پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۳۱ مطلب در آذر ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده

در ایران بر خلاف مناطق اروپایی و آمریکایی که معمولا مالکیت آنها به صورت پراکنده است، ساختار مالکیت بیشتر به صورت متمرکز و مالکیت دولتی بیشتر است. این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین سهامداران نهادی دولتی و غیردولتی و حق الزحمه خدمات حسابرسی در ایران می باشد. بر این اساس درصد مالکیت سهامداران نهادی دولتی و غیردولتی به عنوان متغیرهای مستقل و حق الزحمه خدمات حسابرسی به عنوان متغیر وابسته تعیین شده است. برای آزمون فرضیات تحقیق از روش رگرسیون غیرخطی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 75 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1389 می باشد. نتایج پژوهش بیانگر وجود رابطه معنادار بین درصد مالکیت سهامداران نهادی دولتی و غیردولتی و حق الزحمه خدمات حسابرسی می باشند.


پزشـکی از دیرباز یکی از موضوعات موردعلاقه ملل گوناگون جهان بوده است ، نیاکان‌ ما عقیده داشـتند که جهان مادی ، تن و شادمانی ، آفریده‌های خدا هستند و وظیفه‌ دینی انسان اسـت که‌ از‌ آنها نگهداری کـند و آنـها را گسترش دهد و از آنها بهره گیرد و این خود سبب بود، که آنان در پی از بین بردن هرگونه رنج‌های بشری ازجمله رنج‌های جسمانی‌ برآیند و پزشک و پزشکی را ارج نهند. کهن‌ترین و مهم‌ترین آگاهی‌ها دربـاره چگونگی پزشکی و درمان‌بخشی در ایران باستان را در لابه‌لای متون اوستایی می‌توان به دست آورد. در جای‌جای‌ متون دینی ایرانیان پیش از اسلام، درباره بهداشت ، چگونگی برخورد با نجاسات و بیماری‌ها سخن به مـیان آمـده و این سفارشات بهداشتی در قالب داستان‌های اساطیری، دینی و تاریخی به خواننده‌ القاء‌ شده است . البته به‌غیراز اوستا آنچه از نوشته‌های فارسی میانه زردشتی در پی ‌گذر زمان برجای‌مانده است، مـیراثی اسـت جاودان و گران‌سنگ که فرهنگ، اندیشه‌ها‌، پنداشته‌ها و باورهای کهن ایرانیان را به‌روشنی بازمی‌نماید. این مقاله در نظر دارد با روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کهن موجود پیـرامون پزشـکی به بررسی‌ پزشکی‌ و روش‌های‌ بهداشتی – درمانی در متون کهن‌ ایرانی‌ و جایگاه‌ این علم در آموزه‌های زردشتی بپردازد.


دریافت فایل

هدف اصلی این مطالعه، شناسایی موارد افسردگی در میان دانش‌آموزان شاهد و غیر شاهد‌ دبیرستان‌های دخترانه شـاهد(اردبیل)و آگاهی از میزان بروز افسردگی در میان دانش‌آموزان این مدارس‌ بوده است. ضمن آنکه‌ دسـتیابی‌ بر میزان اثربخشی روش درمان شناختی رفـتاری در کاهش افسردگی دانش‌آموزان هدف دیگر این مطالعه بوده است. برای رسیدن به این اهداف آزمون افسردگی یک، روی 70 دانش‌آموز دختر شاهد و 127 نفر دانش‌آموز دختر‌ غیر شاهد و به‌صورت گروهی و در کل مدرسه (شاهد) اجرا شـد. نتیجۀ مطالعه نشان می‌دهد که میزان شیوع افسردگی شدید و عمیق در میان دانش‌آموزان شاهد دختر 20 درصد می‌باشد درحالی‌که این میزان در‌ بین‌ دانش‌آموزان غیر شاهد 5 درصد می‌باشد. بعلاوه مقایسه میانگین نمرات در گروه آزمایش و گواه در پس‌آزمون، تفاوت معنی‌داری را نـشان می‌دهد که نمایانگر اثربخشی بیشتر روش درمانگری شناختی رفتاری، در کاهش افسردگی دانش‌آموزان‌ است‌.


چکیده

محافظه کاری طی قرن ها تئوری و عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است. محافظه کاری سطحی از احتیاط را در پیش بینی سودها توصیف می کند. این تحقیق به بررسی تاثیر محافظه کاری بر کیفیت سود، بازده سهام و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد و از نظر زمانی، جامعه مورد مطالعه شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 الی 1391 است. برای آزمون فرضیه های تحقیق که از اطلاعات مربوط به 850 سال شرکت با استفاده از رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین محافظه کاری شرطی و کیفیت سود و بین محافظه کاری غیرشرطی و بازده سهام و همچنین محافظه کاری شرطی و غیرشرطی با ارزش شرکت رابطه ی معناداری وجود دارد.

