پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱۰ مطلب در آبان ۱۳۹۴ ثبت شده است

چکیده

یکی از موضوعات کلاسیک و مهمترین فعالیت هایی که مهندسان صنایع و مدیران صنعتی با آن سروکار دارند، مسئله بالانس خطوط مونتاژ است که با وجود کارهای تحقیقاتی متنوع در این زمینه، هنوز مسائل زیادی در این حوزه قابل تحقیق می باشد. در این پژوهش، با توجه به اهمیت و جذابیت مسئله بالانس خطوط موازی محصول مختلط و از سوی دیگر اهمیت عامل انسانی در فرایند توسعه و نیز مطالعات بسیار کم انجام شده در رابطه با وجود همزمان بیش از یک هدف که رویکردی جدید در زمینه خطوط مونتاژ موازی است، یک مدل ریاضی عدد صحیح ترکیبی برای بالانس خطوط مونتاژ موازی محصول مختلط، ارائه گردیده است و با در نظر گرفتن محدودیت های دوگانه ماشین آلات و نیروی انسانی به صورت همزمان، تحت عنوان محدودیت دوگانه منابع، با رویکرد بیش از یک هدف درصدد کاهش تعداد ایستگاههای مورد نیاز خطوط و به حداقل رساندن هزینه کل نیروی انسانی است. از آنجا که مسئله مورد نظر از نظر پیچیدگی در کلاس مسائل NP-hard قرار دارد، مدل ریاضی را نمی توان برای ابعاد واقعی موجود در صنعت حل کرد، لذا از الگوریتم فراابتکاری زنبور عسل برای حل این مسئله استفاده شد و در ادامه، کد گذاری و طراحی مسئله به کمک نرم افزار متلب انجام شده است. صحت و اعتبار سنجی مدل، با مجموعه داده های ارائه شده در این حوزه مورد ارزیابی قرار گرفته است که نتایج حاصله حاکی از کارائی مدل و بهبود اهداف است. با نگاه دو جانبه به اهداف مسئله و مطابق با خروجی مدل مذکور، مدل ارائه شده، قادر به کاهش تعداد ایستگاههای مورد نیاز خطوط و به حداقل رساندن هزینه کل نیروی انسانی در خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط است.

اهداف تحقیق

هدف اصلی در این پژوهش، ایجاد راه حلی برای مسئله بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط با رویکرد بیش از یک هدف با استفاده از الگوریتم زنبورعسل است که قابل تقسیم به اهداف فرعی زیر می باشد:

 • مدل سازی بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط با هدف کاهش تعداد ایستگاه های کاری با رویکرد ترکیبی.
 • افزودن منبع نیروی انسانی به عنوان دومین منبع محدود کننده، به مسئله خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط با هدف کاهش هزینه نیروی انسانی.
 • به کارگیری الگوریتم زنبور عسل برای مسئله خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط و حل مسئله و اعتبارسنجی آن.

1-4 ضرورت و جنبه نوآوری تحقیق

با توجه به بررسی، طبقه بندی و تجزیه و تحلیل تحقیقاتی مربوط به پیشینه تحقیق که به تفصیل در فصل دوم توضیح داده می شود، مطالعه ای پیرامون بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط با رویکرد منابع دوگانه، علی رغم اهمیت و ضرورت، صورت نگرفته است که این بیش از پیش اهمیت موضوع مورد بحث را مشخص می کند، بنابراین از بین انواع محصولات، مدل مختلط انتخاب گردید، زیرا بازار رقابتی امروز دارای تغییرات سریع و زیادی در عرضه محصولات متنوع و با کیفیت شده است که ریشه اصلی این تغییرات در نیازها و خواسته های مشتریان می باشد، لذا سازمانها و شرکت های تولیدی و خدماتی به منظور پاسخگویی مطلوب به نیازهای فراوان و متنوع مشتریان و نیز موفقیت در بازار مستمراً تلاش می نمایند. از چیدمان های متفاوت خط نیز مدل موازی به دلیل مزایای زیاد آن و اینکه مطالعات انجام شده در این مورد بسیار محدود گزارش شده و هنوز نوپا می باشد، انتخاب گردید. اما آنچه در این میان مهم به نظر می آید، توجه عمیق به منابع انسانی توانمند به عنوان برجسته ترین عامل مزیت رقابتی در رشد توسعه، کارآفرینی و متعاقب آن تمایز سازمانها از یکدیگر نقش کلیدی ایفا نموده است، بنابراین ترکیبی جدید و کارا را برای این تحقیق در زمینه مسئله بالانس خطوط مونتاژ در نظر گرفته شده است.

