پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه کشاورزی» ثبت شده است

چکیده
به منظور بررسی اثر کود سبز و سطوح مختلف خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در مزرعه ای واقع در روستای قلعه نو شهرستان زهک به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از کود سبز در دو سطح کاربرد کود سبز (G1) و عدم کاربرد کود سبز (G2) به عنوان فاکتور اصلی؛ و سطوح مختلف خاکورزی در سه سطح بدون خاکورزی (T1)، کم خاک ورزی (T2) وخاکورزی رایج (T3) به عنوان فاکتور فرعی. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد علوفه تازه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد دانه، بیوماس علف هرز، غلظت عناصر N، P و K در خاک، رطوبت وزنی و وزن مخصوص ظاهری خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار تمام صفات مورد بررسی به جزء بیوماس علف هرز و رطوبت وزنی خاک از تیمار کاربرد کود سبز و انجام عملیات خاکورزی بدست آمد. البته بین تیمار خاکورزی رایج و خاکورزی سطحی برای صفات فوق تفاوت معنی داری مشاهد نشد. کود سبز بر مقدار بیوماس علف هرز اثر معنی داری نداشت اما در بین سطوح خاکورزی، کمترین بیوماس علف هرز از تیمارهای خاکورزی رایج و سطحی مشاهده گردید. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش برای حصول بالاترین عملکرد ذرت در روستای قلعه نو شهرستان زهک خاکورزی سطحی (به منظور صرف انرژی کمتر و پایداری بیشتر خاکدانه های خاک) توأم با کاربرد کود سبز به کشاورزان منطقه توصیه می شود.

واژه های کلیدی: ذرت، خاکورزی، کود سبز، عملکرد، خاک


دریافت فایل

•دارای دو راستة آزادماهی شکلان (Salmoniformes) و
• اردک ماهی‌شکلان (Esociformes) است.
•این فوق راسته دارای 310 گونه و 3 راسته است.
•ماهیان این راسته‌ها فاقد خار هستند.
•بسیاری از آنان دارای یک بالة چربی هستند،
• بالة شکمی آنها در موقعیت شکمی قرار دارند
•و از بالة سینه‌ای بسیار جدا افتاده‌اند (کمربندهای شانه‌ای و شکمی ارتباطی با هم ندارند).
 
محل قرار گرفتن این باله ها بر روی قسمت‌های پایین بدن است.
فلس‌ها دایره‌ای هستند.
•آرواره‌های بالا واجد هر دو استخوان فکی و پیش‌فکی (قابل بیرون زدن نیست) است.
کیسة شنا با روده ارتباط دارد (جزء ماهیان فیزوستوم‌اند).
•سه وضعیت متفاوت دارند؛‌
• ماهیان شکاری که در آب شیرین هستند.
•یک سری در آب شور و شیرین‌اند
•و دسته دیگر در آب دریاها به سر می‌بر


