پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۳۶۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه» ثبت شده است

بیان مسأله -
موفقیت هر نظام آموزشی درحد تعیین کننده ای به دانش و مهارت های حرفه ای معلم بستگی دارد
. در نظر ژاپنی ها شایستگی هر نظام به اندازه شایستگی معلمان آن است، از این رو، می توان گفت
معلم ، مهم ترین عضو نظام آموزشی در فرایند یاددهی - یاد گیری، معماراصلی نظام آموزشی است .
لذا، جهان به سرعت دگرگون می شود و معلمان نیز باید مانند سایرگروههای حرفه ای با این واقعیت
روبه رو شوند که آموزش های اولیه آنان درجهان امروزچندان مفید نخواهد بود و آنان باید در سراسر
عمر خود دانش خود را روزآمد کنند )دانش پژوه، 1382 ، ص 138 .)
از آنجا که معلمان در گسترش آموزش و پرورش نقش کلیدی دارند. مهمترین عامل کیفیت کنش
و واکنش هایی است که میان معلمان و دانش آموزان اتفاق می افتد. عناصر این تعامل، دانش، مهارت
و حساسیت معلم از یک سو و انتظارات یادگیری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگی فرهنگی
یاد گیرندگان از سوی دیگر هستند که موفقیت یا شکست آموزش و پرورش را تعیین می کنند.
بنابراین به کار گماردن توانا ترین و شایسته ترین افراد برای حرفه معلمی حیاتی ترین مسأله است، و
حیاتی تر از آن برنامه های تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت است که با کیفیت برتر و بالاتر
فراهم آیند و برای معلمان این فرصت پیش آید تا دانش و مهارت خویش را در طول دوران خدمت
افزایش دهند. کیفیت هر نظام آموزشی در نهایت به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است )روؤف
، 1379 .)


دریافت فایل

یان مسئله
تعلیم و تربیت انسانها کاری پر ارزش و نیاز به دقت فراوان، صرف وقت زیاد، صبر و تحمل و وجود افراد
شایسته و با فضیلت دارد. چگونه ممکن است برای تربیت اسب؟ افرادی کاردان و متخصص لازم باشد
ولی برای تربیت انسانها همه کس بتواند انسانها را تربیت کند؟
شناخت افکار و عقاید دیگران [و تطبیق و تدقیق آنها] ما را در بهبود کیفیت فعالیتهای تربیتیمان
( کمک میکند. (ابراهیم زاده ، 1386 ،ص 68
این که مربیان و معلمان برای یافتن پاسخ بعضی از سوالات خود به فلسفه روی میآورند از این جهت
است که اصولا مکتب فلسفی دارای بعد تربیتی است و ممکن است یک سری آراء تربیتی منظم و
منسجم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آراء و عقاید یک فیلسوف یا یک مکتب فلسفی انتزاع شوند و
یا اینکه ممکن است سنن ، آداب اجتماعی و نهادهایی در جامعهای به وجود آیند که خود منجر به
ایجاد یک فلسفه خاص تربیتی گردند.
از طرف دیگر ایجاد نظامهای پیچیده آموزشی و پرورشی با بودجهای عظیم ، تهیه اهداف و محتوی
کتب درسی و درگیر شدن و درگیر ساختن افراد زیادی در این فرآیند جهت رسیدن به اهداف وسیع
تربیتی در همه شوون زندگی اجتماعی انسانها و به تبع آن تاثیر گذاری زیاد بر سایر شئونات اجتماعی ،
سیاسی و اقتصادی هر جامعهای انکار ناپذیر است. این مهم ؛ در حقیقت مسئله اصلی تربیت انسانها ،
دغدغه دولت ها و زعمای تربیتی در سطح خرد،در سطح ملی و در سطح جهانی میباشد که همه این
موارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه یا پیامد فلسفه تربیتی ای است که برنامه ریزان و مربیان
تربیتی به آن اعتقاد دارند.


