بررسی اهمیت نسبی بعد ساختاری برعملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

بررسی اهمیت نسبی بعد محتوایی  بر عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

بررسی اهمیت نسبی بعد کارکردی  بر عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل

1-5- پرسشهای پژوهش:

سوال اصلی

بین سرمایه اجتماعی وعملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

سوالات فرعی

بین ساختار سرمایه اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

بین محتوی سرمایه اجتماعی  و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟

بین کارکرد سرمایه  اجتماعی و عملکرد شغلی کارکنان بانک کشاورزی استان اردبیل رابطه معناداری وجود دارد؟