پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده

با توجه به تحقیقات زیاد صورت گرفته، ایجاد وفاداری به مارک تجاری در مشتری به عنوان عامل موثر بر رفتار مصرف کننده مستلزم صرف هزینه می باشد، لذا می بایست سعی نمود با مطالعه گسترده در زمینه عوامل موثر بر وفاداری موارد مهم و مشترک استخراج شده و مورد آزمون واقع گردند تا بتوان عوامل اصلی ایجاد وفاداری با توجه به اینکه به عنوان دستورالعملی و از مهمترین اهداف استراتژیک سازمان ها برای سودآوری می باشد در بازار رقابتی صنعت ماکارونی مطالعه موردی شرکت زرماکارون که مورد مطالعه این پژوهش می باشد را جهت راهنمایی در فعالیت های بازاریابی شرکت ها به کار برد. جامعه ی آماری پژوهش مشتریان شرکت صنعتی زرماکارون در شهر تهران می باشد. از آنجا که حجم مشتریان نامحدود و قابل محاسبه نمی باشد برای محاسبه ی حجم نمونه از فرمول تعیین حجم نمونه برای جامعه ی نامحدود استفاده شد. این تحقیق با توجه به اهداف و فرضیات مطرح شده از نوع هدف کاربردی و از نظر روش جمع آوری اطلاعات توصیفی از شاخه همبستگی می باشد. روش نمونه گیری با توجه به غیرهمسان بودن نمونه انتخابی روش نمونه گیری احتمالی از نوع تصادفی ساده می باشد. روش تحقیق شامل بررسی 196 نفر نمونه با استفاده از روش میدانی پرسشنامه ای می باشد، جهت بررسی روایی محتوایی داده ها از نظرات و راهنمایی های اساتید محترم راهنما، مشاور و خبرگان استفاده شده است و پایایی آن با روش محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS، محاسبات انجام شده است و سپس به منظور بررسی رفتار متغیرهای مورد بررسی در تعیین نرمال یا غیرنرمال بودن از آزمون کولموگروف اسمینوف استفاده شده است و با استفاده از روش تحلیل همبستگی (ضریب همبستگی) به آژمون فرضیه ها پرداخته شده است و فاکتورهای تبلیغات،‌ در دسترس بودن،‌ تبلیغات توصیه ای، بسته بندی، رضایت از طعم و قیمت مورد بررسی قرار گرفته که عوامل تبلیغات، در دسترس بودن، رضایت از طعم و قیمت موثر بر عامل وفاداری و تبلیغات بیشترین تاثیر و طعم کمترین تاثیر را دارد و پیشنهاد می گردد محققان در زمینه سایر عوامل موثر بررسی و تحقیق انجام گیرد و شرکت ها با سرمایه گذاری بیشتر در زمینه این عوامل،‌ بر میزان وفاداری مشتریان خود و کاهش هزینه های ناخواسته و در نهایت سودآوری شرکت (هدف غایی شرکت ها) خصوصا در صنعت غذا مورد مطالعه این تحقیق، موثر واقع گردند.

واژگان کلیدی: وفاداری مصرف کننده،‌برند، زرماکارون، مشتری


دریافت فایل

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطه مدیریت دانش و مدیریت تغییر میان مدیران و معاونان بانک های حوزه شهرستان کازرون است. این تحقیق به روش توصیفی-همبستگی انجام شده است. جمعیت مورد مطالعه مدیران و معاونان بانک های حوزه شهرستان کازرون می باشد (182=N) و حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد و اندازه آن 74 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری پژوهش، تصادفی است. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه فرآیند مدیریت دانش بوکویتز و ویلیامز (2003) با ضریب آلفای کرونباخ 94/0 و پرسشنامه ترجمه شده مدیریت تغییر با ضریب آلفای کرونباخ 9/0 استفاده گردید. داده پردازی و محاسبات پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. نتیجه تحقیق نشان داد که بین هر یک از مولفه های مدیریت دانش (اکتساب، به کاربردن دانش، یادگیری،‌مبادله، ارزیابی،‌ایجاد و تثبیت، ارزیابی و استفاده بهینه از دانش) با مدیریت تغییر بانک های کازرون ارتباط معناداری وجود دارد. بدین معنی که با افزایش هر یک از این مولفه ها در بانک های شهر کازرون، مدیریت تغییر در این بانک ها بهبود می یابد. پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان الزاما تغییراتی را در پی دارد. در واقع مدیریت دانش زمانی در سازمان ها می تواند تحول آفرین باشد که همراه و همگام با مدیریت تغییر باشد و تغییرات به درستی مدیریت و هدایت شوند. برای موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در هر سازمان ساختن بستر مناسب برای اعتماد و مشارکت کارکنان از مهم ترین قدم ها می باشد که علاوه بر تسریع امور موجب می شود برنامه های مدیریت دانش اجرایی تر شوند.