نوآوری های اصلی این پژوهش به شرح زیر است:

 • استفاده از مدل ترکیبی در مسئله بالانس خطوط مونتاژ موازی.
 • در نظر گرفتن محدودیت دو گانه (ماشین آلات و نیروی انسانی) در مسئله بالانس خطوط مونتاژ موازی مدل مختلط.
 • به کارگیری الگوریتم زنبور عسل برای مسئله مورد نظر.

علاوه بر موارد ذکر شده، رویکرد ارائه شده برای تولید جمعیت اولیه ابتکاری است و همچنین نو آوری های نوین دیگری برای این پژوهش وجود دارد که به طور کامل در فصل سوم شرح داده شده اند.

 

تعداد صفحات 151 word

 

چکیده

 هدف اصلی از ارایه این پایان نامه، انتقال نظراتی است که در سالهای گذشته در تحقیقات مربوط به رشته یادگیری ماشین (زیر شاخه ای از هوش مصنوعی که بر روی برنامه هایی تمرکز می کند که از طریق تجربه به یادگیری می پردازند.) مطرح شده است. در ارایه این نظرات تلاش شده است که با حفظ دقت، از بیش از حد رسمی شدن پرهیز شود، هرجا که مناسب بوده الگوریتم های شبه برنامه نیز گنجانده شده تا نظرات را ملموس تر کند. به جای توضیح این زیر شاخه از هوش مصنوعی به سبک خاص خودش، سعی گردیده است تا تمام دانسته ها در این زمینه در یک چارچوب مشترک ارایه شوند. در این پایان نامه، نقش یادگیری به عنوان گسترش دسترسی طراح به محیط های ناشناخته توضیح وهمچنین نشان داده می شود که این نقش چگونه برای طراحی عامل ها محدودیت ایجاد می کند و از بازنمایی صریح دانش و استدلال پشتیبانی مینماید. این مبحث، روشهای تولید دانش مورد نیاز توسط اجزای تصمیم گیرنده را توصیف می کند، همچنین نوع جدیدی از این اجزاء (شبکه عصبی) را به همراه رویه های یادگیری مربوط به ان معرفی می نماید. بدین منظور به ترجمه بخش یادگیری از کتاب هوش مصنوعی راسل (فصول 18، 19، 20 و 21) مبادرت شده است. پنج مشخصه اصلی این پایان نامه عبارتند از: 1-ارایه دیدگاهی یکپارچه از رشته یادگیری ماشین. 2-تمرکز حول محور عاملهای هوشمند 3-پوشش جامع و به روز مطالب 4-تأکید یکسان هم بر مباحث نظری و هم عملی 5-درک مطالب از طریق پیاده سازی

 

تعداد صفحات 240 word

 

