پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۸ مطلب در بهمن ۱۳۹۴ ثبت شده است

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی جامعه شناختی «رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد بیله سوار» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ تعیین تعیین رابطه بین چگونگی گذران اوقات فراغت و میزان سلامت اجتماعی در بین دانشجویان و اهداف فرعی شامل تعیین رابطه بین:1) میزان استفاده از رسانه های صوتی - تصویری  2) میزان استفاده از رسانه های مکتوب 3) میزان فعالیت های ورزشی 4) میزان فعالیت های فرهنگی و5) میزان فعالیت های تفریحی در گذران اوقات فراغت با سلامت اجتماعی دانشجویان و همچنین تفاوت یا عدم میانگین سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بر حسب متغیرهای زمینه ا ی (جنسیت، سن، تأهل، شغل والدین، تحصیلات والدین،طبقه اجتماعی و رشته تحصیلی)بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ اوقات فراغت، متغیر مستقل تحقیق است که برای تبیین نظری آن به طورعمده از نظریه های کاپلان، رایزمن، اندرسون و پارکر استفاده      می شود. سلامت اجتماعی نیز، متغیر وابسته تحقیق است که به طورعمده از نظریه سلامت اجتماعی کینز برای تبیین نظری آن استفاده می شود. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، از طریق پرسشنامه از نمونه ای300 نفری از جامعه آماری (دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بیله سوار)، جمع­آوری  شده­اند. طبق یافته های تحقیق ( با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن، پیرسون و(t-test ؛ بین 1) میزان استفاده از رسانه های صوتی - تصویری 2) میزان استفاده از رسانه های مکتوب 3) میزان فعالیت های ورزشی 4) میزان فعالیت های فرهنگی و 5) میزان فعالیت های تفریحی در گذران اوقات فراغت با سلامت اجتماعی دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین میانگین سلامت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد بر حسب متغیرهای زمینه ا ی متفاوت است.

چکیده

پزشکی قانونی یعنی استفاده ازعلم پزشکی درعلم حقوق برای تسهیل شناسایی علل وعوامل وقوع جرم وشناسایی میزان صدمات وجراحات. هرکشوری ضمن استفاده ازتجارب بین المللی پزشکی قانونی، ضوابط، اصول ومکانیسم های خاصی نیزبرای استفاده ازپزشکی قانونی دردرون دستگاه قضایی خود دارد. بابررسی تطبیقی ومقایسه این اصول درکشورهای مختلف به ویژه کشورهایی که درون یک تمدن قراردارند، می توان نقاط قوت وضعف پزشکی قانونی هرکشوررا مشخص ونسبت به تقویت یا ترمیم آن اقدام کرد. درهمین راستا؛ دراین تحقیق، نقش پزشکی قانونی در نظام  جزایی بین‌الملل در حقوق ایران و سوریه بررسی شده است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تطبیقی و بیان تشابه ها و تفاوت های موجود در نقش پزشکی قانونی در نظام جزایی دو کشور است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی، روش جمع آوری داده ها اسنادی (کتابخانه ای) و روش تجزیه و تحلیل، بررسی توصیفی، استدلالی و تطبیقی بوده  است.

یافته های تحقیق نشان می دهد که پزشکی قانونی در حقوق ایران و سوریه دارای نقش و جایگاه مهمی است. نظر پزشکی قانونی در نظام جزایی هر دو کشور نافذ و موثر است و پزشکی قانونی اگرچه حق صدور حکم را ندارد ولی نظریات کارشناسانه وی یکی از مهمترین ابزارهای صدور حکم توسط قاضی می باشد. همچنین پزشکی قانونی در حقوق ایران و سوریه از جهت کارکردها و وظایف، سطح تحصیلات و حائز اثربودن در نظام جزایی مشابه هستند اما از جهت تاریخچه، ساختار، قانون تشکیل و مکانیسم عمل معاینه متفاوت می‌باشند.

