پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۵ مطلب در مهر ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قصه گویی در کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی انجام گرفت. در چارچوب روش شبه تجربی در قالب یک طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، 30 کودک پیش دبستانی که در پرسش نامه مقیاس پرخاشگری نمره دو انحراف بالاتر از میانگین کسب نمودندن، به طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه تحت تاثیر متغیر مستقل قصه گویی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در پایان از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص شود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، قصه گویی در کاهش نشانه های پرخاشگری در کودکان پرخاشگر موثر بوده است.

بیان مسئله

حضور کودک پرخاشگر در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می دهد، کودک بر اثر تعارض های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می کند. مراقبت مداوم از کودک پرخاشگر، اغلب برای والدین استرس زا می باشد زیرا این دشواری های کودکان به طور اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می گذارد (بهرامی، 1384).

چکیده

در این تحقیق عوامل انعطاف پذیری مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی و بر اساس شیوه کاربردی و توصیفی انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مدل جونز تعدیل شده توسط چوی 2012 اقلام تعهدی اختیاری یک دوره 5 ساله (1391-1387) 60 شرکت بورسی محاسبه و رابطه آن با انعطاف پذیری مدیریت سود طی این دوره مقایسه شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزارهای Spss و Eviews استفاده شده است.

براساس نتایج تحقیق در سطح معناداری پنج درصد، تاثیر اقلام تعهدی اختیاری بر انعطاف پذیری مدیریت سود به صورت منفی بوده و به عبارت دیگر هر چه مدیران از اقلام تعهدی اختیاری بیشتری استفاده کرده باشند انعطاف پذیری کمتری در مدیریت سود داشته و کمتر می توانند سود را دستکاری کرده که البته عکس این قضیه نیز صادق است.

کلمات کلیدی: مدیریت سود، اقلام تعهدی اختیاری، مدل جونز تعدیل شده.

مقدمه

لزوم توجه به سرمایه گذاری در شرکت های تولیدی و تضاد منافع بین صاحبان سرمایه باعث شده تا بحث مدیریت سود و تئوری های مرتبط با آن مورد بحث و بررسی بیشتری قرار بگیرند. لذا در این تحقیق سعی شده با استفاده از مدل جونز تعدیل شده، رگرسیون چند متغیره و سایر روش های آمار استنباطی، تاثیرگذاری اقلام تعهدی اختیاری بر انعطاف پذیری مدیریت سود را مورد بررسی قرار دهد. در این فصل ابتدا کلیاتی در خصوص بیان مساله، ضرورت و اهداف تحقیق ارائه شده و سپس سوالات و فرضیات تحقیق بیان خواهد شد. در ادامه نیز سعی شده با تشریح روش تحقیق و گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و روش تجزیه و تحلیل داده ها ذهن مخاطب برای درک بهتر فصول آتی آماده شود.

چکیده

ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار سودآوری و چرخه تبدیل وجه نقد به عنوان معیاری برای نقدینگی و سودآوری در این پژوهش ارائه می شوند. هدف این پژوهش شناسایی ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تهران است. پژوهش برای تایید این فرضیه که با کاهش چرخه تبدیل وجه نقد (افزایش نقدینگی)‌، ارزش افزوده اقتصادی افزایش می یابد انجام شد. برای آزمون این فرضیه، نمونه ای به تعداد 57 شرکت انتخاب شد. بعد از انجام آزمون آماری همبستگی این ارتباط تایید شد. در نهایت اینکه ارزش افزوده اقتصادی معیار ارزیابی سودآوری واحد تجاری است و چرخه تبدیل وجه نقد معیاری است که نقدینگی شرکت را نشان می دهد؛ به علاوه این معیار، اطلاعاتی را درباره عملکرد شرکت فراهم می کند. در دنیایی که سرمایه می تواند به سرعت تخصیص یابد و بالاترین نوع کارایی را نیاز دارد، یکی کردن ارزش افزوده اقتصادی و چرخه تبدیل وجه نقد می تواند عملکرد شرکت ها (شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) را بالا ببرد.