چکیده

در عصر حاضر پیشرفت سریع و همه جانبه در تجارت و فناوری همراه با فضای فشرده رقابتی، تغییرات سریع محیطی را رقم زده است. در چنین شرایطی سازمان ها به منظور دستیابی به سود بیشتر باید به بهبود کارایی و اثربخشی عملکرد خود بپردازند. در حالی که بسیاری از سازمان ها با حجم وسیعی از اطلاعات مواجه هستند برخورداری از اطلاعات دیگر یک مزیت نخواهد بود بلکه استفاده بهینه از این اطلاعات دغدغه بسیاری از آنهاست، به همین دلیل سیستم های اطلاعاتی به عنوان یک ابزار تعیین کننده در راستای منافع شرکت ها به کار گرفته می شوند. در دهه های اخیر سیستم یکپارچه سازمانو مدیریت ارتباط با مشتریان نقش اساسی در کسب و کارها را بازی می کنند. به همین خاطر توجه بسیاری از تحقیقات بر ERP، CRM و ارتباط بین آنها متمرکز شده است. اگر چه اکثر این مطالعات جنبه ی نرم افزاری این ارتباط را مورد توجه قرار داده اند، اما سیستم ERP چقدر به مدیریت ارتباط با مشتریان به عنوان یک استراتژی کمک می کند؟ چقدر به کارگیری این سیستم، که بسیار هزینه بر است، بر وفاداری مشتری که ضامن سود بلند مدت سازمان است، اثر دارد؟ در این پژوهش رویکرد جدیدی برای توضیح ارتباط بین ERP و CRM معرفی می شود؛ هدف اصلی تحقیق، ارزیابی اثر سیستم یکپارچه سازمان بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان با کمک فاکتورهای مدل RFM می باشد. متدلوژی تحقیق، روش تحلیل سلسله مراتبی است و ارزیابی به صورت مطالعه ی موردی در صنعت خودروسازی انجام گرفته است. نتایج به دست آمده از مطالعه ی موردی نشان می دهد، سیستم ERP بر مشتریانی که بیشترین ارزش مبادله با سازمان را دارند، بیشترین اثر را گذاشته است.


اهداف و سوالات تحقیق

هدف اصلی: هدف اصلی این پژوهش ارزیابی تاثیر به کارگیری سیستم ERP در عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان بر اساس شاخص های مدل FRM در شرکت تامین قطعات ایران خودرو (ایساکو) می باشد.

اهداف فرعی: اهداف فرعی تحقیق عبارتند از:

هدف فرعی 1: تعیین اهمیت و اولویت خرده سیستم های ERP مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان نسبت به هم در اثرگذاری بر عملکرد CRM.

هدف فرعی 2: تعیین میزان و چگونگی اثر خرده سیستم های ERP مرتبط با مدیریت ارتباط با مشتریان بر روی هر یک از شاخص های عملکردی CRM نسبت به هم

هدف فرعی 3: تعیین میزان و چگونگی اثرپذیری طبقات مختلف مشتریان وفادار از این خرده سیستم ها نسبت به هم بر اساس فاکتورهای مدل RFM در سازمان مورد مطالعه می باشد.

سوالات اصلی تحقیق:

 • در سازمان مورد مطالعه چگونه سیستم ERP از طریق خرده سیستم های مرتبط با CRM بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان اثرگذار است؟
 • در سازمان مورد مطالعه اثر خرده سیستم های مذکور بر طبقات مشتریان وفادار بر اساس سه فاکتور مدل RFM به چه نحوی می باشد؟

 

1-6 ساختار گزارش تحقیق

این تحقیق در پنج فصل به شرح زیر تنظیم شده است:

فصل اول، در این فصل تبیین موضوع، ضرورت انجام، اهداف و رند کلی تحقیق مد نظر قرار گرفته است.

فصل دوم: در این فصل به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شده است.

فصل سوم: در این فصل به تشریح روش تحقیق و روش گردآوری اطلاعات پرداخته شده است.

فصل چهارم: در این فصل ضمن معرفی سازمان مورد مطالعه، طرح ریزی تحقیق انجام می شود و به حل مساله ی پژوهش از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی پرداخته و در نهایت نتایج محاسبات، تجزیه و تحلیل و با کمک اطلاعات حاصل نتیجه گیری شده است.

فصل پنجم: در آخرین فصل از فصول پنچ گانه این تحقیق، پس از بیان نتایج حاصل و ارائه پیشنهادهایی بر اساس آنها، محدودیت های تحقیق عنوان شده است.

 

 

 

‌تعداد صفحات 132 word

پرسشنامه منظور بررسی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان شرکت

پرسشنامه بررسی اثر سیستم ERP بر عملکرد مدیریت ارتباط با مشتریان

چکیده انگلیسی

 