 

کلمات کلیدی: پزشکی قانونی، حقوق جزا، حقوق جزای بین‌الملل، پزشکی قانونی ایران ، پزشکی قانونی سوریه


چکیده:

این تحقیق که با عنوان وهدف کلی((مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد)) آغازشده بود در5 فصل شامل؛فصل اول(کلیات) ،فـصــل دوم(ادبیات پژوهش) ، فـصــل سوم(روش تحقیق) ،فـصــل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها) وفـصــل پنجم(بحث ونتیجه گیری)خلاصه ونتیجه گیری،راهکارهای پیشنهادی بود ،به انجام رسید.روش تحقیق پیمایشی وابزارآن پرسشنامه ای حاوی 64 سوال بودکه بین سه گروه ازدانشجویان باحجم نمونه 182نفرتوزیع شد.فرضیه اصلی تحقیق« بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد»پس ازتجزیه وتحلیل داده هاباآزمون tبانمونه های مستقل توسط نرم افزارspssموردپذیرش وتاییدقرارگرفت.درآخرنیزدر2جنبه فردی واجتماعی راهکارهایی ارائه گردیدازجمله: راهکارهایی که فردبایدسعی درانجام آنهاداشته باشد:1.مستقل عمل نماید2.مسئولیت پذیر باشد3.به چالش های جدید مشتاقانه رو ی آورد4.ناکامی را تحمل کند 5. خود را محاکمه کند6- استعدادهای خود را دستکم نگیرد 7-و.... راهکارهای اجتماعی که می تواند در تقویت عزت نفس موثر باشدعبارتنداز کاهش نابرابری های مختلف در جامعه و ارتقای هویت اجتماعی جوانان، ایجاد عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایجاد اشتغال،کارا نمودن نهاد تربیتی ،کاهش سن ازدواج در جامعه و...

سوالات تحقیق:

    سوال اصلی تحقیق :

آیا بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال های فرعی تحقیق :

سوال فرعی اول

- آیا بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد  تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی دوم

- آیا بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی سوم

- آیابین عزت نفس دانشجویان دوگروه آموزشی مدیریت وکامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق:

    فرضیه اصلی:

بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد.

فرضیات فرعی:

فرضیه فرعی اول

- بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد  تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم

- بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم

- بین عزت نفس دانشجویان دوگروه آموزشی مدیریت وکامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد تفاوت وجود دارد.


پروژه مدیریت فروشـــگاه سی شارپ با  امکان صدور فاکتور

 

این پروژه با ویژوال استودیو 2010  و Sql 2008 نوشته شده است و از Telerik 2010  برای طراحی فرم ها و برای صدور فاکتورStimulsoft Reports استفاده شده است

امکانات پروژه

فرم هایی برای مدیریت مشتری ( افزودن - ویرایش و حذف)

فرم هایی برای مدیریت کالا ( افزودن - ویرایش - حذف)

فرم هایی برای وارد کردن کالا به انبار

فرم برای لیست کالای انبار

فرم هایی برای مدیریت فاکتور ( صدور فاکتور - ویرایش و حدف)

فرم صدور فاکتور داری قابلیت پرینت گرفتن با سایز های مختلف همچنین با ثبت فاکتور تعداد کالای فروخته شده از موجودی انبار کم خواهد شدچکیده:

این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - پیمایشی به « تبیین نقش رهبری خدمتگزار  بر تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مشکین شهر» می پردازد. هدف کلّی ازانجام پژوهش بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با تعهد سازمانی و اهداف فرعی آن شامل بررسی رابطه بین رهبری خدمتگزار با 1 – تعهد عاطفی 2 – تعهد مستمر و 3- تعهد هنجاری بوده است. پژوهش حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه پیمایش، از طریق پرسشنامه از نمونه های آماری (150 نفر ازکارکنان آموزش وپرورش شهرستان مشکین شهر) جمع آوری شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی اسپیرمن و تکنیک اهمیت نسبی جانسون انجام گرفته است. نتایج پژوهش  حاکی ازآن است که؛ بین رهبری خدمتگزار با 1 – تعهد عاطفی 2 – تعهد مستمر و 3- تعهد هنجاری رابطه معنی داری وجود دارد و چون این متغیرها ابعاد تعهد سازمانی هستند، به طور کلی؛ بین رهبری خدمتگزار و تعهد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش مشکین شهر رابطه معنی داری وجود دارد. چهار بعد رهبری خدمتگزار در مجموع 94% تغییرات تعهد سازمانی را تبیین می کنند. بعد مهرورزی بیشترین اولویت را در تبیین دارد و سایر مولفه های رهبری خدمتگزار در تبیین تعهد سازمانی، تفاوت قابل ملاحظه ای با بعد مذکور دارند. لذا می توان گفت ابعاد رهبری خدمتگزار از اهمیت یکسانی در تبیین تعهدسازمانی برخودار نیستند.