دریافت فایل

تاثیر مدیریت دانش بر توسعه سرمایه انسانی مورد مطالعه: معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت راه و شهرسازی

چکیده

در عصر دانایی محوری،‌ سرمایه انسانی به یکی از مهم ترین سرمایه های ارزشمند و ارزش آفرین سازمان های پیشرو تبدیل شده است. چنین سازمان هایی تلاش می کنند برای حفظ جایگاه رقابتی خود پوسته سرمایه های انسانی خود را توسعه دهند. یکی از روش های موثر در این زمینه اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش در سازمان است. در این راستا پژوهش حاضر به این مسئله اساسی می پردازد که اقدامات مدیریت دانش چگونه و تا چه میزان می توانند به توسعه سرمایه های انسانی سازمان مساعدت کنند. برای بررسی این موضوع تاثیر فرآیند مدیریت دانش (چهار مرحله خلق، ذخیره سازی، کاربرد و تسهیم دانش) بر چهار بعد از سرمایه انسانی (خبرگی، مهارت، تجربه و دانش) بررسی می شود. روش تحقیق،‌توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران و کارکنان معاونت مدیریت و توسعه وزارت راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در شهر تهران به تعداد 359 نفر تشکیل می دهند. که با نمونه گیری تصادفی انجام شده 186 نفر آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اقدامات مدیریت دانش بر همه ابعاد بررسی شده از سرمایه انسانی تاثیری معنادار و مثبت دارد و اجرای اثربخش اقدامات مدیریت دانش اثربخش در سازمان به توسعه هر چه بیشتر سرمایه انسانی سازمان می انجامد. بر این مبنا پیشنهادهایی به مدیران و پژوهشگران ارائه می شود.

واژگان کلیدی: مدیریت دانش، خلق دانش، تسهیم دانش، سرمایه های فکری و سرمایه انسانی.

مقدمه
سازمانها برای بقا در دنیای رقابتی و پویای امروزین به توسعه داراییهای استراتژیک خود روی آوردهاند تا بتوانند با کمک منابع و توانمندیهای ناملموس و غیرقابلتقلید خود، مزیت رقابتی کسب کنند (آمیت و 35 ). توانایی چنین سازمانهایی در خلق و توسعه این داراییها یک توانمندی کلیدی : اسچومکر، 1993 به شمار میرود و تنها درصورتی ارزشمند خواهد بود که بتواند به خلق و کاربرد دانش جدیدی کمک کند که مزیتی رقابتی بهدنبال داشته باشد. بنابراین مدیریت کارکنان دانشی و سرمایههای انسانی که با فرایندهای راهبردی کسبوکار مانند محصولات نوآورانه جدید یا توسعه فرایندها سروکار دارند، در محور توجه سازمانهایی قرار گرفته که مدیریت دانش را بهعنوان وظیفه اصلی خود دنبال میکنند