چکیده

 شبکه های حسگر بیسیم، نوع خاصی از شبکه های کامپیوتری هستند که برای انجام کارهای نظارتی تعبیه شده اند. این شبکه ها از تعداد زیادی (حتی هزاران) گره کوچک با قابلیت و قدرت پایین و همچنین ارزان قیمت تشکیل شده اند. این گره ها که هر کدام سنسور نامیده می شوند، می توانند اطلاعاتی را از محیط اطراف خود دریافت کرده و با انجام یکسری عملیات، اطلاعات را برای همسایگان خود ارسال کنند. در شبکه های حسگر بیسیم پروتکل های بسیاری به موضوع مسیریابی پرداخته اند. این پروتکل ها می توانند از دید ساختار شبکه به دسنه مسیریابی تخت، سلسله مراتبی و مبتنی بر مکان تقسیم شوند. در مدل تخت همه گره ها نقش یا کار مساوی دارند اما در سلسله مراتبی گره ها نقش مختلفی بازی می کنند و در مدل مبتنی بر مکان نیز از موقعیت گره های سنسور برای مسیردهی داده در شبکه استفاده می شود. انواع مختلف این پروتکل ها در اینجا مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی با پارامترهایی با هم مقایسه شده اند.

جمع بندی و پیشنهادات  

   پروتکل هایی که بر مبنای مشخصات و کاربرد شبکه، داده ها و درخواست ها را اسم گذاری می کنند، پروتکل هایی با محوریت داده نامیده می شوند. در این نوع پروتکل ها نیازی به تشکیل خوشه نیست. نحوه نامگذاری و عملکرد این پروتکل ها بسیار به کاربرد شبکه بستگی دارد. از طرف دیگر دسته ای دیگر از پروتکل ها پروتکل های سلسله مراتبی هستند که شبکه را به چند خوشه تقسیم می کنند که هر کدام به صورت مستقل کارهای خود را انجام می دهد و هر خوشه دارای یک سرپرست است. گاهی اوقات سرپرست ها طوری انتخاب می شوند که از نظر انرژی محدودیت کمتری داشته باشند. هر سرپرست داده های حسگرهای خودش را دریافت کرده و باهم ترکیب می کند و حاصل را به ایستگاه پایه می فرستد. جالب ترین بخش تحقیقات در مورد این پروتکل ها این است که چگونه خوشه ها شکل بگیرند تا مصرف انرژی و سایر پارامترها مانند تاخیر شبکه بهینه شود. همچنین نحوه ی ترکیب داده ها در هر خوشه باید در اینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد. افزایش اندازه ی شبکه، باعث افزایش و پیچیدگی مسیریابی و رساندن اطلاعات به مرکز اصلی می باشد. اما هم چنان مسیریابی و پردازش نیاز به انرژی دارند. بنابراین یکی از نکات کلیدی توسعه و ارائه ی پروتکل های مسیریابی جدید در جهت کاهش و صرفه-جویی در انرژی مصرفی است. پروتکل هایی که از مکان حسگرها برای مسیریابی بهینه استفاده می کنند پروتکل های مبتنی بر مکان نام دارند. در واقع هنوز هم استفاده بهینه از اطلاعات مکانی جهت به کارگیری بهینه انرژی در حال تحقیق و بررسی است.


 

تعداد صفحات 82 word 

چکیده

مقدمه: انسان ها در زندگی با موقعیت های استرس زایی مواجه می شوند که برای رویارویی با آنها باید از مهارت کافی برخوردار باشند. مهارت های اجتماعی یکی از عوامل تاثیر گذار در روابط بین فردی سالم و سلامت اجتماعی می باشد که توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب کرده است. موضوع پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان می باشد.

روش: جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر شهر قم تشکیل داده اند که از بین آنها 60 نفر به طور تصادفی انتخاب شده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. ابتدا هر دو گروه به پرسشنامه اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی کییز به عنوان پیش آزمون جواب دادند. سپس گروه آزمایشی طی 8 جلسه 90 دقیقه ای، مهارت های اجتماعی را آموزش دیدند. در حالی که گروه کنترل در لیست انتظار بوده و هیچ آموزشی ندیدند. پس از پایان این دوره، مجددا هر دو گروه به همان آزمون ها پاسخ دادند. نتایج گروه با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد بررسی قرار گرفته و مقایسه شد.

یافته ها: نتایج نشان داد که پس از آموزش، سلامت اجتماعی گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل افزایش و میزان اضطراب اجتماعی آنها نیز کاهش پیدا کرده است.

نتیجه گیری: با توجه به این یافته ها می توان نتیجه گرفت که با آموزش مهارت های اجتماعی، علاوه بر حل مشکلات فردی، تعاملات اجتماعی نیز بهبود یافته و موجبات یک زندگی اجتماعی مطلوب فراهم می گردد.