رطوبت خاک یکی از مهم‌ترین متغیر‌های محیطی در مدل‌های اقلیمی، اکولوژی و آگروهیدرولوژیکی است. اندازه‌گیری رطوبت خاک در برنامه-ریزی دقیق آبیاری و استفاده بهینه از آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. رطوبت خاک با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری زمینی، استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی و یا تکنیک‌های مبتنی بر سنجش از دور قابل اندازه‌گیری می‌باشد. در این تحقیق به منظور مقایسه روش‌های اندازه‌گیری رطوبت خاک، نتایج حاصل از مدل شبیه‌سازی با نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های زمینی و رطوبت خاک استخراج شده از تصاویر ماهواره‌ای در بخشی از اراضی کشت وصنعت هزارجلفا واقع در استان قزوین در سال زراعی 91-1390 مقایسه گردید. اندازه‌گیری زمینی رطوبت با استفاده از روش وزنی و در عمق-های 15-0، 30-15، 45-30 و 60-45 سانتی‌متر طی یک دوره سه ماهه در 11 نقطه در مزارع ذرت علوفه‌ای و یونجه صورت پذیرفت. شبیه سازی رطوبت با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیکی SWAP با واسنجی پارامترهای گیاهی، تقویم آبیاری و مشخصات هیدرولیکی خاک در عمق-های مذکور انجام گردید و عمل صحت‌سنجی با مقایسه عملکرد محصولات و رطوبت شبیه‌سازی شده با مشاهدات مزرعه‌ای صورت پذیرفت. رطوبت خاک از تصاویر ماهواره‌ای سنجنده‌های MODIS و ETM با استفاده از روش فضای مثلثی براساس تصاویر دمای سطح زمین و شاخص گیاهی NDVI در تاریخ‌های مطابق با زمان نمونه‌برداری استخراج گردید. با توجه به قدرت تفکیک مکانی متوسط تصاویر سنجنده مادیس، از تصاویر سنجنده ETM لندست جهت ریزمقیاس نقشه رطوبت خاک حاصل از سنجنده مادیس و از روش نسبت ساده استفاده گردید و صحت‌سنجی نتایج با استفاده از داده‌‌های زمینی صورت پذیرفت. میزان RMSE حاصل از شبیه‌سازی رطوبت خاک با استفاده از مدل SWAP در کلیه عمق‌ها در بازه 0/053- 0/029 سانتی‌مترمکعب بر سانتی‌مترمکعب متغیر بود. نتایج مدل SWAP نشان داد که دقت شبیه‌سازی رطوبت خاک در مزرعه یونجه نسبتا بهتر از مزارع ذرت علوفه‌ای است. همچنین متوسط عملکرد محصول ذرت علوفه‌ای پس از واسنجی با 8/4 درصد خطا برآورد گردید. نتایج پایش رطوبت خاک حاصل از تصاویر سنجنده مادیس نشان داد رطوبت خاک در تمامی مزارع با دقت خوب و یکسانی قابل اندازه‌گیری است بطوریکه ماکزیمم ضریب همبستگی R2 بین مقادیر شاخص رطوبت خاک و رطوبت حجمی اندازه-گیری شده، برابر 0/76 حاصل گردید. نتایج همچنین نشان داد که استفاده از روش ریزمقیاس، دقت تخمین رطوبت از تصاویر مادیس را بهبود می بخشد.


چکیده

آب یکی از منابع مهم و محدود در تولیدات مختلف صنعتی و غیرصنعتی محسوب می شود. این اهمیت تا جایی است که در جهان، ادبیات آب مجازی در جهت تبیین جایگاه آب و کاربردهای آن در قالب مفاهیمی چون تجارت آب مجازی مطرح شده و به شدت مورد توجه قرار گرفته است. همچنین یکی از روش هایی که اقتصادی بودن تولید یک محصول در داخل کشور را با آن می توان بررسی نمود، مزیت نسبی تولید است که بر اساس هزینه های تولید محصول محاسبه می شود. از طرفی، تامین مواد پروتئینی که برای بدن انسان ضروری است، از طریق تولید محصولات پروئتینی ای است که نیازمند مصرف آب و به تبع آن هزینه های فرآیند تولید محصول می باشند. لذا، در موقعیت کنونی که هم با عدم مدیریت درست مصرف آب در تولید مواجهیم و هم می بایست به سمت خودکفایی در تولید محصولات و به تبع آن تامین امنیت غذایی و تحقق اقتصاد مقاومتی حرکت کنیم، ضروری است تا الگوی تامین پروتئین سبد غذایی خانوار ایرانی را با توجه به دو مولفه کاهش آب مجازی و کاهش هزینه تولید اصلاح نموده تا سلامت و رفاه جامعه را از مسیر تحقق امنیت غذایی و اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی و دامپروری ایجاد نماییم. در این تحقیق از روش ماتریس تحلیل سیاستی (PAM) برای بررسی مزیت نسبی تولید شش محصول پروتئین حیوانی (گوشت گاو، گوسفند، مرغ، ماهی، تخم مرغ و شیرخام) در سال 1392 استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که هر شش محصول پروتئین حیوانی دارای مزیت نسبی بوده اند. درجه مزیت تخم مرغ از همه محصولات بیشتر بوده و گوشت گوسفند کمترین درجه مزیت را داشته است، در حالی که تخم مرغ به مقدار کمی، آب مجازی بیشتری از گوسفند مصرف می کند. همچنین شاخص های حمایتی نشان از حمایت نهاده ای و درآمدی دولت از تولید گوشت ماهی، مرغ و گوسفند و عدم حمایت از تولید گوشت گاو، شیر و تخم مرغ دارد. از دیگر نتایج این پژوهش، تعیین شاخص های مهم اصلاح الگوی تولید محصولات پروتئین حیوانی و رتبه هر شش محصول در این شاخص ها است که می توان از هر کدام به عنوان یک سناریوی اصلاح الگوی تولید با توجه به سیاست های موردنظر، بهره برد و یا می توان با استفاده از برنامه ریزی خطی، یک الگوی جامع تولید را با درنظر گرفتن همه این شاخص ها ارائه نمود.

