پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱۵ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه علوم انسانی» ثبت شده است

مقدمه

پرخاشگری عبارت است از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری باشد. در این تعریف قصد و نیت فرد مهم است . یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد. (کریمی ،1387 ) برخی از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند . پرخاشگری ممکن است بدنی ، لفظی یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران باشد. این روانشناسان بین پرخاشگری وسیله ای وپرخاشگری خصمانه تمایز قائل شده اند.( شعاری نژاد ،1364)

صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو گروه تقسیم شده اند گروهی معتقدند که پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی در نتیجه اکتسابی  می دانند و هر دو گروه برای تائید نظریات خود شواهد و دلایلی را مطرح می کنند.( کریمی ،1378 )آیزنگ مدعی است که بین ویژگیهای شخصیتی چون برون گرایی و رفتار انحرافی رابطه وجود دارد. فرد برونگرا ماجراجو و مغرور است ، تمایل به پرخاشگری دارد ، زود از کوره به در می رود، احساسات وی درکنترلش نیست . او بدون تأمل و اندیشه عمل می کند. ( ستوده،1378 ،174 

تعریف پرخاشگری:

برای پرخاشگری تعاریف گوناگونی ذکر کرده اند . عده ای آن را ( انگیزه ای که در اثرشرایط محیطی تحریک و از طریق مختلف موجب آزار دیگران می شود . ) دانسته اند  . وعده ای  دیگر   پرخاشگری  را  به  رفتاری  که  قصد  آن  صدمه رساندن  (جسمانی یا زبانی ) به  فرد  دیگر  یا نابود کردن  دارا یی افراد است ، اطلاق کرده اند و بر روی واژه ی (قصد )تاکید می کنند .

و از طرفی  در تعریف  دیگری نیز که  ا ز پرخاشگری  شده  آن  را ( تجلی افکار خاص احساسات تند و اعمالی که به علت عدم ارضای آرزو و یا نیازی ظاهر می گردد و هدف از آن رفع مانع و رها یی از آن است . ) ذکر کرده اند .

چکیده

پژوهش حاضر به منظور مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان، (در سال تحصیلی 94-1393) انجام گرفته است. در این پژوهش تاثیر هوش اخلاقی و ابعاد آن شامل درستکاری، مسئولیت پذیری، دلسوزی و بخشش و همچنین وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی آنان مورد بررسی قرار گرفته است. برای انتخاب گروه نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 326 نفر انتخاب شدند. ابزار سنجش هوش اخلاقی در این پژوهش، پرسشنامه 40 سوالی هوش اخلاقی لنیک و کیل (2005) و برای سنجش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، معدل کل یا میانگین نمرات دروس آنها در سال قبل استفاده شده است و علاوه بر آن برای سنجش وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانش آموزان از پرسشنامه محقق ساخته 12 سوالی استفاده شده است. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی به وسیله آلفای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آن (87/0) بود. همچنین پایایی پرسش نامه وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وسیله (test-retest) اندازه گیری شد، مقدار آن (947/0) بود. روایی ابزارها به وسیله روایی صوری بررسی شدند. سپس داده ها به وسیله آزمون همبستگی و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج حاصل از تجزیه داده ها نشان داده اند:1- بین هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (838/0= r). 2- بین درستکاری و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (770/0= r). 3- بین مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (707/0= r). 4- بین دلسوزی و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (659/0= r). 5- بین بخشش و پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد (783/0= r). 6- نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی برای وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نشان داد که تنها بین میزان تحصیلات پدر، میزان تحصیلات مادر، میزان درآمد خانواده و استفاده از کامپیوتر با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد و بین استفاده از شبکه های خارجی و پیشرفت تحصیلی رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین تعداد فرزندان خانواده، استفاده از کلاس های غیردرسی، استفاده از شبکه تلویزیون داخلی رابطه معناداری مشاهده نشد.