کلمات کلیدی: مهارت های اجتماعی، اضطراب اجتماعی، سلامت اجتماعی، دانش آموزان دختر.

اهداف تحقیق

هدف از پژوهش حاضر تعیین میزان تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی و سلامت اجتماعی دانش آموزان و هم چنین تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر اجتناب و پریشانی و ترس از ارزیابی منفی دانش آموزان و همچنین تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت اجتماعی در دختران سال سوم متوسطه منطقه 2 شهر قم می باشد.

فرضیات تحقیق

آموزش مهارت های اجتماعی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد.
آموزش مهارت های اجتماعی بر اجتناب و پریشانی اجتماعی (از مولفه های اضطراب اجتماعی) دانش آموزان تاثیر دارد.

 آموزش مهارت های اجتماعی بر ترس از ارزیابی منفی (از مولفه های اضطراب اجتماعی) دانش آموزان تاثیر دارد.

آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت اجتماعی دانش آموزان تاثیر دارد
آموزش مهارت های پذیرش اجتماعی (از مولفه های سلامت اجتماعی) دانش آموزان اثر دارد.

 آموزش مهارت های بر انطباق اجتماعی (از مولفه های سلامتی اجتماعی) دانش آموزان اثر دارد.

 

 

تعداد صفحات 114 word

به همراه چکیده انگلیسی

 

چکیده فارسی: در سال های اخیر، افزایش روز افزون عملکرد کارت های گرافیکی، محققین را به فکر بهره گیری از توان پردازشی آنها در کاربردهای غیر گرافیکی انداخته است. درهمین راستا شاخه جدیدی در علوم کامپیوتر به نام محاسبات با اهداف همه منظوره روی واحد GPU ایجاد شده است ، هدف فعالان این عرصه بهره گیری از کارت گرافیک به عنوان یک کمک پردازنده محاسباتی در برنامه های غیرگرافیکی و برنامه های عمومی است.ازاین رو از صنعت محاسباتی گرفته تا محاسبات موازی دچار تغییرات گسترده ای شده وعملیات انتقال تقریبا تمام کامپیوترهای مصرف کننده سال 2010 همراه با پردازنده های چند هسته ای صورت گرفته است صنعت رایانه ای در سراشیبى تند انقلاب محاسباتی موازی قرار دارد ،نتیجه اینکه در پی آن، تقریبا هر برنامه نویس مشتاق در آن نیاز به آموزش برنامه نویسی موازی دارد تا بتواند در علوم کامپیوتری به طور کامل موثر واقع شود. و در نتیجه CUDA C NVIDIA تا کنون به عنوان یکی از موفق ترین زبانهای عمل کرده است که تا به حال برای محاسبات موازی طراحی شده است. در این پایان نامه، ضمن بیان مقدمه ای از CUDA، تعدادی از دستورات زبان NVIDIA CUDA C معرفی خواهد شد

مقدمه

     واحد پردازش گرافیکی ابزاری اختصاصی برای رندر کردن گرافیکی در کامپیوترهای شخصی، ایستگاه‌های کاری و یا در کنسولهای بازی است. با توجه به معماری ان، این واحد امکان موازی سازی بیشتری را برای ما فراهم می کند و سرعت ان بسیار بیشتر از CPUاست. با توجه به توان پردازشی بالای انها در کاربردهای غیر گرافیکی شاخه جدیدی در علوم کامپیوتر به نام  محاسبات با اهداف همه منظوره روی واحدGPU  ایجاد شده است. هدف فعالان این عرصه بهره گیری از کارت گرافیک به عنوان یک کمک پردازنده محاسباتی در برنامه های غیرگرافیکی و برنامه های عمومی است. پردازنده های گرافیکی امروزی از چندین پردازنده با کارایی بالا تشکیل شده اند که قادر به محاسبات بسیار سنگین هستند.

همانطور که وارد حوزه محاسبات GPUمی شویم، برنامه های کاربردی ذاتا موازی به طور فزاینده ای از توانایی فراوان محاسبات موازی GPUبرای رسیدن به کارایی و بازدهی بالاتر استفاده می کنند. برنامه های کاربردی که قبلا به علت زمان بالای اجرای انها نامناسب بودند امروزه توسط محاسبات GPUقابل انجام هستند.