اهمیت و ضرورت تحقیق

در دهه گذشته موضوع تعهد سازمانی جایگاه مهمی را در تحقیقات مربوط به رفتار سازمانی به خود اختصاص داده است و توجه به علاقه بسیاری از دانشمندان و کارورزان مدیریت را به خود معطوف داشته است. حاصل آن حجم بسیار زیاد مطالعات است که روابط بین تعهد سازمانی با پیش شرط¬ ها و پی آمدهایش را مورد بررسی قرار داده است. از دلایل عمده واصلی چنین علاقه و توجهی این است  که تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی کاری قادر است میزان غیبت و جابجایی کارکنان را حتی بهتر از رضایت شغلی پیش بینی نماید. لذا اطلاعات مفید جهت برنامه ریزی و سازماندهی مدیران سطوح مختلف سازمان فراهم می آورد. مطالعات نشان می دهد سازمانهایی که دارای اعضایی با سطوح بالای تعهد سازمانی هستند، معمولاً از عملکردی بالاتر و غیبت و تأخیر کمتری برخوردار می باشند. در موارد بسیاری سازمانها به افرادی نیاز دارند که به نفع سازمان فراتر از وظایف مقرر تلاش نمایند. کوتاهی در جهت ایجاد چنین تعهد، تعلق و وابستگی روانی در بین اعضای سازمان، موجب افزایش هزینه های هنگفتی جهت ایجاد سیستمهای کنترل و  نظارت دقیق و پیچیده خواهد بود. ایجاد تعهد سازمانی این اطمینان را به وجود می آورد که افراد باطناً در جهت تأمین منافع سازمان کار و تلاش نمایند ( سلاجقه، پیمان ، 1377، ص 4).

در همین راستا اعتقاد بر آن است که محیط سازمان می تواند تأثیر شگرفی در ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان داشته باشد. فلسفه ی اساسی که در پشت این رویکرد قرار دارد این است که رویکردهای سنتی به سازمان باعث ایجاد موانعی در پرورش کارکنان متعهد در سازمان ها می گردند و رهبران سنتی نیز به دلیل نگرش های مستبدانه خود هر گز قادر به ارتقاء تعهد سازمانی پیروان خود نخواهد بود و این در حالی است که در رویکردهای جدید به رهبری تاکید زیادی بر ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان شده و تعهد سازمانی عامل محوری در رهبری عالی و به خصوص رهبری خدمتگزار به شمار می رود(پاترسون،2003 )در نهایت با توجه به دامنه فعالیت های دولت، تعهد سازمانی کارکنان دستگاه های دولتی امری ضروری به نظر می رسد و به کارگیری سبک رهبری خدمتگزار بدین منظور می تواند امری قابل توجه باشد.

چکیده

کودکان استثنایی مشکلات سازگاری زیادی در مقایسه با سایر کودکان دارند، با توجه به این موضوع هدف این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و شادکامی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت است. روش این پژوهش رابطه ای است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت در سال 94-93 تشکیل دادند. 22 نفر از آزمودنی ها را دختر و 28 نفر را پسر تشکیل دادند که برای همه ی آنها از پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ و شادکامی مونش استفاده شد. یافته های این پژوهش اینگونه است سطح معنادار برابر با 436/0 و این مقدار بزرگتر از 0/05 می باشد ضریب همبستگی معنادار نمی باشد. یعنی بین عزت نفس و شادکامی کودکان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: عزت نفس- شادکامی- احساس مثبت- تجربه مثبت.

