پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۴ مطلب در تیر ۱۳۹۶ ثبت شده است

ماهى ازون‏برون
ریشه‏شناسى: نام اختصاصى استلاتوس یک کلمه لاتین به‏معنى پوشیده‏شده توسط ستاره است. این نام مشخصا به ماهیان ازون‏برون داده شده است، زیرا صفحات استخوانى‏اى plates که سطح بدن آنها - را پوشانده‏اند، ظاهر ستاره‏اى‏شکل دارند.
توصیف: شعاع‏هاى غیرمنشعب باله پشتى = 40-45شعاع‏هاى غیرمنشعب باله مخرجى = 22-35صفحات استخوانى پشتى = 9-16صفحات استخوانى جانبى = 26-43صفحات استخوانى شکمى = 9-14خارهاى آبششى = ) 24-29هکل و کنر، 1858برگ، 1932aو 1948بورزنکو، 1942هولچیک، .(1959پوزه طویل و باریک است و از سطح پشتى شکمى فشرده شده است. طول پوزه %59تا %65طول سر است )چوگونوف و چوگونوا، .(1964این ویژگى به‏وضوح ماهى ازون‏برون را از اعضاى دیگر جنس آسیپنزر تفکیک مى‏کند. بدن این ماهى در بین ردیف‏هاى صفحات استخوانى، از صفحات ستاره‏اى‏شکل پوشیده شده است. سبیلک‏ها کوتاه و فاقد رشته هستند. لب پایینى در ناحیه میانى شکاف‏دار است. غشاى آبششى به گلو متصل است. شعاع اول باله سینه‏اى ضعیف است. ماهیان ازون‏برون حداکثر به طول کل 218سانتى‏متر مى‏رسند و حداکثر وزن آنها 54کیلوگرم است )بورزنکو، (1942اما معمولا محدوده طولى آنها بین 100تا 120سانتى‏متر و محدوده وزنى‏شان 6-8کیلوگرم است )بانارسکو، .(1942محدوده وزن و طول ماهیان ازون‏برون که در رودخانه ولگا در بین سال‏هاى 1967تا 1974صید شده‏اند، از 126تا 152سانتى‏متر و 6/2تا 12/7کیلوگرم متغیر بوده است )اسلیوکا و دوگوپول،

مدیریت توسط مالکین اماکن ورزشی اینگونه اماکن در غالب باشگاه های کوچک هستند که مدیریت در آن ها پیچیده نخواهد بود. هدف اینگونه اماکن کسب درآمد و سودآوری از سرمایه گذاری است.
 مدیریت توسط یک نهاد دولتی یا موسسه وابسته به دولت= مالکیت اکثر آنها دولتی است مثل مجموعه ورزشی آزادی، شهید شیرودی، انقلاب و ... اینگونه اماکن وسیع بوده و برای ادامه حیات مستلزم مدیریت اماکن ورزشی هستند.
 مدیریت توسط مستاجرین: این نوع مدیریت به افراد حقوقی یا حقیقی اجاره داده می شود و مستاجرین آن را اداره می کنند.


در پروژه حاضر یک فروشگاه اینترنتی با امکانات کامل در اختیار شما قرار گرفته است که با زبان برنامه نویسی PHP و بانک اطلاعاتی MySQL نوشته شده است. قابلیت های این پروژه عبارتند از : پنل مدیریت، سورس ساده و روان، دسته بندی محصولات، استفاده از سبد خرید، قابلیت توسعه، طراحی زیبا و کاربر پسند و … جهت استفاده ابتدا یک دیتا بیس ایجاد و سپس فایل shop_sc.sql را در آن ایمپورت نمایید ...

چکیده: بروز شرایط نامساعد محیطی مثل خشکی، شوری و گرما برگیاهان تنش وارد نموده و تاثیرات نامطلوبی را بر رشد و عملکرد گیاهان زراعی می گذارد. خشکسالی و تنش ناشی از آن مهمترین و رایج ترین تنش محیطی است که هر ساله خسارتهای هنگفتی به این محصولات در جهان بخصوص ایران که بهعنوان کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می گردد، وارد می نماید. لذا انجام تحقیقات روی گیاهان دارویی ضرورت کامل دارد این تحقیق در سال زراعی 3131 3133 بصورت گلدانی در شرایط طبیعی، در منطقه تربت حیدریه به صورت - اسپلیت فاکتوریل بر پایه طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای خشکی در سه سطح )حد ظرفیت زراعی )شاهد(، آبیاری در حد 12 درصد ظرفیت زراعی و آبیاری در حد 25 درصد ظرفیت زراعی( و ورمی کمپوست در دو سطح عدم اعمال و اعمال 25 درصد حجمی در کرت اصلی و ارقام در این مطالعه 4 رقم گل همیشه بهار موجود در کشور) پر پر اصفهانی، کم پر اصفهانی، پر پر تهرانی، کم پر اصفهانی( و 1 رقم خارجی Foren ، Golden yellow و Dandy بررسی شدند و در سه تکرار به اجرا درآمد. صفات مورد ارزیابی مشتمل بر طول ساقه اصلی، طول میانگره، قطر کاپیتول، تعداد کاپیتول در هر گیاه، وزن تر برگها، وزن خشک برگها، وزن تر و خشک گل، وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک کل و محتوی پرولین ، عملکرد اسانس و عصاره گلهای گیاه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که اثر کاربرد ورمی کمپوست، تنش خشکی و استفاده از 7 رقم گل همیشه بهار بر صفات طول ساقه، طول میانگره، قطر و تعداد کاپیتول، وزن تر ساقه، وزن خشک ساقه، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه، وزن تر برگ، وزن خشک برگ، وزن تر و خشک گل گل همیشه بهار معنی دار بوده است. تنها صفت قطر کاپیتول بین ارقام مورد مطالعه تفاوت معنی داری را نشان نداد. نتایج بیانگر آن بود که کاربرد ورمی کمپوست منجر به افزایش صفات مورد مطالعه شده و تنش خشکی موجب کاهش عملکرد این صفات شد. آنالیز چندگانه واریانس پرولین، اسانس و عصاره نشان داد که اثر ورمی کمپوست، تنش خشکی و اثرات متقابل ورمی کمپوست وتنش خشکی و اثرات متقابل تنش خشکی و رقم بر این صفات معنیدار بوده است و اثرات متقابل ورمی کمپوست و تنش خشکی و رقم بر میزان اسانس و عصاره ارقام گیاه همیشه بهار اثر معنی داری داشت.


دریافت فایل