تکامل سریع GPUها از پراسسورهای گرافیکی پیکربندی شده تا پراسسورهای برنامه نویسی شده موازی باعث حضور انها در همه جا از جمله کامپیوترهای شخصی، لب تاپها و ایستگاههای کاری شد. انها فراگیرترین معماری پردازش موازی هستند و قیمت انها نیز مقرون به صرفه است. در واقع انها چند پردازندههای چند نخی چند هسته ای هستند که در برنامه های کاربردی محاسباتی و گرافیکی استفاده می شوند

 

تعداد صفحات 153 word

 

چکیده

 در این پروژه، یک روش رمزنگاری تصویر با استفاده از سیستم آشوب لجستیک ارائه شده است. این روش نه تنها بسیار ساده است بلکه از امنیت بالایی نیز برخوردار است که این امر ناشی از ویژگی های سیستم های آشوب و تناسب آن با داده های تصویری با حجم زیاد اطلاعات است. از دیگر مزایای این الگوریتم امکان بکارگیری آن در تصاویر خاکستری و رنگی است. مقدار بیشترین نسبت تفاوت بین تصویر رمزشده و تصویر اولیه نزدیک به عدد 11 می باشد. این عدد نشان می دهد که تصویر رمزشده به اندازه ی کافی با تصویر اولیه متفاوت است. علاوه بر این میانگین مجذور خطا بین تصویری که به درستی رمز شده با تصویر اولیه صفر است و پس از رمزگشایی با کلیدهای صحیح تصویری کاملا مساوی با تصویر اولیه حاصل می شود

مقدمه

با توجه به کاربرد روزافزون کامپیوتر حفظ امنیت و تأیید صحت تصاویر نیز روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. تصاویر مخابره شده ممکن است کاربردهایی چون کاربرد تجاری ، نظامی و یا حتی کاربردهای پزشکی داشته باشند که در هر صورت حفظ امنیت انها و جلوگیری از دسترسی های غیر مجاز به این تصاویر رمزنگاری انها را قبل از ارسال روی شبکه ضروری می کند ولی به دلیل ویژگی های تصاویر خصوصاً حجم زیاد داده های تصویری و ویدئویی استفاده از الگوریتم های کلاسیک رمزنگاری متن مانند RSA ، DES و ... در این موارد ناکارامد ، چون اولاً رمزکردن حجم زیاد  داده های تصویری به این طریق بسیار وقتگیر خواهد بود و خصوصاً در کاربردهای بلادرنگ عملی نیست و دومین مشکلی که این الگوریتم ها دارند طول کلید انهاست که با توجه به حجم داده های رمزشده استفاده از کلیدهای با طول محدود باعث ضربه پذیری روش در برابر حملات متن رمزشده می گردد. برای غلبه بر این مشکلات افراد بسیاری به ارائه روشهای نوینی در رمزنگاری تصویر پرداخته اند.

 

 

تعداد صفحات 88 word

 

چکیده

فناوری اطلاعات و استفاده از آن امروزه به صورت گسترده ای توسط سازمان ها مورد استفاده قرار گرفته است. به نظر می رسد با توجه به رشد استفاده این سیستم ها در سازمان ها تا کنون تحقیقات جامعی در بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری مدیریت صورت نپذیرفته باشد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین فناوری اطلاعات و حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت می باشد. به همین منظور از تعداد 89 نفر از کارشناسان این شرکت به عنوان نمونه تحقیق استفاده شده است.

روش تحقیق در این تحقیق ابعاد فناوری اطلاعات بر اساس مدل ارائه شده در کتاب مقیمی (1390) استخراج شده است و در قالب اهمیت استفاده از اینترنت، شایستگی استفاده از کامپیوتر، آگاهی استفاده از کامپیوتر ارائه شده است. به منظور سنجش متغیرهای مورد بررسی از پرسشنامه استفاده گردید که روایی آن از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ مورد بررسی و تایید قرار گرفت. به منظور بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون استفاده گردید.

