پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۴۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه مدیریت» ثبت شده است

چکیده

در این مطالعه ، ما به دنبال آن هستیم که دریابیم که چگونه تاثیرات ادغام ها و اکتساب های سازمانی ، توسط مدیریت منابع انسانی تعدیل می شود . به منطور ارئه مفهوم کلی ، بر اساس مدل مطرح شده در فصل اول ، سه نوع از تغییرات مالکیت تعریف گردیدند: ادغام ، اکتساب هدفمند (خریداری شدن توسط سازمانی دیگر) و اکتساب پیشنهادی (خریداری کردن سازمانی دیگر) . مطالعه ، بر مبنای ادبیات پیشین و خصوصا آنهایی که سخن از مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رخدادهای حاصل از آن در چنین تغییرات مالکیتی ، و نیز قدرتهای درون سازمانی به تبع این تغییرات ، استوار گردید . از منظر ابعاد مورد نظر جهت بررسی ، سه پارامتر عمده ، منظور گردیدند : رسمی سازی ، درگیر شدن استراتژیک مدیریت منابع انسانی از بدو ادغام ها و اکتسابها ، و تمرکز فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در واحد مربوط. بر اساس تحلیلی که از داده های حاصل از پرسشنامه های پاسخ داده شده به دست آمد ، نتایج نشان دادند که ، 1 ) رسمی سازی به شکل مثبتی در تاثیر اکتساب پیشنهادی و اکتساب هدفمند بر عملکرد سازمانی نقش تعدیلگری دارد ، و به شکل منفی در تاثیر ادغام بر عملکرد سازمانی نقش تعدیلگر دارد ، و 2) درگیر شدن استراتژیک ، و مرکزیت مدیریت منابع انسانی ، به شکل مثبتی در تاثیر اکتساب ها و ادغام ها بر عملکرد سازمان ، نقش تعدیلگر دارند . این مطالعه در نهایت تعدادی پیشنهاد در مورد نقش های مختلف سه پارامتر مذکور ارائه می دهد .


دریافت فایل

چکیده

سازمان ها امروزه در محیطی کاملا رقابتی که همراه با تحولات شگفت ا نگیز است باید اداره شوند.در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید عمده وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند . کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار باشند. ابزاری که در این زمینه به کمک مدیران می شتابد فرایند توانمندسازی است . تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی مبتنی برروش توصیفی - همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری 300 نفر از کارکنان صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران میباشد که از نظرات 109 نفر از آنان به عنوان نمونه واز روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد . دراین پایان نامه در فرضیات اصلی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان و یادگیری سازمانی و در فرضیات فرعی آن رابطه بین توانمندسازی رونشناختی وابعاد تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی روانشناختی با تعهد سازمانی بصورت مستقیم رابطه دارد، و وجود رابطه ای مستقیم و مثبت بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی تأیید شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمند سازی روانشناختی بصورت مستقیم واز طریق یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد،و نشان داد که وضعیت متغیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان نامناسب است؛ تعهد سازمانی کارکنان نسبت به صندوق کم است ، واینکه صندوق بازنشستگی صنعت نفت یک سازمان یادگیرنده است .

واژه های کلیدی: توانمند سازی روانشناختی، تعهد سازمانی، معنی داربودن ، شایستگی، استقلال ، موثر بودن و اعتماد به دیگران و یادگیری سازمانی