دریافت فایل

رطوبت خاک یکی از مهم‌ترین متغیر‌های محیطی در مدل‌های اقلیمی، اکولوژی و آگروهیدرولوژیکی است. اندازه‌گیری رطوبت خاک در برنامه-ریزی دقیق آبیاری و استفاده بهینه از آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت بالایی برخوردار می‌باشد. رطوبت خاک با استفاده از روش‌های نمونه‌برداری زمینی، استفاده از مدل‌های شبیه‌سازی و یا تکنیک‌های مبتنی بر سنجش از دور قابل اندازه‌گیری می‌باشد. در این تحقیق به منظور مقایسه روش‌های اندازه‌گیری رطوبت خاک، نتایج حاصل از مدل شبیه‌سازی با نتایج حاصل از اندازه‌گیری‌های زمینی و رطوبت خاک استخراج شده از تصاویر ماهواره‌ای در بخشی از اراضی کشت وصنعت هزارجلفا واقع در استان قزوین در سال زراعی 91-1390 مقایسه گردید. اندازه‌گیری زمینی رطوبت با استفاده از روش وزنی و در عمق-های 15-0، 30-15، 45-30 و 60-45 سانتی‌متر طی یک دوره سه ماهه در 11 نقطه در مزارع ذرت علوفه‌ای و یونجه صورت پذیرفت. شبیه سازی رطوبت با استفاده از مدل اگروهیدرولوژیکی SWAP با واسنجی پارامترهای گیاهی، تقویم آبیاری و مشخصات هیدرولیکی خاک در عمق-های مذکور انجام گردید و عمل صحت‌سنجی با مقایسه عملکرد محصولات و رطوبت شبیه‌سازی شده با مشاهدات مزرعه‌ای صورت پذیرفت. رطوبت خاک از تصاویر ماهواره‌ای سنجنده‌های MODIS و ETM با استفاده از روش فضای مثلثی براساس تصاویر دمای سطح زمین و شاخص گیاهی NDVI در تاریخ‌های مطابق با زمان نمونه‌برداری استخراج گردید. با توجه به قدرت تفکیک مکانی متوسط تصاویر سنجنده مادیس، از تصاویر سنجنده ETM لندست جهت ریزمقیاس نقشه رطوبت خاک حاصل از سنجنده مادیس و از روش نسبت ساده استفاده گردید و صحت‌سنجی نتایج با استفاده از داده‌‌های زمینی صورت پذیرفت. میزان RMSE حاصل از شبیه‌سازی رطوبت خاک با استفاده از مدل SWAP در کلیه عمق‌ها در بازه 0/053- 0/029 سانتی‌مترمکعب بر سانتی‌مترمکعب متغیر بود. نتایج مدل SWAP نشان داد که دقت شبیه‌سازی رطوبت خاک در مزرعه یونجه نسبتا بهتر از مزارع ذرت علوفه‌ای است. همچنین متوسط عملکرد محصول ذرت علوفه‌ای پس از واسنجی با 8/4 درصد خطا برآورد گردید. نتایج پایش رطوبت خاک حاصل از تصاویر سنجنده مادیس نشان داد رطوبت خاک در تمامی مزارع با دقت خوب و یکسانی قابل اندازه‌گیری است بطوریکه ماکزیمم ضریب همبستگی R2 بین مقادیر شاخص رطوبت خاک و رطوبت حجمی اندازه-گیری شده، برابر 0/76 حاصل گردید. نتایج همچنین نشان داد که استفاده از روش ریزمقیاس، دقت تخمین رطوبت از تصاویر مادیس را بهبود می بخشد.


ز نظر تقسیم‌بندی قارچ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند: اول، گندیده‌خوار (Saprophyte) که بر روی مواد بی‌جان و ... رشد می‌کنند؛ و دوم، انگلی (Parasitic). بهرحال تقسیم‌بندی مطلقی نیست و می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. قارچ‌ها همگی هتروتروف هستند. از طرفی مانند جانوران نیز نیستند لذا در سلسلة Monera تقسیم‌بندی می‌کردند. از جمله داشتن  دیوارة سلولی که در سلسله جانوری دیده نمی‌شود. هر سلول قارچ دارای یک یا چند هسته است که اندازة هر یک کوچک است
و دارای دیوارة سلولی حاوی سلولز، ترکیب کیتین و کالوز است.
معمولاً آنزیم‌های گوارشی در اطراف خود ترشح کرده و غذای خود را هضم می‌کنند.