نتایج این آزمون نشان داد که رابطه معنی داری بین اهمیت اینترنت، شایستگی شخصی، آگاهی از کامپیوتر با حسابداری مدیریت وجود دارد.

هدف اصلی

 • بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت

اهداف فرعی

 • تبیین وضعیت فناوری اطلاعات در شرکت ایران بهداشت
 • تبیین وضعیت استفاده از حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت

فرضیه اصلی

 • استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر معناداری بر بهبود حسابداری مدیریت دارد.

فرضیات فرعی

 • اهمیت استفاده از اینترنت تاثیر معناداری بر بهبود حسابداری مدیریت دارد.
 • شایستگی استفاده از کامپیوتر تاثیر معناداری بر بهبود حسابداری مدیریت دارد.
 • آگاهی استفاده از کامپیوتر تاثیر معناداری بر بهبود حسابداری مدیریت دارد.
 • میزان استفاده از فناوری اطلاعات در شرکت ایران بهداشت در حد متوسطی ارزیابی می شود.
 • وضعیت حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت در حد متوسطی ارزیابی می شود.
 • ابعاد فناوری اطلاعات در شرکت ایران بهداشت از اولویت یکسانی برخوردار می باشد.
 • ابعاد حسابداری مدیریت در شرکت ایران بهداشت از اولویت یکسانی برخوردار می باشد.

 

 

تعداد صفحات 91 word

پرسشنامه بررسی نگرش افراد در زمینه فناوری اطلاعات

 

 

چکیده

پس از به وجود آمدن مفهوم وب در اینترنت که به سادگی امکان به اشتراک گذاشتن مستندات در اینترنت را در اختیار کاربران قرار می‌داد، روز به روز بر تعداد کاربران اینترنت افزوده شد. از سوی دیگر با اضافه شدن کاربران اینترنت، حجم مستندات نیز روز به روز افزایش یافت. مسلماً خطوط سابق اینترنتی و سرورهای موجود، توانایی جوابگویی به سیل عظیم کاربران را نداشتند. راه‌ حلی که برای این مشکل به نظر رسید، راه‌اندازی مراکز خاصی تحت عنوان Data Center یا مراکز داده‌ای بود. دیتا سنترها انباشته از تعداد زیادی کامپیوتر و سیستمهای ذخیره سازی و شبکه‌ای می‌باشند، که این امر مدیریت بیشتر، منابع افزودة IT و بطور کلی هزینة بالاتری را طلب می‌کند. و برای رفع این مشکل تکنولوژی مجازی سازی کلید زده شد. مجازی سازی روشی جهت نصب و راه اندازی همزمان چند ماشین مجازی در یک سخت افزار می‌باشد. در مجازی سازی تمام منابع IT را در مکانی به اشتراک می‌گذارند و آنها را برای وظایف مختلف اختصاص می‌دهد، همچنین به کاربران اجازه می‌دهد نیازمندیهای خود را با کمترین منابع فیزیکی موجود بدست آورند. مجازی سازی در مرکز داده فرصت قابل توجهی در جهت بهبود مدیریت و اتوماسیون در سراسر دیتاستر فراهم می‌کند این مهم است که متخصصان IT بدانند چگونه مجازی سازی می‌تواند به قدرت آنها در مرکز داده بیفزاید. به عنوان نمونه: کاهش هزینه‌های خرید سخت افزار افزایش بهره وری با تخصیص منابع اشتراکی افزایش بازدهی وبهینه سازی مصرف انرژی صرفه جویی در فضای استقرار سرویس دهنده ها بهینه سازی مدیریت شبکه و افزایش انعطاف پذیری افزایش توان عملیاتی، ظرفیت شبکه و حفظ تداوم کار سرعت در ترمیم و بازنشانی سیستم‌ها به هنگام بروز خرابی افزایش اطمینان و امنیت سیستم‌ها و کاهش پیچیدگیهای عملیاتی وضعیت کنونی مجازی سازی همانند اینترنت در سال‌های گذشته است. این موضوع نیز به یک موج تبدیل خواهد شد و کسی یارای مقاومت در برابر آن را نخواهد داشت. چرا که مجازی سازی باعث انجام گرفتن عملیات رایانشی ارزان تر (با همان کارایی) می‌شود و به وضوح نیز ساده تر از روش قبل است. زیرا به ماشین‌ها و نرم افزارها و نگهداری کمتری نیاز دارد. پس فراگیر خواهد شد. مجازی سازی در مرکز داده رهبران IT را به انجام وظایف کارآمدتر و استاندارد و ترغیب می‌کند این یک فرصت باور نکردنی بصرفه برای خدمات بهتر و به دست آوردن انعطاف پذیری در پاسخگویی به نیازهای کابران می‌باشد