دریافت فایل

چکیده
پژوهش با عنوان بررسی راهکارهای افزایش عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی و
ارائه مدل تربیتی آن تدوین گردیده که هدف از آن ارائه راهکارهای عملی برای رسیدن زنان به سطح
بالای عزت در جامعه می باشد.در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده،محقق با
سؤالاتی روبرو بوده است از جمله اینکه:راهکارهای افزایش عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه
اجتماعی چیست و مدل تربیتی آن کدام است؟تصویر معنی شناسی کرامت انسان در قرآن چگونه
است؟مبانی و اصول عزت وکرامت زن مسلمان درقرآن و روایات اسلامی چیست؟موانع عزت و
کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی چیست؟لوازم و آثار عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه
اجتماعی چیست؟معیارهای عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی چیست ؟درجهت پاسخ به
این سؤالات ابتدا تصویری از کرامت انسان درقرآن ارائه شده و پس از بررسی مبانی و اصول کرامت
زن و شناخت موانعی که پیش روی آن قرار دارد،همچنین با آگاهی از لوازم ومعیارها وآثاری که
برخورداری ازکرامت در پی دارد،به راهکارهایی برای ارتقاء عزت زن مسلمان دست یافته و درنهایت
مدل تربیتی آن تدوین گردیده است.پژوهشگر با استناد به آیات و روایات و منابع در دسترس در
زمینه کرامت زن به نتایجی دست یافته است که آن را با نتایج تحقیقات پیشین تطبیق و سپس
تأییدکرده است.نتایجی که حاصل گردیده شامل این موارد می باشد:کرامت یک صفت اخلاقی جامع
است که دارا بودن آن برای زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است،زیرا زنان نقش پرورش نسل
آینده را برعهده دارند.زنان با تکیه بر راهکارهایی به کرامت شایسته خود دست یابند.حجاب
وعفاف،توجه به کمالات معنوی،افزایش سطح آگاهی و خردمندی،حضور فعال و به موقع
درجامعه،آگاهی ازحقوق و وظایف،شناخت تواناییها و پذیرفتن محدودیتها می باشد،همچنین
تأثیرخانواده یعنی پدر و مادر وهمسر و نیز در حوزه اجتماع،اصلاح نگرش نسبت به زن،تعیین
ضوابط دولت برای حضور زنان و آموزش عمومی درجهت نهادینه کردن کرامت و معرفی الگو به
عنوان راهکارهایی برای افزایش کرامت زن مسلمان در اجتماع در نظر گرفته شده است.


دریافت فایل

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه های
محتوایی ریاضیات (اعداد، هندسه ، نمایش داده ها) برمبنای معیار های بین المللی تیمز 2007 بوده
است. بدین منظور به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ازبین 344 دانش آموز دختر وپسر پایه
چهارم مدارس شهر امیرآباد ر،تعداد 180 نفر ( 90 نفر دختر و 90 نفر پسر) انتخاب شد.وسئوالات
ریاضی پایه چهارم آزمون تیمز 2007 انتخاب وبه همه دانش آموزان داده شد پس از تصحیح اوراق
،نمره هر حیطه تعیین وبا آزمون آماری تک نمونه ای تجزیه وتحلیل شدند.نتایج نشان دادند که میزان
عملکرد کل دانش آموزان در حیطه محتوایی اعداد بامیانگین( 486 )درنقطه معیاربین المللی متوسط
475 ) ودر حیطه محتوایی نمایش داده ها بامیانگین( 387 )درنقطه معیاربین المللی پایین )
( 400 )ودرحیطه محتوایی هندسه بامیانگین( 440 ) پایینتر ازنقطه معیار بین المللی متوسط( 475 )
قرارداشت.وهمچنین عملکرد دانش آموزان پسر درحیطه محتوایی اعداد با میانگین( 481 )درنقطه
معیاربین المللی متوسط( 475 )ودر حیطه محتوایی هندسه بامیانگین ( 410 )درنقطه معیار بین المللی
پایین( 400 )ودرحیطه محتوایی نمایش داده ها بامیانگین( 380 )پایینتر از نقطه معیار بین المللی
پایین( 400 ) بوده است وهمچنین عملکرد دانش آموزان دختردرحیطه محتوایی اعداد بامیانگین
492 )ودر حیطه محتوایی هندسه با میانگین ( 470 )درنقطه معیار بین المللی متوسط( 475 )ودر حیطه )
محتوایی نمایش داده ها با میانگین( 394 )در نقطه معیار بین المللی پایین( 400 )قرار داش