کلمات کلیدی: امنیت غذایی، خودکفایی، آب مجازی، محصولات پروتئینی، نیاز پروتئینی، هزینه تولید.


پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات -
گروه کشاورزی
عنوان:مطالعه روابط صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد
در هیبریدهای ذرت علوفه ای با استفاده از روشهای آماری
چند متغیره در مشهد

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد در ژنوتیپ های ذرت علوفه ای، آزمایشی در سال زراعی 1391 به مدت یک سال در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد اجرا گردید. در این پژوهش 33 هیبرید جدید ذرت علوفه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار تحت رژیم آبیاری نرمال مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند. صفات زمان ظهور دانه گرده، تاریخ ظهور سیلک، فاصله بین ظهور دانه گرده و رشته های ابریشمی یا ASI، زمان رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته شامل: )ارتفاع تا بلال اصلی، تا برگ پرچم و تا انتهای تاسل(، تعداد برگ شامل: )پائین بلال، بالای بلال و تعداد کل برگ(، طول و عرض برگ بلال، سطح برگ بلال، قطر ساقه، تعداد بوته برداشتی، تعداد بلال، وزن کل بلال ها در دو ردیف، وزن بلال در 6 بوته، وزن کل بوته ها در دو ردیف، وزن 6 بوته برداشتی، قطر بلال و طول بلال اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس آماری حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها از نظر تمام صفات به جز تعداد بلال در بوته بود (p=0.01). ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد و اکثر صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان دادند، به طوری که هیبرید شماره 3 (KLM76005/2-3-1-1-1-1 × MO17) و رقم 704 به ترتیب بالاترین میزان از نظر ارتفاع بوته (150/217 و 450/217 سانتیمتر) بودند. هبیرید شماره 11 (KLM77007/7-3-1-2-2-1-1 × K19/1)   با 549/64  بیشترین میزان بیوماس تر را به خود اختصاص  داد. از نظر شاخص کیفیت علوفه تر هیبریدهای شماره 30 (K48/3-1-1-3-2-1-1-1 × K19/1)  و 24 به ترتیب 45400/0 و 45075/0 بیشترین میزان شاخص کیفیت علوفه تر را داشتند. از بین 33 هیبرید  مورد بررسی هیبریدهای تجاری 24 و 11 به دلیل برتری در عملکرد علوفه تر و خشک می توانند به عنوان هیبرید برتر مد نظر قرار گیرند. برآورد میزان وراثت پذیری صفات نشان داد که وراثت پذیری در اکثر صفات از 51 درصد تا 80 درصد متغیر بوده و بالا بودن وراثت پذیری حاکی از آن است که اثرات ژنتیکی سهم بیشتری در کنترل صفات فوق نشان می دهد. بالاترین میزان وراثت پذیری مربوط به صفت شاخص کیفیت علوفه تر و خشک )به ترتیب  89/79 و 04/77 درصد) و کمترین میزان وراثت پذیری متعلق به صفت تعداد بلال در بوته با 2/14 درصد میباشد. تجزیه و تحلیل همبستگی  صفات در این آزمایش نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار در بین صفات به ترتیب در شاخص کیفیت علوفه خشک با تر(92/0) و شاخص کیفیت علوفه تر با تعداد بلال در بوته  (67/0) و قطر بلال(66/0) است.  بیشترین همبستگی منفی و معنی دار در سطح یک درصد بین صفات شاخص کیفیت علوفه خشک با بیوماس تر (77/0-) و ارتفاع بوته (58/0-) است. با استفاده از تجزیه  به مؤلفه های اصلی پنج مؤلفه اول که مقادیر ویژه بزرگتر از یک داشتند انتخاب شدند. این پنج مؤلفه مجموعاً 76 درصد از تغییرات مدل را توجیه می کردند. بررسی همبستگی صفات بین مولفه ها و متغیرها نشان داد که مولفه اول به تنهایی 31٪ از کل اطلاعات را به خود اختصاص داده است. جهت انجام تجزیه به عامل ها به روش مولفه های اصلی، از چرخش متعامد وریماکس استفاده شد. با توجه به نمودار اسکری پلات 3 عامل اول بیشترین درصد از مقدار کل واریانس در حدود 74 درصد را به خود اختصاص دادند. گروه بندی هیبریدها بر اساس تجزیه خوشه ای )کلاستر( برای 13  صفت به دست آمده از تجزیه به عامل ها موجب گروه بندی 33  هیبرید در 4 گروه مجزا با خصوصیات درون گروهی مشابه و بین گروهی شد. با توجه به نتایج به دست آمده اکثر هیبریدهایی که در گروه چهارم قرار دارند به دلیل بالا بودن شاخص کیفیت علوفه تر و خشک به عنوان گروه برتر و سپس گروه های دوم، اول و سوم در مرتبه های بعد قرار می گیرند. هیبریدهای (ksc704) و (klm77007/7-3-1- 2-2-1-1×k19/1)، (k3640/6×k19) و (k48/3-1-1-3-2-1-1-1×k19/1) به عنوان برترین هیبریدها با بیوماس تر و خشک بالا و شاخص کیفیت علوفه تر و خشک برتر شناسایی شدند.