دریافت فایل

چکیده
ارتباطات در بازاریابی نقش عمدهای در ایجاد وفاداری به برندهای مختلف ایفا مینماید و با افزایش
ارتباطات بین شرکتها و مشتریان آنها، بر قدرت و وفاداری به برند این شرکتها افزوده میشود. از میان
ابزارهای مختلف ارتباطی، تبلیغات و فعالیتهای ترفیعی همواره دارای نقش کلیدی بودهاند. با افزایش
رقابت و مطرح شدن پدیدههایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این
عرصه باید مزیتهای رقابتی خود را افزایش دهند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تکرار
مصرف، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعایتهای اقتصادی فراسوی مرزهای
جغرافیایی میشود وفاداری به برند است. با توجه به اهمیت وفاداری به برند برای شرکتها، بررسی اینکه
عناصر آمیزه بازاریابی چگونه و به چه نحوی برای برند وفاداری ایجاد میکنند، امری ضروری است. هدف
از این تحقیق بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش بر وفاداری به برند پگاه گلستان در شهرستان گرگان
میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مصرفکنندگان در سطح شهر گرگان که نامحدود در نظر گرفته شده
طبق جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب
شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استاندارد
پژوهش بویل و همکاران استفاده شد و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. اطلاعات
لازم در محیط نرم افزاری لیزرل، با اعمال آزمونهای مدل معادلات ساختاری و تحلیل عامل تاییدی، با
توجه به فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشانگر این امر
است که هزینه تبلیغات، نگرش نسبت به تبلیغات، ترفیعات نقدی و غیر نقدی با تاثیر گذاری بر ابعاد ارزش
ویژه برند بر ارزش ویژه برند تاثیر گذارند. همچنین آگاهی از برند با کیفیت ادراک شده و تداعیکنندههای
برند به صورت مستقیم و کیفیت ادراک شده و تداعیکنندههای برند بر وفاداری به برند نیز تاثیردارد.
کلید واژهها: تبلیغات، ترفیعات فروش، ابعاد ارزش ویژه برند(آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده،
تداعیکنندههای برند، وفاداری به برند)

 

دریافت فایل

چکیده هدف این تحقیق، که از نوع کاربردی است، ارزیابی عملکرد شرکت زر ماکارون پس از اجرای اوهساس بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن میباشد. بدین منظور، پس از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه با استفاده از گواهینامه مذکور و نیز چک لیستهای مرتبط و بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن تدوین گردید. روایی آن بر اساس نظر استاد محترم راهنما و نیز تعدادی از کارشناسان مربوطه 0 میباشد سپس بین / سنجیده و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که معادل 567 جامعه آماری به تعداد 277 نفر توزیع گردید که 851 پرسشنامه عودت داده شد . نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه مورد نظر با آمار توصیفی بررسی گردید و برای بررسی تاثیر اوهساس در شرکت مورد بحث از آزمون دوجمله 0 در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش / ای استفاده شد. سطح معنی داری بودن آزمون کمتر از 07 نشان داد؛ بیش از 70 درصد جامعه آماری معتقدند؛ اجرای اوهساس بر عملکرد، حوزه مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری موثر است. اما در حوزه مشتری نتوانسته است تاثیر مثبتی داشته باشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد از نظر پاسخگویان منظرهای مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری اولویت یکسانی نداشته اند.

مقدمه در این فصل، ضمن بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن تشریح میگردد، همچنین اهداف تحقیق که شامل بررسی تاثیر اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر عملکرد شرکت مورد مطالعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن و نیز تاثیر این سیستم بر هریک از چهار منظر این مدل است، بیان میشوند و بعد از مروری بر فرضیات تحقیق، خلاصه ای از روش تحقیق آورده شده است که در فصل سوم به صورت کامل به آن اشاره شده است. در آخر تعریفی از واژگان کلیدی بکار گرفته شده، ارائه گردیده است.