دریافت فایل

چکیده

در این مطالعه ، ما به دنبال آن هستیم که دریابیم که چگونه تاثیرات ادغام ها و اکتساب های سازمانی ، توسط مدیریت منابع انسانی تعدیل می شود . به منطور ارئه مفهوم کلی ، بر اساس مدل مطرح شده در فصل اول ، سه نوع از تغییرات مالکیت تعریف گردیدند: ادغام ، اکتساب هدفمند (خریداری شدن توسط سازمانی دیگر) و اکتساب پیشنهادی (خریداری کردن سازمانی دیگر) . مطالعه ، بر مبنای ادبیات پیشین و خصوصا آنهایی که سخن از مدیریت منابع انسانی استراتژیک و رخدادهای حاصل از آن در چنین تغییرات مالکیتی ، و نیز قدرتهای درون سازمانی به تبع این تغییرات ، استوار گردید . از منظر ابعاد مورد نظر جهت بررسی ، سه پارامتر عمده ، منظور گردیدند : رسمی سازی ، درگیر شدن استراتژیک مدیریت منابع انسانی از بدو ادغام ها و اکتسابها ، و تمرکز فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در واحد مربوط. بر اساس تحلیلی که از داده های حاصل از پرسشنامه های پاسخ داده شده به دست آمد ، نتایج نشان دادند که ، 1 ) رسمی سازی به شکل مثبتی در تاثیر اکتساب پیشنهادی و اکتساب هدفمند بر عملکرد سازمانی نقش تعدیلگری دارد ، و به شکل منفی در تاثیر ادغام بر عملکرد سازمانی نقش تعدیلگر دارد ، و 2) درگیر شدن استراتژیک ، و مرکزیت مدیریت منابع انسانی ، به شکل مثبتی در تاثیر اکتساب ها و ادغام ها بر عملکرد سازمان ، نقش تعدیلگر دارند . این مطالعه در نهایت تعدادی پیشنهاد در مورد نقش های مختلف سه پارامتر مذکور ارائه می دهد .


دریافت فایل

چکیده

سازمان ها امروزه در محیطی کاملا رقابتی که همراه با تحولات شگفت ا نگیز است باید اداره شوند.در چنین شرایطی مدیران فرصت چندانی برای کنترل کارکنان در اختیار ندارند و باید عمده وظایف روزمره را به عهده کارکنان بگذارند . کارکنان زمانی می توانند به خوبی از عهده وظایف محوله برآیند که از مهارت، دانش و توانایی لازم برخوردار باشند. ابزاری که در این زمینه به کمک مدیران می شتابد فرایند توانمندسازی است . تحقیق حاضر یک تحقیق کاربردی مبتنی برروش توصیفی - همبستگی با استفاده از انتخاب نمونه است. جامعه آماری 300 نفر از کارکنان صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران میباشد که از نظرات 109 نفر از آنان به عنوان نمونه واز روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد . دراین پایان نامه در فرضیات اصلی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی و تعهدسازمانی کارکنان و یادگیری سازمانی و در فرضیات فرعی آن رابطه بین توانمندسازی رونشناختی وابعاد تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی روانشناختی با تعهد سازمانی بصورت مستقیم رابطه دارد، و وجود رابطه ای مستقیم و مثبت بین یادگیری سازمانی و تعهد سازمانی تأیید شده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمند سازی روانشناختی بصورت مستقیم واز طریق یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد،و نشان داد که وضعیت متغیر توانمندسازی روانشناختی کارکنان نامناسب است؛ تعهد سازمانی کارکنان نسبت به صندوق کم است ، واینکه صندوق بازنشستگی صنعت نفت یک سازمان یادگیرنده است .

