پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۴ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۶ ثبت شده است

مقدمه
مفهوم بازاریابی که در مقابل رویکردهای فروش و تولید قرار دارد، پارادایم اغلب و اساس بازاریابی مدرن را تشکیل می دهد و به هماهنگی همه فعالیت ها و بخش های سازمان در جهت شناخت و تأمین
نیازهای مشتریان به منظور افزایش سودآوری تأکید دارد. در مفهوم جدید بازاریابی، بازارگرایی به
فرایندها و فعالیت های مربوط به پیاده کردن مفهوم بازاریابی می پردازد. علی الاصول سازمانهای بازارگرا می توانند با پیش بینی بهتر تغییرات محیطی و نشان دادن واکنش به آن به عملکرد بهتری از سایر رقبا دست یابند.
در این پژوهش، محقق بدنبال بررسی رابطه بین بازاریابی داخلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی و بازارگرایی در بین کارکنان بانک پارسیان شهر تهران است که در فصل اول به کلیات طرح اشاره شده است. در این فصل بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه های تحقیق، قلمرو تحقیق و واژه های تحقیق ارائه شده است.


چکیده:
هدف اصلی این تحقیق این است که مشخص نماید نقش مدیران در ایجاد انگیزه شغلی کارکنان
بانک ملی چیست؟ این تحقیق در سطح 121 واحد بانک ملی ایران اداره امور شرق تهران انجام گرفته
است. تعداد 445 برگ پرسشنامه شامل: 1. پرسشنامه جمعیت شناختی شامل سن، جنس، مقطع ورشته
تحصیلی 2. پرسشنامه تکنیکهای موثر مدیریتی بر انگیزش کارکنان بین کارکنان توزیع که تعداد 171
برگ پرسشنامه عودت گردید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا پیمایشی –توصیفی
میباشد و درصدد است تا با استفاده از نمونههای واقعی نتایج را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. در
تجزیه تحلیل دادهها برای به دست آوردن ارتباط بین متغیرهای تحقیق از ضریب همبستگی پیرسون و از
آزمون آلفای کرونباخ استفاده میشود. با استفاده از این تحقیق مشخصشد: عوامل محتوایی و زمینهای
انگیزش، صلاحیت، هدفگذاری، ابعادتشویقی، مشورتی، نکته سنجی و بازخورد مدیران در وضعیت
مناسبی قراردارند که این موارد باعث بهینهسازی سازمان میگردد به عبارت روشنتر سبب میشود کارکنان
وظایف خود را با رغبت و اشتیاق بیشتری انجام دهند.
کلید واژه: نقش مدیران – هدف گذاری سازمان – انگیزه – نیروی انسانی – بهره وری


چکیده :

فرآیندهای پیوسته در انتهای طیف انواع فرآیندها قرار می گیرند. ماشین آلات این صنایع تشکیل یک زنجیره ی پیوسته داده و جریان محصول از حالت ماده اولیه تا محصول نهایی به صورت پیوسته روی آنها ادامه دارد. و عملاً هر بار توقف تولید مستلزم هزینه بالا برای راه اندازی مجدد می باشد. پس یکی از اساسی ترین عوامل بازدهی مناسب توجه به امور نگهداری و تعمیرات می باشد، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی در اثر کارکرد و با گذشت زمان به سمت خرابی و استهلاک پیش می روند. این خرابی ها به عوامل متعددی بستگی دارند که مهم ترین آنها، نحوه ی نگهداری و تعمیرات تجهیزات و چگونگی بهره برداری از آنها می باشد. خرابی ها، منجر به از کار افتادن تجهیزات، وقفه در تولید و حتی کاهش کیفیت محصول می شوند. این پژوهش جهت بررسی تاثیر نوسانات تولید به دلیل تقاضای بازار بر روی تجهیزات می باشد. هدف در این پژوهش طراحی سیستم پشتیبان تصمیم برای بهینه سازی فرآیند نگهداری، تعمیرات و بهره برداری در صنایع پتروشیمی مبتنی بر رویکرد تصمیم گیری مارکوف با تاثیر عدم تولید در صورت خرابی تجهیزات بوده که با جمع آوری داده های بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و محاسبات مورد نیاز بر اساس فرآیند تصمیم گیری مارکوف، نتیجه آن انتخاب سیاست نگهداشت پیشگویانه پایش وضعیت ماهانه در افق های زمانی 12 الی 36 ماهه و انتخاب سیاست نگهداشت پیشگویانه پایش وضعیت هفتگی در افق های زمانی 48 الی 72 ماهه بوده و پس از پیاده سازی سیاست کنترلی بهینه، و سنجش شاخص اثر بخشی کلی سیستم بعد از شش ماه، شاخص مورد نظر از 82.7 درصد به 87 درصد رسیده و تغییرات مثبت و قابل قبولی در آنان مشاهده گردید.

واژگان کلیدی فارسی :

سیستم پشتیبان، اثربخشی کلی سیستم، رویکردتصمیم گیری مارکوف، نگهداری

 

دریافت فایل

چکیده

امروزه مدیریت ارتباط با مشتری به یکی از مهمترین موضوعات اساسی و اهداف سازمانی درمدیریت خدمات تبدیل شده است. از طرف دیگر هویت سازمانی یک عنصر کلیدی در موفقیتسازمانی و عامل مهم در رابطه کارکنان با سازمان است زیرا علائق و رفتارهای فردی را با علائق ورفتارهای سازمانی همسو می سازد. بنابراین هویت سازمانی باعث پیاده سازی موفق تر مدیریتارتباط با مشتری خواهد شد. هدف این پژوهش توسعه مدل مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید برهویت سازمانی می باشد.

روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 500 نفر ازکارکنان 50 آژانس مسافربری شهر تهران و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. متناسب باجامعه آماری با ضریب اطمینان 95 درصد تعداد 217 نفر از کارکنان آژانس های مسافربری شهرتهران به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها پخش گردید.

برای تایید روایی محتوا و ظاهری از نظر اساتید خبره و همچنین نتایج تحلیل عامل تاییدی استفادهگردید که نتیجه حاکی از تایید پرسشنامه بود. برای تایید پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفادهگردید و پایایی در سطح مناسب برای مولفه های هویت سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری بدستآمد. در تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های پیرسون و رگرسیون مشخص شد که بین هویتسازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری و همچنین ابعاد هویت سازمانی با مدیریت ارتباط با مشتریرابطه معنی دار و مستقیم وجود دارد و مدیریت ارتباط با مشتری بیشترین همبستگی را به ترتیب باوفاداری، عضویت و شباهت دارد.

واژه های کلیدی: مدیریت ارتباط با مشتری - هویت سازمانی - آژانس های مسافربری

مقدمه

امروزه سازمانها در دوران اقتصاد مشتری مدار فعالیت می کنند که در این دوران، مشتری حاکم واقعیبازار است. بنابراین سازمانها باید بیاموزند که چگونه از تمرکز بر محصول یا خدمات به سمت تمرکزبر مشتریان حرکت کنند. آنها باید مشتریان را به عنوان یک دارایی در نظر بگیرند که نیاز به مدیریتو رساندن به بالاترین میزان بازدهی دارد (رنجبران، 1378).


دریافت فایل