 

 

تعداد صفحات 120 word

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی  رابطه بین کیفیت خدمات بانکی و رضایت مندی مشتریان با استفاده از مدل BSQ در مشتریان بانک صادرات شهر رشت می باشد. رو تحقیق توصیفی از نوع همبستگی و ضمنا تحقیق حاضر از نظر هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی است، که با شیوه تحقیقات میدانی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مشتریان زن و مرد بانک صادرات در شهر رشت می باشد. برای نمونه گیری از رو نمونه گیری تصادفی که تعداد 150 نفر از مشتریان بانک صادرات بوده اند، استفاده شده است. گردآوری دادهها از طریق ابزار پرسشنامه انجام گرفت. که شامل دو پرسشنامه 1- پرسشنامه 7 عاملی  کیفیت خدمات بانک (اثر بخشی، تضمین، قابلیت دسترسی، بها، کیفیت ابعاد فیزیکی، تنوع خدمات و قابلیت اطمینان) برای سنجش میزان کیفیت خدمات ادراک شده توسط مشتریان بانک صادرات و 2- پرسشنامه رضایت مشتریان (اقتباس از گلی،1386) که برای سنجش میزان رضایت مشتریان از خدمات بانک صادرات استفاده گردید. در این پژوهش به دو رو توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های آماری نظیر رسم جداول، محاسبه میانگین و انحراف معیار به توصیف اطلاعات پرداخته شد و در سطح آمار استنباطی هم به منظور پاسخ به سوالات اصلی و فرعی این تحقیق از آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه، t مستقل و آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گردید. لازم به ذکر است که تمامی محاسبات آماری با نرم افزار SPSS، نسخه 21 انجام پذیرفت. نتایج حاصل از بررسی  سوالات اصلی و فرعی بیانگر این بود که رابطه بین هر یک از ابعاد کیفیت خدمات بانکی و رضایت مشتریان با یکدیگر در سطح اطمینان 99درصد معنی دار می باشد (0.01>P). بر این اساس اینطور می توان نتیجه گیری کرد که بین ابعاد کیفیت خدمات بانکی و رضایت مشتریان به جز بعد بها (قیمت) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد که این نتایج به دست آمده همسو با تحقیقات داخلی و خارجی می باشد.

سوال اصلی تحقیق

آیا میان کیفیت خدمات بانکداری و رضایت مشتریان رابطه وجود دارد؟

 سوالات فرعی تحقیق

آیا میان اثربخشی خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان تضمین خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان قابلیت دسترسی خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان بها خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان ابعاد فیزیکی خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان تنوع خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا میان قابلیت اطمینان خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

آیا مولفه های هفتگانه کیفیت خدمات در مدل BSQ می توانند رضایت مشتریان را پیش بینی کنند؟

آیا بین مردان و زنان در مولفه رضایت مشتری از بانک صادرات تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین افراد مجرد و متاهل در متغیر رضایت مشتری از بانک صادرات تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین میانگین نمره رضایت مشتریان با سابقه همکاری متفاوت آنها، تفاوت معناداری وجود دارد؟

آیا بین میانگین نمره رضایت مشتریان با میزان تحصیلات متفاوت مشتریان، تفاوت معناداری وجود دارد؟

 

 فرضیه اصلی

میان کیفیت خدمات بانکی ارائه شده و رضایت مشتریان از خدمات ارتباط معنی داری وجود دارد .

فرضیه های فرعی

میان اثربخشی خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد .

میان تضمین خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد .

میان قابلیت دسترسی خدمات بانکی و رضایت مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد .

 

 

 

تعداد صفحات 115 word

همراه با پرسشنامه رضایت مشتریان