واژه های کلیدی: توانمند سازی روانشناختی، تعهد سازمانی، معنی داربودن ، شایستگی، استقلال ، موثر بودن و اعتماد به دیگران و یادگیری سازمانی


دریافت فایل

چکیده
ارتباطات در بازاریابی نقش عمدهای در ایجاد وفاداری به برندهای مختلف ایفا مینماید و با افزایش
ارتباطات بین شرکتها و مشتریان آنها، بر قدرت و وفاداری به برند این شرکتها افزوده میشود. از میان
ابزارهای مختلف ارتباطی، تبلیغات و فعالیتهای ترفیعی همواره دارای نقش کلیدی بودهاند. با افزایش
رقابت و مطرح شدن پدیدههایی مانند بازارهای جهانی صنایع داخلی هر کشور به منظور باقی ماندن در این
عرصه باید مزیتهای رقابتی خود را افزایش دهند. یکی از ابزارهای راهبردی که موجب تعهد و تکرار
مصرف، افزایش ارزش اقتصادی برای سهامداران و گسترش دامنه فعایتهای اقتصادی فراسوی مرزهای
جغرافیایی میشود وفاداری به برند است. با توجه به اهمیت وفاداری به برند برای شرکتها، بررسی اینکه
عناصر آمیزه بازاریابی چگونه و به چه نحوی برای برند وفاداری ایجاد میکنند، امری ضروری است. هدف
از این تحقیق بررسی نقش تبلیغات و ترفیعات فروش بر وفاداری به برند پگاه گلستان در شهرستان گرگان
میباشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه مصرفکنندگان در سطح شهر گرگان که نامحدود در نظر گرفته شده
طبق جدول کرجسی و مورگان 384 نفر به عنوان نمونه و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب
شدند. روش پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه استاندارد
پژوهش بویل و همکاران استفاده شد و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. اطلاعات
لازم در محیط نرم افزاری لیزرل، با اعمال آزمونهای مدل معادلات ساختاری و تحلیل عامل تاییدی، با
توجه به فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل معادلات ساختاری نشانگر این امر
است که هزینه تبلیغات، نگرش نسبت به تبلیغات، ترفیعات نقدی و غیر نقدی با تاثیر گذاری بر ابعاد ارزش
ویژه برند بر ارزش ویژه برند تاثیر گذارند. همچنین آگاهی از برند با کیفیت ادراک شده و تداعیکنندههای
برند به صورت مستقیم و کیفیت ادراک شده و تداعیکنندههای برند بر وفاداری به برند نیز تاثیردارد.
کلید واژهها: تبلیغات، ترفیعات فروش، ابعاد ارزش ویژه برند(آگاهی از برند، کیفیت ادراک شده،
تداعیکنندههای برند، وفاداری به برند)

 

دریافت فایل

چکیده هدف این تحقیق، که از نوع کاربردی است، ارزیابی عملکرد شرکت زر ماکارون پس از اجرای اوهساس بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن میباشد. بدین منظور، پس از مطالعات کتابخانه ای، پرسشنامه با استفاده از گواهینامه مذکور و نیز چک لیستهای مرتبط و بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن تدوین گردید. روایی آن بر اساس نظر استاد محترم راهنما و نیز تعدادی از کارشناسان مربوطه 0 میباشد سپس بین / سنجیده و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ اندازه گیری شد که معادل 567 جامعه آماری به تعداد 277 نفر توزیع گردید که 851 پرسشنامه عودت داده شد . نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده قرار گرفت. ویژگیهای جمعیت شناختی جامعه مورد نظر با آمار توصیفی بررسی گردید و برای بررسی تاثیر اوهساس در شرکت مورد بحث از آزمون دوجمله 0 در نظر گرفته شد. نتایج این پژوهش / ای استفاده شد. سطح معنی داری بودن آزمون کمتر از 07 نشان داد؛ بیش از 70 درصد جامعه آماری معتقدند؛ اجرای اوهساس بر عملکرد، حوزه مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری موثر است. اما در حوزه مشتری نتوانسته است تاثیر مثبتی داشته باشد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد از نظر پاسخگویان منظرهای مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری اولویت یکسانی نداشته اند.