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی جامعه شناختی « میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن در مدارس راهنمایی دخترانه شهر خلخال در سال تحصیلی 1391» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی میزان تعاملات اظهاری و ابزاری میان خانه و مدرسه و عوامل مرتبط بر آن واهداف فرعی شامل - شناخت رابطه بین سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان و میزان تعامل آنها 2- شناخت رابطه بین سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان و میزان تعامل آنها 3- شناخت رابطه بین سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان و میزان تعامل آنها4- شناخت رابطه بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان و میزان تعامل آنهاو5- شناخت رابطه بین سطح نظم در خانه و مدرسه و میزان تعامل آنهابوده است.دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛ تعاملات ابزاری و اظهاری میان خانه و مدرسه متغیر وابسته تحقیق و-1اعتماد اجتماعی(برگرفته ازنظریه های تونیس،جانسون وگیدنز)-2روابط گفتمانی(برگرفته ازنظریه های هابرماس)-3انسجام اجتماعی(برگرفته ازنظریه های پارسونزودورکیم) -4پایگاه اجتماعی اولیاومربیان (برگرفته ازنظریه های وبروپارسونز)-5 نظم(برگرفته ازنظریه های زیمل وچلپی)، متغیرهای مستقل تحقیق هستند.

تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه تحلیل محتوااطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ازنمونه های آماری جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق وبااستفاده ازآزمون گاما؛ بین1- سطح اعتماد اجتماعی اولیا ومربیان 2- سطح روابط گفتمانی اولیا ومربیان 3- سطح انسجام اجتماعی اولیا ومربیان 4- بین سطح پایگاه اجتماعی اولیا ومربیان 5و- بین  سطح نظم در خانه و مدرسه با میزان تعامل بین آنها رابطه معنی داری وجود دارد.

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  تحلیل محتوی به بررسی جامعه شناختی «فرزندساالاری درداستانهای مجلات خانوادگی ایران طی سالهای90و91 » می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق تحلیل محتوی مجلات خانوادگی از نظر فرزندسالاری بین سالهای 90و91واهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین1- نگرانی والدین نسبت به آینده فرزندان 2- اختلافات والدین 3- انعطاف پذیری والدین 4- نگرش ابزاری به والدین 5- چشم پوشی والدین ازنیازهای خود 6- تفاوت ارزشهای والدین وفرزندان 7- ساختارخانواده 8- جوعاطفی خانواده بافرزندسالاری بوده است.دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛1- نگرانی والدین نسبت به آینده فرزندان  ازنظریه کولی واسترایکر2- اختلافات والدین ازنظریه وبلن ونقش سنتی مادران (جیمز) 3- انعطاف پذیری والدین ازنظریه کولی واسترایکر4- نگرش ابزاری به والدین ازنظریه استرایکرووبلن5- چشم پوشی والدین ازنیازهای خود ازنظریه وبلن6- تفاوت ارزشهای والدین وفرزندان ازنظریه گروه مرجع (مرتن) 7- ساختارخانواده ازنظریه شخصیت درنظام کنش8- جوعاطفی خانواده ازنظریه شخصیت درنظام کنش، به صورت مستقیم یاغیرمستقیم اخذیااستنباط شده اند.تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه تحلیل محتوااطلاعات لازم از طریق مقوله بندی و فیش برداری ازنمونه های آماری جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق؛درداستانهای مجلات خانوادگی ایران،ابعادفرزندسالاری،به صورت صریح یاضمنی ترویج شده است.فرزندسالاری دراین مجلات،معلول 1- نگرانی والدین نسبت به آینده فرزندان    2- اختلافات والدین 3- انعطاف پذیری والدین 4- نگرش ابزاری به والدین 5- چشم پوشی والدین ازنیازهای خود 6- تفاوت ارزشهای والدین وفرزندان 7- ساختارخانواده 8- جوعاطفی خانواده است.چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی جامعه شناختی «رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ تعیین تعیین رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان و اهداف فرعی شامل تعیین رابطه بین:1) میزان استفاده از رسانه های صوتی - تصویری  2) میزان استفاده از رسانه های مکتوب 3) میزان فعالیت های ورزشی 4) میزان فعالیت های فرهنگی و5) میزان فعالیت های تفریحی در گذران اوقات فراغت با سلامت اجتماعی دانشجویان و همچنین تفاوت یا عدم میانگین سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بر حسب متغیرهای زمینه ا ی (جنسیت، سن، تأهل، شغل والدین، تحصیلات والدین،طبقه اجتماعی و رشته تحصیلی)بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ اوقات فراغت، متغیر مستقل تحقیق است که برای تبیین نظری آن به طورعمده از نظریه های کاپلان، رایزمن، اندرسون و پارکر استفاده      می شود. سلامت اجتماعی نیز، متغیر وابسته تحقیق است که به طورعمده از نظریه سلامت اجتماعی کینز برای تبیین نظری آن استفاده می شود. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، از طریق پرسشنامه از نمونه ای300 نفری از جامعه آماری (دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بیله سوار)، جمع­آوری  شده­اند. طبق یافته های تحقیق ( با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، پیرسون و(t-test ؛ بین 1) میزان استفاده از رسانه های صوتی - تصویری 2) میزان استفاده از رسانه های مکتوب 3) میزان فعالیت های ورزشی 4) میزان فعالیت های فرهنگی و 5) میزان فعالیت های تفریحی در گذران اوقات فراغت با سلامت اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین میانگین سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بر حسب متغیرهای زمینه ا ی متفاوت است.