مقدمه :

کشت بافت گیاهی بطور خلاصه شامل کشت پروتوپلاست ,سلول,بافت و اندام گیاهی است. در همه این کشتها, رشد ماده گیاهی عاری از میکروب در یک محیط سترون مثل محیط کشت مغذی سترون در یک لوله آزمایش صورت می گیرد.در سال های اخیر, تکنیک های کشت بافت گیاهی به یک ابزار خیلی قوی برای تکثیر و اصلاح گونه های گیاهی زیادی تبدیل شده اند. این تکنولوژی با پژوهش گتلیب هابرلنت(Gottlieb Haberlandt) در مورد پر توانی سلول در اوایل قرن 20 شروع شد.وی با توجه به این نکته که با دستکاری محیط کشت سلولها , سلولهای کشت شده مراحل نموی یک رشد عادی را تکرار خواهند نمود , پیشنهاد گسترش تکنیک های جداسازی و کشت بافت های گیاهی را ارائه داد.

کشت اکسین ها توسط ونت Wentو همکاران و کشف سیتوکنین ها توسط اسکوگSkoog و همکاران, قبل از اولین کشت موفق بافت های گیاهی در آزمایشگاه صورت گرفت (گاتریت,1934 : نوبکورت , 1939).

اولین کشت موفق کالوس هویج و توتون توسط وایتWhite(1943)گزارش گردید. اسکوگ و میلر Miler(1957)گزارش کردند که اثر متقابل کمی بین اکسین ها و سیتوکنین ها نوع رشد و ریخت زایی گیاه را تعیین میکند. مطالعات آنها بر روی توتون نشان داد که نسبت بالای اکسین به سیتوکنین, ریشه زایی را تحریک نموده و پایین بودن این نسبت, باعث تحریک تشکیل اندام هوایی می شود اما این پاسخ, عمومی نیست. با این که دستکاری نسبت اکسین و سیتوکنین در ریخت زایی گونه های زیادی موفقیت آمیز بوده است, اما امروزه واضح است که عوامل زیاد دیگری بر توانایی سلولها در کشت برای تمایز ریشه, اندام هوایی و یا رویان موثر هستند.

 

تعداد صفحات 90 word

 

ایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- زراعت

 

موضوع :

بررسی اثرات تنش خشکی در مراحل انتهایی رشد بر صفات زراعی

و شاخص‌های رشد ارقام بهاره کلزا

 