5 اهداف پژوهش

هدف کلی: رابطه بین عزت نفس و شادکامی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت

هدف جزئی: رابطه بین عزت نفس و احساس مثبت دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت

رابطه بین عزت نفس و تجربه مثبت دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت

1-6 فرضیه ها

بین عزت نفس و شادکامی کودکان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت رابطه وجود دارد.

بین عزت نفس احساس مثبت دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت رابطه وجود دارد.

 تعداد صفحات 83 word

 

به همراه پرسشنامه های رابطه عزت نفس و شادکامی - پرسشنامه اصلاح شده عزت نفس روزنبرگ

فایل Spss همراه پایان نامه موجود می باشد

چکیده:

هدف این پروژه   بررسی نقش اماکن ورزشی در وضعیت اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی و محیط زیستی شهر یاسوج از دیدگاه مردم و مسوویین بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه پژوهش ، جمعیت 100554 نفری شهر یاسوج و مچنین کارشناسان و مسوویین این ورزشگا ها می باشد. تعداد 300 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. اباار اندازه گیری پرسشنامه ضجت ) 1386 ( با تغییراتی کئه در این پرسشئنامه داده شد استفاده گردید. روایی پرسشنامه از طریق ضریب آیفای کرونباخ 91/0 گزارش شد. آزمون نرمال بودن داده ها نشان داد که داده های بدست امده از پرسشنامه ها دارای توزیع نرمال بوده اند. بنابراین جهت تجایه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه از روش ای آماری t تک نمونه ای استفاده شد. نتایج نشان داد:

نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t نشان می د هد )میانگین عوامئل مربوطه 63/4 انحراف معیار 409/0

درجه آزادی 281 و با مقدار t برابر با 159/67 مقئدار معنئی داری در سطح  1٪ برابر با 00/0 می باشئد ( نقش اقتصادی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج معنی دار است و اماکن ورزشی در وضئعیت اقتصاد ی شئهر یاسوج نقش دارند. نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t ، نشان می د د نقش اجتماعی امئاکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج معنی دار است و اماکن ورزشی در وضعیت اجتماعی شهر یاسئوج نقئش دارنئد. نتئایج تحلیل آمار ی بئا

استفاده از آزمون t نشان می د د  نقش ترافیکی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج معنی دار است و اماکن ورزشی در وضعیت ترافیکی شئهر یاسوج نقش دارنئد . نتایج تحلیل آماری با استفاده از آزمون t نشان می د هد  نقش زیست محیطی اماکن ورزشی بر بافت شهر یاسوج معنی دار است و اماکن ورزشی در وضعیت زیست محیطی شهر یاسوج نقش دارند.

واژگان کلیدیاماکن ورزشی، وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت ترافیکی، وضعیت محیط زیستی،یاسوج.

چکیده

چارچوب داده کاوی CRM ارتباط نزدیکی با مشتری ایجاد می کند و ارتباط بین سازمان ها و مشتریان را در دنیای کسب و کار پیشرفته امروز مدیریت می کند. در سال های اخیر داده کاوی در برنامه های کاربردی مختلف CRM به محبوبیت دست یافته است و مدل های طبقه بندی یک روش داده کاوی مهم در این زمینه است. این مدل به منظور ارتقای فرآیندهای تصمیم گیری برای پیش بینی رفتار مصرف کنند به منظور حفظ مشتریان با ارزش استفاده می شود. در این مقاله برای نشان دادن اینکه دقت شبکه های عصبی نسبتا بهتر است یک چارچوب موثر داده کاوی CRM ارائه شده است و دو مدل طبقه بندی Naive Bayes و شبکه های عصبی استفاده شده اند.

کلمات کلیدی: چارچوب داده کاوی، مدیریت ارتباط با مشتری، پیش بینی، طبقه بندی

چکیده

چارچوب داده کاوی CRM ارتباط نزدیکی با مشتری ایجاد می کند و ارتباط بین سازمان ها و مشتریان را در دنیای کسب و کار پیشرفته امروز مدیریت می کند. در سال های اخیر داده کاوی در برنامه های کاربردی مختلف CRM به محبوبیت دست یافته است و مدل های طبقه بندی یک ...