لیست پایان نامه های علوم تربیتی

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات(هزینه اماده سازی و مدت زمان) به شما اعلام گردد 

 

تماس با ما

 

 

 

t01 - بررسی رابطه میان دینداری و بهداشت روان دانشجویان

t02 - ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان دختر وپسر پایه چهارم ابتدایی شهر امیرآباد در حیطه های محتوایی ریاضیات برپایه معیارهای بین المللی

t03 - بررسی تأثیر استفاده از نرمافزار کیفالکترونیکی برانگیزشتحصیلی، مهارتهایپژوهشی و پیشرفتتحصیلی دانشآموزاندختر دوره دوم متوسطه در درس زیستشناسی شهرستان پاکدشت

t04 - بررسی تطبیقی مدار حرکت تربیتی انسان در مکتب اسلام و اگزیستانسیالیسم و نقش آن در آموزش عالی

t05 - بررسی تطبیقی موضوع محیط زیست در کتابهای علوم تجربی و علوم اجتماعی پایه ششم دبستان در کشور های ایران و عراق

t06 - رابطه هوش فرهنگی و نظام ارزشهای مدیران در دانشگاه های شهرستان رفسنجان

t07 - طراحی برنامه درسی برای مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور بر اساس نیاز های آموزش آنان

t08 - مطالعه مطلوبیت شیوه مرسوم ارزشیابی اساتید و ارائه الگوی مناسب برای نظام آموزشی دانشگاه پیام نور

t09 - بررسی عوامل موثر بر باورهای انگیزشی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم در فراگیران آموزش از راه دور

t10 - مطالعه ویژگی های کارآفرینی مدیران دبیرستان های شهر مشهد

t11 - تاثیر فیلم های تاریخی بر پیشرفت تحصیلی درس تاریخ پایه پنجم ابتدایی شهرستان قم

t12 - رابطه بین سلامت سازمانی با مدیریت دانش مدیران دانشگاه علامه طباطبایی

t13 - مطالعه مهارتهای فراشناختی و رابطه آن با یادگیری از دیدگاه دبیران مقطع متوسطه شهرنهاوند

t14 - نقش مدارس در ایجاد و ارتقاء سرمایه اجتماعی از دیدگاه معلمان آموزش و پرورش منطقه جلگه اصفهان

t15 - مبانی فلسفی تئوری مدیریت z و بروکراسی با تأکید بر مبنای معرفت شناسی 

t16 - بررسی رابطه صلاحیتهای حرفه ای با فرسودگی شغلی معلمان و سبک رهبری مدیران دوره راهنمایی شهر یاسوج

t17 - بررسی روشهای انتقال مؤثر آموزه های مهدویت به کودکان دوره ابتدائی از دیدگاه مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اصفهان