مقدمه در این فصل، ضمن بیان مساله تحقیق، اهمیت و ضرورت آن تشریح میگردد، همچنین اهداف تحقیق که شامل بررسی تاثیر اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای بر عملکرد شرکت مورد مطالعه با استفاده از کارت امتیازی متوازن و نیز تاثیر این سیستم بر هریک از چهار منظر این مدل است، بیان میشوند و بعد از مروری بر فرضیات تحقیق، خلاصه ای از روش تحقیق آورده شده است که در فصل سوم به صورت کامل به آن اشاره شده است. در آخر تعریفی از واژگان کلیدی بکار گرفته شده، ارائه گردیده است.


دریافت فایل

چکیده
خلق یک برند قدرتمند در بستر زمان همواره مورد توجه بسیاری از شرکتهای و سازمان ها بوده
است. بسیاری از شرکتها تقویت برند شرکت و محصولات فرعی آن را به عنوان بخش مهمی از
استراتژی کسب و کار تعریف نموده اند.
تقلید در ادبیات هم مورد سرزنش قرار گرفته و هم توسط عده ای دیگر تشویق شده است اما صرف
نظر از این موضوعات پدیده ای فراگیر محسوب می شود. تقلید به طور گسترده تری در تجارت
وجود دارد. در بسیاری از طبقات محصول، برندهای موفقی چون رولکس،لویز ویتون،اپل همواره و
چه به صورت آشکار و چه به صورت پنهان مورد تقلید قرار گرفته اند. در سوپرمارکتها و فروشگاه
ها نیز از آنجا که بسته بندی نقش مهمی را در تاثیر گذاری بر تصمیم مصرف کنندگان می گذارد،
تقلیدها نیز بیشمارند.
برندها با استفاده از استراتژی تقلید سعی دارند که همانند برند رهبر، خوب به نظر آمده و تلاش
می کنند تا خود را به پابه پای برند رهبر جلو برده و سهم بازار و سودآوری آنها را از آن خود کنند.
این تحقیق یک مدل مفهومی از تاثیرات ذهنیت مصرف کننده بر ارزیابی و انتخاب برند مقلد را به
دست میدهد. تحلیل تاثیرات استراتژیک مقلد و ذهنیت مشتریان بسیار مهم است چرا که به نظر
می رسد انواع مختلف مقلدین قفسه های سوپرمارکتها را تسخیر کرده اند.
همچنین این تحقیق نشان می دهد که برندها در سطوح مختلفی می توانند شبیه به هم باشند)از
واقعیت،ظاهر گرا تا انتزاعی ،زمینه گرا( و شباهت ادراکی به ذهنیت مشتریان)ذهنیت ظاهرگرا ،ذهنیت

رابطه گرا( بستگی دارد.


دریافت فایل

چکیده
به منظور بررسی اثر کود سبز و سطوح مختلف خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در مزرعه ای واقع در روستای قلعه نو شهرستان زهک به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از کود سبز در دو سطح کاربرد کود سبز (G1) و عدم کاربرد کود سبز (G2) به عنوان فاکتور اصلی؛ و سطوح مختلف خاکورزی در سه سطح بدون خاکورزی (T1)، کم خاک ورزی (T2) وخاکورزی رایج (T3) به عنوان فاکتور فرعی. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد علوفه تازه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد دانه، بیوماس علف هرز، غلظت عناصر N، P و K در خاک، رطوبت وزنی و وزن مخصوص ظاهری خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار تمام صفات مورد بررسی به جزء بیوماس علف هرز و رطوبت وزنی خاک از تیمار کاربرد کود سبز و انجام عملیات خاکورزی بدست آمد. البته بین تیمار خاکورزی رایج و خاکورزی سطحی برای صفات فوق تفاوت معنی داری مشاهد نشد. کود سبز بر مقدار بیوماس علف هرز اثر معنی داری نداشت اما در بین سطوح خاکورزی، کمترین بیوماس علف هرز از تیمارهای خاکورزی رایج و سطحی مشاهده گردید. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش برای حصول بالاترین عملکرد ذرت در روستای قلعه نو شهرستان زهک خاکورزی سطحی (به منظور صرف انرژی کمتر و پایداری بیشتر خاکدانه های خاک) توأم با کاربرد کود سبز به کشاورزان منطقه توصیه می شود.

واژه های کلیدی: ذرت، خاکورزی، کود سبز، عملکرد، خاک


دریافت فایل