دریافت فایل

چکیده
خلق یک برند قدرتمند در بستر زمان همواره مورد توجه بسیاری از شرکتهای و سازمان ها بوده
است. بسیاری از شرکتها تقویت برند شرکت و محصولات فرعی آن را به عنوان بخش مهمی از
استراتژی کسب و کار تعریف نموده اند.
تقلید در ادبیات هم مورد سرزنش قرار گرفته و هم توسط عده ای دیگر تشویق شده است اما صرف
نظر از این موضوعات پدیده ای فراگیر محسوب می شود. تقلید به طور گسترده تری در تجارت
وجود دارد. در بسیاری از طبقات محصول، برندهای موفقی چون رولکس،لویز ویتون،اپل همواره و
چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان مورد تقلید قرار گرفته اند. در سوپرمارکتها و فروشگاه
ها نیز از آنجا که بسته بندی نقش مهمی را در تاثیر گذاری بر تصمیم مصرف کنندگان می گذارد،
تقلیدها نیز بیشمارند.
برندها با استفاده از استراتژی تقلید سعی دارند که همانند برند رهبر، خوب به نظر آمده و تلاش
می کنند تا خود را به پابه پای برند رهبر جلو برده و سهم بازار و سودآوری آنها را از آن خود کنند.
این تحقیق یک مدل مفهومی از تاثیرات ذهنیت مصرف کننده بر ارزیابی و انتخاب برند مقلد را به
دست میدهد. تحلیل تاثیرات استراتژیک مقلد و ذهنیت مشتریان بسیار مهم است چرا که به نظر
می رسد انواع مختلف مقلدین قفسه های سوپرمارکتها را تسخیر کرده اند.
همچنین این تحقیق نشان می دهد که برندها در سطوح مختلفی می توانند شبیه به هم باشند)از
واقعیت،ظاهر گرا تا انتزاعی ،زمینه گرا( و شباهت ادراکی به ذهنیت مشتریان)ذهنیت ظاهرگرا ،ذهنیت

رابطه گرا( بستگی دارد.


دریافت فایل

مدیریت توسط مالکین اماکن ورزشی اینگونه اماکن در غالب باشگاه های کوچک هستند که مدیریت در آن ها پیچیده نخواهد بود. هدف اینگونه اماکن کسب درآمد و سودآوری از سرمایه گذاری است.
 مدیریت توسط یک نهاد دولتی یا موسسه وابسته به دولت= مالکیت اکثر آنها دولتی است مثل مجموعه ورزشی آزادی، شهید شیرودی، انقلاب و ... اینگونه اماکن وسیع بوده و برای ادامه حیات مستلزم مدیریت اماکن ورزشی هستند.
 مدیریت توسط مستاجرین: این نوع مدیریت به افراد حقوقی یا حقیقی اجاره داده می شود و مستاجرین آن را اداره می کنند.

مقدمه
مفهوم بازاریابی که در مقابل رویکردهای فروش و تولید قرار دارد، پارادایم اغلب و اساس بازاریابی مدرن را تشکیل می دهد و به هماهنگی همه فعالیت ها و بخش های سازمان در جهت شناخت و تأمین
نیازهای مشتریان به منظور افزایش سودآوری تأکید دارد. در مفهوم جدید بازاریابی، بازارگرایی به
فرایندها و فعالیت های مربوط به پیاده کردن مفهوم بازاریابی می پردازد. علی الاصول سازمانهای بازارگرا می توانند با پیش بینی بهتر تغییرات محیطی و نشان دادن واکنش به آن به عملکرد بهتری از سایر رقبا دست یابند.
در این پژوهش، محقق بدنبال بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در بین کارکنان بانک پارسیان شهر تهران است که در فصل اول به کلیات طرح اشاره شده است. در این فصل بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق و واژه های تحقیق ارائه شده است.


چکیده:
هدف اصلی این تحقیق این است که مشخص نماید نقش مدیران در ایجاد انگیزه شغلی کارکنان
بانک ملی چیست؟ این تحقیق در سطح 121 واحد بانک ملی ایران اداره امور شرق تهران انجام گرفته
است. تعداد 445 برگ پرسشنامه شامل: 1. پرسشنامه جمعیت شناختی شامل سن، جنس، مقطع ورشته
تحصیلی 2. پرسشنامه تکنیکهای موثر مدیریتی بر انگیزش کارکنان بین کارکنان توزیع که تعداد 171
برگ پرسشنامه عودت گردید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی –توصیفی
میباشد و درصدد است تا با استفاده از نمونههای واقعی نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. در
تجزیه تحلیل دادهها برای به دست آوردن ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده میشود. با استفاده از این تحقیق مشخصشد: عوامل محتوایی و زمینهای
انگیزش، صلاحیت، هدفگذاری، ابعادتشویقی، مشورتی، نکته سنجی و بازخورد مدیران در وضعیت
مناسبی قراردارند که این موارد باعث بهینهسازی سازمان میگردد به عبارت روشنتر سبب میشود کارکنان
وظایف خود را با رغبت و اشتیاق بیشتری انجام دهند.
کلید واژه: نقش مدیران – هدف گذاری سازمان – انگیزه – نیروی انسانی – بهره وری