t18 - مطالعه رابطه هوش اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره دوم متوسطه شهر دلفان

t19 - بررسی میزان اهمیت ویژگیهای مرتبط با کیفیت آموزشی در مدارس ابتدایی شهرستان رشت

t20 - بررسی جایگاه معرفت شناسی فناوری های آموزشی نوین در تعلیم و تربیت و استلزامهای تربیتی آن

t21 - تحلیل محتوای کتاب های داستانی منتشر شده در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سال های 1360 تا 1390

t22 - بررسی رابطه موضع کنترل، هوش معنوی، با انطباق پذیری مسیرشغلی مدیران آموزش و پرورش شهر اصفهان

t23 - تبین سهم رفتار دینی و سبک زندگی و تربیتی والدین بر التزام عملی فرزندان

t24 - رابطه یادگیری سازمانی با سرمایه فکری در مدیران آموزش و پرورش استان تهران

t25 - بررسی رابطه فرایند مدیریت دانش با عملکرد فردی دبیران زن مقطع متوسطه شهر نقده

t26 - ارزشیابی محتوایکتب درسی تعلیمات دینی دوره راهنمایی از حیث به کارگیری علایم نشانه گذاری در سال تحصیلی 88-89

t27 - نیازسنجی آموزشی کارکنان سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور

t28 -  تحلیل محتوای کتابهای مطالعات و علوم اجتماعی، جامعه شناسی دوره متوسطه مبتنی بر مباحث روز جهانی

t29 - مطالعه سلامت سازمانی و رابطه آن با موفقیت تحصیلی دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس دخترانه منطقع 3 آموزش و پرورش شهر تهران

t30 - ارزیابی سطح خوانایی محتواهای آموزشی تهیه شده برای بیماران در زمینه بیماری های قلبی و عروقی به زبان فارسی

t31 - بررسی و مقایسه دلالتهای تربیتی از نگاه دو مکتبرئالیسم اسلامی و لیبرالیسم

t32 - مطالعه سرمایه اجتماعی معلمان و رابطه آن با سازگاری اجتماعی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پنجم ابتدایی شهر ری

t33 - مطالع رابطه عادت های مطالعه با انگیزه پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر مدارس عادی غیر دولتی و تیز هوش دوره اول متوسطه 

t34 - تحلیل جایگاه مولفه های تربیت شهروندی در محتوای برنامه درس مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره دبستان

t35 - مقایسه ویژگیهای شخصیتی دانشجویان بر پایه دانشگاه محل تحصیل و ویژگیهای فردی با استفاده از مدل آلپورت

t36 - بررسی راهکار های افزایش عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی و ارائه مدل تربیتی آن

t37 - رابطه مدیریت دانش با سرمایه اجتماعی

t38 - بررسی رابطه بین یادگیری سازمانی وتوانمدسازی کارکنان بیمه ایران شعب استان تهران

t39 - تاثیر استفاده از چندرسانه ای با رویکرد پروژه محور در یادگیری و انگیزه هنرجویان رشته کامپیوتر شهرستان بیرجند

t40 - بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران مراکز پیش دبستانی با رضایت شغلی مربیان آنها در شهر بوشهر

t41 - نقش فناوری آموزشی بر انگیزه پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان پسرمدارس(عادی و هوشمند)سال هفتم شهرستان سبزوار

t42 - بررسی و مقایسه دلالتهای تربیتی از نگاه دو مکتبرئالیسم اسلامی و لیبرالیسم

 

 

لیست پایان نامه های علوم تربیتی

 دانشجویان گرامی

از لیست زیر پایان نامه خود را انتخاب نمود و عنوان و شماره آن را بهhoopadrayaneh@gmail.com  ایمیل بزنید تا فهرست مطالب و سایر اطلاعات(هزینه اماده سازی و مدت زمان) به شما اعلام گردد

 

تماس با ما


مقدمه :