چکیده

سطح زیر کشت پنبه در کشور در سالهای اخیر به میزان بسیار زیادی کاهش یافته است. با توجه به این کاهش سطح زیر کشت پنبه بعنوان کشت اول در استان گلستان جهت جبران آن و استفاده بهینه از نیروی کارگری و کارخانجات مرتبط با آن، توجه به کشت دوم پنبه در استفاده بهینه از زمین پس از برخی از محصولات زراعی از قبیل کلزا ضروری به نظر میرسد. این آزمایش به منظور بررسی اثر مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا، عملیات خاک ورزی و مصرف کود نیتروژن مازاد بر نیاز کودی، در کشت دوم پنبه پس از کلزا، در سال 1384 در ایستگاه تحقیقات پنبۀ هاشم آباد گرگان انجام پذیرفت. آزمایش بصورت بلوکهای خرد شده نواری (strip split plot) با چهار تکرار شامل عوامل خاک ورزی دیسک و شخم بعلاوه دیسک و سه نوع مدیریت بقایای کاه و کلش کلزا شامل باقی گذاردن بقایا، خرد کردن بقایا با دستگاه چاپر و جمع آوری و خارج کردن بقایا از مزرعه که به ترتیب بصورت افقی و عمودی تصادفی در هر بلوک قرار گرفتند. سپس هر یک از کرتهای حاصل به دو قسمت مساوی تقسیم شده و مصرف کود نیتروژن به مقدار توصیه کودی و 20 کیلو گرم در هکتار مازاد براین مقدار بعنوان کرتهای فرعی در آن اعمال گردید. نتایج نشان داد که افزایش کود نیتروژن در ابتدای فصل رشد، در بهبود استقرار گیاهچه های پنبه موثر بوده است و باقی گذاردن بقایا سبب افزایش تعداد شاخه های رویا شده ولی بر شاخه های زایا تاثیر معنی داری نداشته است. همچنین وجود بقایا سبب بهم زدن تعادل نیتروژن خاک شده بطوریکه افزودن نیتروژن اضافه به خاک اجتناب ناپذیر است و اثر کود نیتروژنه حتی تا چین اول محسوس بود. اثر کود مازاد در هر دو عملیات خاک ورزی دیسک و شخم و دیسک نسبت به شاهد (مقدار توصیه شده) بر عملکرد چین اول معنی دار بود. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که بهترین ترکیب تیماری موثر بر عملکرد پنبه در کشت دوم پس از کلزا شامل جمع آوری بقایا، اعمال دیسک و استفاده از کود نیتروژن مازاد می باشد ولی بررسی بیشتر در مدیریت بقایا و کود نیتروژن مصرفی می تواند در راستای عدم حذف بقایای کلزا در تحقیقات آتی مدنظر قرار گیرد.

 

 

تعداد صفحات 91 word

 

چکیده فارسی

در این تحقیق فرآورده جوشان حاصل از پوسته دانه اسفرزه در خانواده بارهنگ بصورت گرانولاسیون مرطوب تهیه شد. پوسته دانه اسفرزه از شرکت ایران داروک تهیه تحت و تست‌های فارماکوپه‌ای شامل: (ضریب تورم، خاکستر تام، وزن خشک و مواد ناخالصی) مبتنی بر استاندارد رفرانس‌ها قرار گرفت. سپس فرمولاسیونهای متعددی، (در مجموع 30 فرمولاسیون) شامل نسبت‌های متفاوتی در پوسته‌ دانه اسفرزه، اسید و بازهای مختلف شامل (اسید سیتریک،‌اسید تارتاربک و سدیم بی‌کربنات)،‌پلی و منیل پیرولیدون بعنوان چسباننده، افزودنیهای دیگر شامل (رنگ دهنده، طعم دهنده و شیرین کننده)‌ با هم مخلوط هستند و توسط اتانول %90 به گرانول تبدیل شدند گرانولهای تهیه شده از یک بامش 10 عبور داده شدند و در آون با دمای سانتی‌گراد خشک گردیدند. سپس از یک بامش 20 عبور داده شد. نتیجه فرمولاسیونها تهیه شده توسط خصوصیات ظاهری، زمان جوشش وPH، ریزش و میزان ماده مؤثره بررسی شد. البته باید توجه داشت که هر گرم از گرانول تهیه شده معادل 40 میلی‌لیتر موسیلاژ به دنبال اضافه کردن بافر با 8/6= PH می‌دهد.

3 فرمولاسیون با طعم‌های مختلف تهیه شد و توسط 10 نفر از داوطلبین سالم تست شد. بعد از انجام آنالیز‌های آماری (فریدمن- ویکگسون)، بهترین فرمولاسیون شامل (%9 اسید سیتریک، % 19 اسید تارتاریک با %32 سدیم بی کربنات، % 40 پوسته دانه اسفرزه، 300 میلی‌گرم ساکاند، 750 میلی‌گرم آسپارتام) انتخاب شد. سرانجام مطالعات پایداری تبریع شده روی فرمولاسیون منتخب به مدت 6 ماه در دمای سانتی‌گراد و رطوبت % 75 انجام شد. در طی ماه 1، 2، 3 و 6. نمونه گیری انجام و تستهای فیزیکوشیمیایی روی فرمولاسیون صورت گرفت. در نتایج اختلاف معنی‌داری (05/0 > P) دیده نشد و پارامترهای گفته شده در بالا در طی 6 ماه روی فرمولاسیون انجام گرفت.