چکیده :

فرآیندهای پیوسته در انتهای طیف انواع فرآیندها قرار می گیرند. ماشین آلات این صنایع تشکیل یک زنجیره ی پیوسته داده و جریان محصول از حالت ماده اولیه تا محصول نهایی به صورت پیوسته روی آنها ادامه دارد. و عملاً هر بار توقف تولید مستلزم هزینه بالا برای راه اندازی مجدد می باشد. پس یکی از اساسی ترین عوامل بازدهی مناسب توجه به امور نگهداری و تعمیرات می باشد، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در اثر کارکرد و با گذشت زمان به سمت خرابی و استهلاک پیش می روند. این خرابی ها به عوامل متعددی بستگی دارند که مهم ترین آنها، نحوه ی نگهداری و تعمیرات تجهیزات و چگونگی بهره برداری از آنها می باشد. خرابی ها، منجر به از کار افتادن تجهیزات، وقفه در تولید و حتی کاهش کیفیت محصول می شوند. این پژوهش جهت بررسی تاثیر نوسانات تولید به دلیل تقاضای بازار بر روی تجهیزات می باشد. هدف در این پژوهش طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای بهینه سازی فرآیند نگهداری، تعمیرات و بهره برداری در صنایع پتروشیمی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری مارکوف با تاثیر عدم تولید در صورت خرابی تجهیزات بوده که با جمع آوری داده های بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و محاسبات مورد نیاز بر اساس فرآیند تصمیم گیری مارکوف، نتیجه آن انتخاب سیاست نگهداشت پیشگویانه پایش وضعیت ماهانه در افق های زمانی 12 الی 36 ماهه و انتخاب سیاست نگهداشت پیشگویانه پایش وضعیت هفتگی در افق های زمانی 48 الی 72 ماهه بوده و پس از پیاده سازی سیاست کنترلی بهینه، و سنجش شاخص اثر بخشی کلی سیستم بعد از شش ماه، شاخص مورد نظر از 82.7 درصد به 87 درصد رسیده و تغییرات مثبت و قابل قبولی در آنان مشاهده گردید.

واژگان کلیدی فارسی :

سیستم پشتیبان، اثربخشی کلی سیستم، رویکردتصمیم گیری مارکوف، نگهداری

 

دریافت فایل

چکیده

امروزه مدیریت ارتباط با مشتری به یکی از مهمترین موضوعات اساسی و اهداف سازمانی درمدیریت خدمات تبدیل شده است. از طرف دیگر هویت سازمانی یک عنصر کلیدی در موفقیتسازمانی و عامل مهم در رابطه کارکنان با سازمان است زیرا علائق و رفتارهای فردی را با علائق ورفتارهای سازمانی همسو می سازد. بنابراین هویت سازمانی باعث پیاده سازی موفق تر مدیریتارتباط با مشتری خواهد شد. هدف این پژوهش توسعه مدل مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید برهویت سازمانی می باشد.

روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 500 نفر ازکارکنان 50 آژانس مسافربری شهر تهران و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. متناسب باجامعه آماری با ضریب اطمینان 95 درصد تعداد 217 نفر از کارکنان آژانس های مسافربری شهرتهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها پخش گردید.

برای تایید روایی محتوا و ظاهری از نظر اساتید خبره و همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی استفادهگردید که نتیجه حاکی از تایید پرسشنامه بود. برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفادهگردید و پایایی در سطح مناسب برای مولفه های هویت سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری بدستآمد. در تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون مشخص شد که بین هویتسازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین ابعاد هویت سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتریرابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد و مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین همبستگی را به ترتیب باوفاداری، عضویت و شباهت دارد.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری - هویت سازمانی - آژانس های مسافربری

مقدمه

امروزه سازمانها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند که در این دوران، مشتری حاکم واقعیبازار است. بنابراین سازمانها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر محصول یا خدمات به سمت تمرکزبر مشتریان حرکت کنند. آنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند که نیاز به مدیریتو رساندن به بالاترین میزان بازدهی دارد (رنجبران، 1378).


دریافت فایل