تاریخ همواره شاهد نبردها و مصیبت هایی بوده که به دلیل سرکشی نفس بشرپدیدآمده اند دیروز صدای شمشیرها و امروز غرش انواع سلاح های جنگی راکسانی برپاکرده اند که یا تعلیم ندیده اند یا تعلیم آنها همراه با تهذیب نفس نبوده پس هیچ گاه نباید نقش و جایگاه ارزشمند معلم را نادیده گرفت . معلم امانتی خطیر و پرارزش را دراختیار دارد و باید امانتدار باشد اوچه درتربیت فرزندان درمحیط خانه وچه رهبری سیاسی- اجتماعی نقش مهمی دارد وباید برای معلم شرایطی فراهم باشد تا به این وظیفه مهم خودجامعه عمل بپوشاند و درقرآن کریم نیز به نقش ارزشمند معلمان اشاره شده است و نهج البلاغه بهای معلم را با بهشت مقایسه کرده است . بهترین برنامه ها و غنی ترین محتوای آموزشی بدون وجود مربیانی کارآزموده و با انگیزه به ثمرنخواهد رسید پس می توان با افزایش انگیزه در فردکارایی او را افزایش داد تا از اتلاف وقت و هدر رفتن نیروهای بالقوه جلوگیری کرد امروزه رابطه انگیزه وکارآمد بودن کارکنان و بازده سازمانی اهمیت فراوان دارد . (گنجی 1376 ، ص 23 ) .

در دهه های اخیربه این مطلب تأکید شده است که آموزش و پرورش زیربنای توسعة اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هرجامعه است . بررسی عوامل مؤثردر پیشرفت و ترقی جوامع نشان می دهدکه همة این کشورها ، آموزش وپرورش توانمند وکارآمدی داشته اند . نگاهی به تاریخ ملل نیز بیان کنندة این واقعیت است که دوران شکوفایی و درخشیدن آنها با رشد و پویایی نظام های آموزشی و پرورش آنان مقارن بوده است . از

سوی دیگرامروزه تعلیم و تربیت آدمی را از دشوارترین ، ظریف ترین و پرثمرترین کارهای انسان می دانند . آن را امری پرارج ووقت گیرتوصیف می کنند دراین میان معلمان برترین نقش را به عهده دارند و نقطة آغاز هم تحول آموزشی وپرورشی به شمار می روند همة کشورها به معلمان اثربخش و با انگیزه به عنوان یکی از ارکان اصلی آموزش و پرورش نیاز دارند تا بتوانند جوانان خود را درقالب سیستم تعلیم وتربیت خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر مجهزکنند . ( تدریس حسنی ، 1378 ، ص 14 )

تحولات سریع آموزشی به طورچشمگیری نیاز به ظرفیت سازی گسترده ذهن معلمان و شناخت بیشتر پیچیدگی های تعلیم وتربیت را آشکارمی سازد و میل آنان را برای افزایش دانش حرفه ای خود برمی انگیزد

 

 

تعداد صفحات 158 word

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و هیستری در بین زنان حدود سنی 35 ساله منطقه یازده شهر تهران که فرضیه های عنوان شده عبارتند از اینکه بین افسردگی و هیستری رابطه ی معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از شاغل است که جامعه مورد مطالعه زنان حدود سنی 35 ساله شاغل منطقه یازده تهران است که حجم نمونه استفاده شده با روش نمونه گیری طبقه ای 40 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده که پرسش نامه M.M.P.I بر روی آنها گردیده که جهت آزمون فرضیه ارزش آماری ضریب هم بستگی در سطح آمار استنباطی استفاده گردیده که نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و هیستری رابطه معنی داری وجود دارد و هیستری در بین زنان غیر شاغل بیشتر از زنان شاغل است و سطح معنی داری آنها در سطح 5% > p است.

 

تعداد صفحات 125 word

 

 

مقدمه:

چه بسیارند کودکانی که تنها به دلیل داشتن ضعف خاص در دیکته، حساب یا روخوانی علی‌رغم داشتن هوش عادی، توانایی جسمی خوب و روانی سالم به دلیل شکستهای پی درپی تحصیلی برای همیشه با دنیای کتاب، مشق و مدرسه خداحافظی کرده‌اند. چه بسیارند استعدادهایی که بدین سان نشکفته پرپر گشته و می‌شوند و چه بسیارند زیانهایی که جامعة ما از این راه متحمل می‌گردد.