کلمات کلیدی: پسیلوم اواتا، گرانولهای جوشان، پوسته دانه اسفوزه، فرمولاسیون گرانول، گرانولاسیون مرطوب، مطالعات پایداری.

 

 

1-1- اسفرزه

عبارت است از دانه های خشک شده یا پوست دانه های گیاه، بصورت رسیده و تمیز شده از Plantago ovata Forsk از خانواده بارهنگ (Plantaginaceae) است که حداقل حاوی 15 درصد موسیلاژ می باشد.

نام علمی: Plantago ovata Forskal

نام انگلیسی:

Spangle seeds, plue psyllium seeds, Blonde psyllium, Indian plantago seeds

نام عربی: برزقطونا (Barz qutuna)

نام مترادف: Plantago trichophylla

نام خانواده: Plantaginaceae (خانواده بارهنگ)

پلانتاگو در لاتین به معنای پاشنه پاست که مربوط به شکل برگ می باشد. و پیسلیوم در یونانی به معنای کک است که مربوط به شکل، رنگ و اندازه دانه ها می باشد و اواتا نیز مربوط به شکل برگها است.(1) و (2)

 

 

تعداد صفحات 112 word

 

تاریخچه کرم ابریشم

گونه اهلی کرم ابریشم که پرورش آن از آغاز تا به امروز متداول بوده و تقریباً در چهار هزار و ششصد سال پیش به طور اتفاقی توسط ملکه چین ( سی لینگ شی ) در هنگام قدم زدن در جنگلی با پیدا کردن پیله ای از روی درخت توت و تنیدن تارهای آن به دور انگشت خود کشف و بدین ترتیب رازی از طبیعت آشکار گردید.

در حقیقت این پدیده اتفاقی به تدریج پایه گذار صنعت پرورش و تهیه ابریشم در جهان شده و بعدها این شاهزاده خانم در تاریخ به الهه ابریشم ، ملقب گردید. تا مدتها پس از کشف ابریشم راز تهیه آن در انحصار چین بود امپراطوران چین در طی قرون متمادی همواره سعی کردند تا اسرار تهیه آن را از جهانیان پنهان دارند، حتی حکومت چین برای کسانی که می خواستند راز تهیه ابریشم را به خارج از کشور انتقال دهند مجازات مرگ تعیین کرده بودند . با وجود این سختگیریها تا نیم قرن ، چین تنها کشور تولید کننده ابریشم در جهان بود.

استقبال وسیع و همه جانبه مردم دنیا از ابریشم و سود آوری تجارت این کالا آن چنان مورد توجه واقع گردید که برای تجارت آن جاده ای ساخته شد که یازده هزار کیلومتر طول داشت و شهر هسیان چین را به رم شرقی متصل می کرد. این جاده از ترکستان ـ سمرقند گذشته و به مرزهای ایران می رسید و پس از عبور از طوس ، دامغان ، گرگان و ری به قزوین و از آنجا به شعباتی متصل می شد که شاخه ای از آن به ترکیه و بعد به اروپا متصل می گشت . در ضمن برای اینکه کاروان های حامل ابریشم به سلامت مسیر تا اروپا را طی نمایند مرتباً بین ایران و چین نمایندگانی در رفت و آمد بودند.

در تمام این مدت سختگیری های امپراطوران چین ، به منظور حفظ انحصار تهیه ابریشم زیادتر می شد و هر روز مقررات سخت تری وضع می کردند با وجود چنین سیاست وحشت و استتاری ، نوشته اند به سال 419 میلادی شاهزاده خانم دیگری از چین که به ازدواج فرمانروای کشور ترکستان در آمده بود ، برای نشان دادن درجه محبت و فداکاری خود با استقبال از مرگ چندین عدد تخم نوغان را در لابلای موهای خود پنهان و به عنوان هدیه ای در ترکستان تقدیم همسرش کرد.

و بدین ترتیب تهیه ابریشم از انحصار چین خارج گردید .

در حال حاضر با گذشت قرن ها هنوز چین بزرگترین تولید کننده ابریشم در جهان است.

هندوستان دو مین کشور تولید کننده ابریشم بوده و ژاپن سومین کشور تولید کننده ابریشم و شوروی سابق مقام بعدی را در جهان دارا بوده است.