کلمات کلیدی: محافظه کاری- کیفیت سود- بازده سهام- ارزش شرکت


چکیده

راهبری شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت، گروه ها عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره و سایر گروه ها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع می باشد. این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سوال است که آیا سازوکارهای نظام راهبری می تواند بر اظهارنظر حسابرس مستقل تاثیر داشته باشد یا خیر. برای این منظور تعداد 70 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برای سال های 1385-1392 انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. یافته های حاصل از پژوهش بیانگر معنادار اندازه هیئت مدیره و نوع موسسه حسابرسی بر اظهار نظر حسابرس است، اما اثرگذاری نسبت مدیران غیرموظف و درصد مالکیت سهامداران دولتی بر اظهارنظر حسابرس مورد تایید قرار نمی گیرد.

کلمات کلیدی: نظام راهبری، اظهارنظر حسابرس، هیئت مدیره.


چکیده

آب یکی از معدود منابع طبیعی است که بدون آن زندگی ممکن نیست. توزیع آب در سرتاسر دنیا بر حسب موقعیت، فصل و کیفیت متفاوت است. بدین دلیل، احداث سدها بر روی رودخانه ها و در نتیجه ایجاد مخازنی برای ذخیره و حتی مصرف آب ضروری است. تاکنون سدهای بزرگ زیادی در سرتاسر دنیا ساخته شده است که امکان استفاده منطقه ای از مقدار مشخصی از آب را فراهم می آورد، مهم ترین منبع آب برای زندگی و فعالیت بشر هستند. سدها به همراه سازه های هیدرولیکی مربوطه علاوه بر موارد فوق به علت هزینه اجرایی بالای آن ها کم و بیش سازه های مهندسی پیچیده ای هستند؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل حجم اولیه مخزن رو به کاهش نهد، طرح توجیهی ساخت سد را تحت الشعاع قرار خواهد داد، چرا که عمر مفید سد کاهش می یابد. در حالتی که سدی در مسیر یک رودخانه حامل رسوب احداث می شود، به دلیل افزایش سطح جریان و در نتیجه کاهش سرعت جریان، به جا ماندن تمامی یا بخشی از رسوب در مخزن غیرقابل اجتناب است؛ بنابراین اطلاع از حجم رسوب و چگونگی توزیع آن در مخزن سد، می تواند بر طول عمر مفید سد و طراحی سازه های آبگیر، تاثیرگذار باشد.

از بین رفتن ظرفیت مخزن به وسیله رسوبات به تدریج، اثرات مختلفی بر بخش های گوناگون مخزن گذاشته و سبب تغییرات نامطلوب در حقابه هایی می شود که در بدو امر مورد توافق قرار گرفته اند؛ که این نیز به نوبه خود عواقب اقتصادی و قانونی خاص خود را در بر خواهد داشت.

هدف از این تحقیق مدل سازی و تخمین میزان رسوب معلق با استفاده از فرمول های تجربی موجود و همچنین روش های جدید موسوم به جعبه سیاه می باشد. به جهت تخمین میزان رسوب از دبی مربوط به رودخانه زاینده رود در ایستگاه اسکندری که یکی از ایستگاه های اندازه گیری های هیدرولوژیکی می باشد، استفاده شده است. بدین منظور از دبی آب به عنوان ورودی و دبی رسوب به عنوان خروجی استفاده شده است. در نهایت بعد از مدل سازی با استفاده از شبکه های عصبی و رابطه انیشتین و منحنی سنجه رسوب به این نتیجه رسیدیم که به جهت تخمین میزان رسوب می توان به شبکه های عصبی اعتماد بیشتری داشت.

این تحقیق از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرران بررای بررسری ارتبراط برین
حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی )حق الزحمه های حسابرسی( استفاده می کنرد. نترایج بررسری
نمونه ها به صورت کلی نشانگر ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسری اسرت بردین
منظور اطلاعات مالی 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1387 ترا
1392 مورد بررسی قرار گرفت ) 485 شرکت سال(اما نتایج بررسی نمونه ها به صورت زیر مجموعه ای -
از نمونه ی کل نشان می دهد که تاثیر حاکمیت شرکتی برر روی هزینره هرای حسابرسری متراثر از رشرد
شرکت می باشد. ارتباط منفی بین حاکمیت شرکتی و هزینه های حسابرسی از لحاظ آمراری و اقتصرادی
در گروه شرکت هایی که رشد ملایم در طول دوره مورد آزمون معنادار بود و برای شرکتهایی که در طول
دوره مورد نظر از رشد سریعی یا منفی را تجربه کرده بودند معنادار نبوده است.
واژه های کلیدی: حاکمیت شرکتی،هزینه های حسابرسی،رشد شرکت


بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی و هزینه حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس


چکیده

در سال های اخیر، باور عمیقی درباره ارزش آفرینی برای سهامداران مانند حاکمیت شرکتی به وجود آمده است. جهانی شدن سازمان ها و پیشرفت فناوری اطلاعات باعث شده است که انتظارات سرمایه گذاران از اطلاعات افزایش یافته و در نتیجه موجب افزایش تقاضا برای معیارهای مربوط و شفافیت اندازه گیری عملکرد شرکت ها شده است. امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخص های به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند که از میان آن ها می توان به نقدینگی و سود شرکت ها اشاره کرد هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی در شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است به این منظور یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تدوین گردیده و اطلاعات 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که دارای ویژگی های مطرح شده در این پژوهش در بازه زمانی 1385-1390 را احراز نموده جمع آوری شده و نتایج حاصله از تجزیه و تحلیل های آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که میان اهرم نقدینگی و مدیریت سود واقعی، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

چکیده

پیش بینی عاملی کلیدی در تصمیم گیری های اقتصادی اس. تحقق سود (زیان) پیش بینی شده هر سهم و تاثیر آن بر روی قیمت سهام در واحدهای اقتصادی از موضوعات بسیار مهمی است که همواره سرمایه گذاران و سهامداران شرکت به آن توجه ویژه ای دارند. برای این منظور پیش بینی های مالی موردنظر باید با دقت بسیار و صحت هر چه بیشتر صورت گیرد، زیرا برآورد ارقامی که پایه و اساس منطقی نداشته باشد نه تنها مفید نیست، بلکه می تواند زیانبار نیز باشد. سهامداران مهمترین گروه از استفاده کنندگان اطلاعات مالی هستند و جهت خرید، نگهداری و فروش سهام خود به اطلاعات مربوط به سود (زیان) پیش بینی شده و سود(زیان) تحقق یافته نیاز دارند. این تحقیق به سه گزینه مورد پیش بینی در گزارشات سالیانه شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که شامل تفاوت بین سود (زیان) ناخالص، سود (زیان) عملیاتی و درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی پیش بینی شده با میزان تحقق واقعی آنها است که مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی و بررسی گزارش های مالی سود (زیان) ناخالص پیش بینی شده، سود (زیان) عملیاتی پیش بینی شده و درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی پیش بینی شده با میزان تحقق واقعی در صورت های مالی آنها می باشد که توسط بورس اوراق بهادار تهران در دسترس استفاده کنندگان قرار می گیرد. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع تجربی و آزمایش می باشد. اطلاعات مالی تحقیق از سیستم جامعه اطلاع رسانی ناشران (شبکه codal)که به صورت سالیانه (و ماهانه) منتشر می گردد، جمع آوری شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 40 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران است که پیش بینی های مالی 5 ساله آخر منتهی به سال 1392 آنها دربر می گیرد و انتخاب نمونه به روش سیستماتیک حذفی بوده است.

چکیده

در ادبیات مالی، سیاست تقسیم سود موضوع مهمی محسوب می شود و عوامل تعددی بر آن اثرگذار می باشند. یکی از مهمترین آن ها، فرصت های سرمایه گذاری است. از این رو اتخاذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری های سودآور، موضوعی با اهمیت در این زمینه تلقی می شود. لذا در تحقیق حاضر، تلاش نمودیم به بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری بر سیاست تقسیم سود شرکت های بورس تهران، با توجه به مرحله ای از چرخه عمرشان که در آن قرار دارند بپردازیم. در این پژوهش، تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر بر اساس روش مورد استفاده در تحقیق آنتونی و رامش(1992)، انجام گرفته است. بنابراین پس از طبقه بندی و حذف برخی از شرکت ها از نمونه های اولیه ی تحقیق، در نهایت نمونه ی نهایی شامل 126 شرکت بین سال های 1391- 1386 گردید که 40 شرکت در مرحله رشد، 47 شرکت در مرحله بلوغ و 39 شرکت نیز در مرحله افول قرار گرفتند. همچنین به منظور ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری، با استناد به تحقیقات انجام شده قبلی در خارج از ایران از سه نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق و نسبت سود هر سهم به قیمت آن استفاده شده است. جمع آوری داده ها از طریق سایت بورس اوراق بهادار تهران، نرم افزارها و بانک های اطلاعاتی معتبر و صورت های مالی حسابرسی شده شرکت ها انجام گرفته و برای آزمون فرضیه ها نیز از روش همبستگی و رگرسیون استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این تحقیق نشان داد که افزایش فرصت های سرمایه گذاری در شرکت های مرحله رشد، موجب کاهش سود تقسیمی می شود و در شرکت های مرحله بلوغ و افول با کاهش فرصت های سرمایه گذاری، تقسیم سود افزایش می یابد. همچنین در هر سه گروه از شرکت ها، نسبت EP بیشترین قدرت پیش بینی کنندگی سود تقسیمی را داشته است.