ناتوانیهای یادگیری مقولة خاص دیگری است که درحیطة کودکان استثنایی قرار دارد و درصد چشمگیری از کودکان را در بر می‌گیرد. ناتوانیهای یادگیری، نارساییهای یادگیری خاصی است که در صورت عدم شناسایی آن معمولاً تحقیرها، توهینها، مقایسه‌های نابجای خردکننده وشکستهای تحصیلی پی در پی را به بار می‌آورد. میلیونها کودک در سراسر جهان به اختلالات یادگیری مبتلا هستند. آنان علی‌رغم رشد جسمی،‌ذهنی، زبانی، اجتماعی، اخلاقی و عاطفی طبیعی هنگامی که به سنین مدرسه می‌رسند با مشکلاتی ویژه روبرو می‌گردند که عرصه را بر آنها تنگ می‌کند. اشکال بزرگ این اختلال آن است که بر خلاف نابینایی ، ناشنوایی، سرآمدی، ناسازگاری و معلولیتهای جسمی که تشخیص آن در سنین پیش‌دبستانی به آسانی امکانپذیر است،‌براحتی نمی‌توان آن را در سنین پیش‌دبستانی تشخیص داد. کودک مبتلا به اختلال یادگیری خود نیز از این که نمی‌تواند در انجام تکالیف تحصیلی همانند دیگر همسالانش موفق باشد،‌رنج می‌برد. او نیز همانند دیگر کودکان تصویری توانا و مثبت از خود ساخته است که به دلیل این اختلال و رویارویی پی در پی با ناکامیهای اصلی، فرعی تحصیلی این تصویر خدشه‌دار می‌شود واحساس حقارت درونی جایگزین آن می‌گردد.(حاج بابایی و دهقانی، 1372)

مسئله ناتوانیهای خاص یادگیری اخیراً به طور چشمگیری توسعه پیدا کرده و توجه متخصصان و دست اندرکاران مسائل آموزش کودکان را بیش از پیش به خود جلب نموده است، درکنار کودکان ناشنوا، نابینا و عقب‌مانده ذهنی کودکانی هستند که بدون اینکه ناشنوا باشند کلمات را درک نمی‌کنند و بعضی دیگر با اینکه نابینا نیستند اما آنچه را که می‌بینند درک نمی‌کنند. و گروهی دیگر از کودکان علیرغم آنکه از نظر ذهنی عقب مانده نبوده و همانند سایر همسالان خود هستند با روشهای معمول آموزشی قادر به یادگیری مفاهیم نمی‌باشند. معلمان مدارس استثنایی بسیار با این کودکان برخورد داشته‌اند. که به علت ناتوانیهای خاص در یادگیری خواندن، صحبت‌کردن ، هجی‌کردن، نوشتن وحساب کردن و... در این مدارس آموزش می‌بینند.

 

تعداد صفحات 78 word

 

پایان نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی رشته مشاوره

 

موضوع پایان نامه :

مقایسه سلامت روانی خانواده در بین افراد دارای شغل های دولتی و آزاد مردان حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر

 

 

چکیده : هدف از تحقیق حاضر مقایسه سلامت روانی و عمومی در بین شاغلین مرد دارای شغل آزاد و دارای شغل دولتی حدود سنی 35 ساله شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده به این شکل است .

فرضیه :

بین شاغلین دارای  شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی از لحاظ سلامت روانی تفاوت معنی داری وجود دارد .

که جامعه مورد مطالعه عبارتند از شاغلین دارای شغل آزاد و شاغلین دارای شغل دولتی که 100 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون سلامت عمومی و روانی گلونبرگ که دارای 28 سوال است بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از به دست آوردن نمرات خام و با روش آماری  t  متغیر مستقل نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین سلامت روانی کارکنان  دارای شغل آزاد و کارکنان دارای شغل دولتی تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر 5% می باشد

 

تعداد صفحات 73 word