فرانسه نیز زمانی از تولید کنندگان عمده ابریشم جهان بود ولی پس از شیوع بیماری واگیردار پبرین در سال 1850 ، خسارات فراوانی به این صنعت وارد شد این بیماری چنان دامنه وسیعی پیدا کرد که ناپلئون سوم ، لویی پاستور را مأمور مطالعه روی این بیماری و پیدا کردن راههای مبارزه با آن نمود.

پس از چهار سال تحقیق پاستور ، دانشمند فرانسوی موفق به شناسایی و کشف عامل بیماری و راه مبارزه با آن گردید. با وجود این ، این توفیق تربیت و پرورش کرم ابریشم دیگر در فرانسه پا نگرفت ، زیرا واردات آن از کشورهای دیگر توسعه زیادی یافته بود.

 

تعداد صفحات 74 word

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات(M.Sc.)             

موضوع 

بررسی امکان تولید گیاهان هاپلوئید از طریق کشت میکروسپور در گیاه کلزا

 

چکیده 

   کلزا گیاهی آلو تترا پلوئیدست.که از تلاقی بین گونه های   B.oleracea وB.rapa   بوجود آمده است.

یکی از روشهای ٬ کشت میکروسپور کلزا و سپس باززایی جنینهای بدست آمده از کشت میکروسپور می باشد. دراین تحقیق که در سازمان انرژی اتمی اجرا شد مشخص گردید که استقاده از تیمارهای مختلف٬ در میزان باززایی جنین ها موثر است. در آزمایش اول اثرتراکمهای مختلف ( ml٬20000 ml30000 وml 40000 ) میکروسپور بر روی جنین زایی میکروسپورهای کلزا در رقم گلوبال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر سه تراکم در سطح 1%با هم اختلاف معنی داری دارند . تراکمml 40000 میکروسپور (باتولید 33/1031% جنین) بالاترین و تراکمml 20000 میکروسپور ( با تولید 72/137% جنین) پایین ترین گروه میزان جنین زایی را  داشتند.درحالیکه تراکمml 30000 میکروسپوربا52/413جنین در گروه حدواسط قرارگرفت.درآزمایش دیگراثراندازه های مختلف جنین بر روی صفات باززایی جنینهای حاصل از کشت میکروسپورهای کلزا در رقم گلوبال موردمطالعه قرارگرفت٬ که این صفات عبارت بودنداز: 1.تولیدنوساقه:که درجنینهای بزرگتر از 6میلیمتر دارای بیشترین مقدارست. 2.کالزایی برروی لپه:که اندازه های مختلف جنین در سطح 1% و 5% اختلاف معنی داری با هم ندارند. 3.تولیدبرگ:که در جنین های بزرگتر از 6 میلیمتردارای بیشترین مقدارست. 4.تولیدجوانه های نابجا:که درجنینهای 5 تا6 میلیمتری دارای بیشترین مقدارست. 5.ریشه زایی:که در سطح 1%دارای اختلاف معنی داری میباشد . در آزمایش دیگر مطالعه اثر استفاده  از  کاغذ  صافی در  میزان  طول  ریشه  ٬ ارتفاع گیاهچه ودرصد تولید گیاهچه های نرمال در دو رقم گلوبال و آپشن  مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل از این آزمایش در میزان طول ریشه  ٬ارتفاع گیاهچه وتولید گیاهان نرمال بیانگر آنست که در رقم گلوبال در دو حالت با کاغذ و بدون کاغذ فیلتر نسبت به  رقم  آپشن  دارای  طول ریشه و ارتفاع گیاهچه بیشتری بودند . ولی در حالت اثر متقابل نوع رقم  با کاغذ  فیلتر دارای اختلاف معنی داری  نبودند در آزمایش دیگر اثر  استفاده  از شوک  سرمایی بر  روی  درصد تشکیل  گیاهچه های طبیعی در دو رقم گلوبال  و آپشن مورد مطالعه قرار گرفت . که در  این آزمایش مشاهده شد که تشکیل گیاهچه های طبیعی در دمای  4 درجه به مدت 10 روز در دو رقم گلوبال و آپشن با95/55% دارای بیشترین مقدار تولید بودند.                                           

کلمات کلیدی: کلزا٬کشت میکروسپور٬کاغذ فیلتر و باززایی گیاه نرمال         

 

 

تعداد صفحات 107 word