مقدمه

بورس اوراق بهادار مهم ترین رکن اقتصاد هر کشوری است. بورس، سرمایه مرتبط با سرمایه گذاران را به شرکت ها منتقل می کند. عملکرد شرکت ها تاثیر زیادی بر روی سودآوری برای سرمایه گذاران دارد؛ لذا توجه به معیارهای مرتبط با ارزیابی عملکرد شرکت ها حایز اهمیت فراوانی است. در سال های اخیر معیارهای فراوانی همچون بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی[1] و ... برای ارزیابی عملکرد شرکت ها مطرح شده است.

به طور کلی شاخص های سنتی مانند بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام برای ارزیابی عملکرد شرکت ها به کار می روند. اما نکته ای که در این ارتباط وجود دارد آن است که معیارهای فوق در عین مفید بودن و سادگی در استفاده انتقادات جدی را نیز متوجه خود نموده اند که از آن جمله می توان لحاظ ننمودن هزینه فرصت سرمایه گذاری[2] اشاره نمود.

مقدمه

موفقیت یک سازمان، میزان دستیابی به اهداف از پیش طرح ریزی شده و بلوغ سازمان، توانایی حفظ یا توسعه عملکرد در بلند مدت و نتیجه تداوم رضایت ذینفعان سازمان در طول زمان است. دامنه بحث بلوغ در سطوح مختلفی از جمله اقتصاد کلان، صنعت و سازمان گسترده است. پارادایم بلوغ سازمان امروزه تا حد بسیار زیادی جایگزین موفقیت در ادبیات مدیریت سازمان ها مشاهده شده است. اگر ادبیات موفق شدن سازمان به دنبال دو مفهوم هدف گذاری و عملکرد است و میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده را می سنجد، مفهوم بلوغ سازمانی سعی در یافتن پاسخ برای پرسش های زیر دارد:

- منطق و سازوکارهای هدف گذاری در سازمان چگونه است و تا چه حد از راهبردها و اهداف کلان سازمان اقتباس یافته است؟

- روند عملکرد سازمان در دستیابی به اهداف طرح ریزی شده در طول زمان چگونه است؟ آیا این موفقیت در طول زمان ادامه دارد یا مقطعی است؟

- دلیل حصول نتایج موفقیت آمیز و عملکردهای مثبت سازمان چیست؟ آیا موفقیت ها به دلیل اتخاذ راهبردها و رویکردهای مناسب سازمان است یا تصادفی، مقطعی و تحت تأثیر عوامل محیطی قرار دارند؟

- آیا نتایج موفقیت آمیز سازمان در برابر عملکرد سایر سازمان های رقیب و غیر رقیب قابل تقدیر است؟

- آیا نتایج به بخش خاصی از سازمان اشاره دارند یا دامنه نتایج در کل گستره سازمان قابل ارائه است؟(الحسینی،1380، 17).

تاکنون تعاریف مختلفی از بلوغ سازمانی ارائه شده است. اشهاک  و مایلز ، بلوغ سازمانی را یک کوشش برنامه‌ریزی شده و پایدار که دانش رفتاری را برای بهگشت نظام، از راه‌های به خود بازشکافی، به کار می‌بندد تعریف کرده اند. فرنچ  و بل  (1984) بلوغ سازمانی را کوششی بلند برد برای بهگشت فراگردهای تازه گردانی و دشواری گشایی سازمان، به ویژه از راه کارگردانی اثربخش‌تر فرهنگ سازمانی می دانند

ترجمه مقاله

Label Distribution Protocol (LDP) Signaling Virtual Private LAN Service (VPLS) Using

خدمات شبکه خصوصیVPLS) LAN)  با استفاده از سیگنالینگ پروتکل توزیع برچسب (LDP)

 

چکیده

این سند راه حل خدمات شبکه خصوصی LAN با استفاده شبه سیم را توضیح می دهد، سرویسی که قبلا پیش از فناوری های تونل اجرا شده بود و به عنوان خدمات انتقال LAN شناخته می شود(TLS). یک VPLS یک بخش LAN برابر با مجموعه ی کاربران ایجاد می کند؛ یعنی یک حوزه ی پخشی لایه ی 2 ایجاد می کند که می تواند آدرس های MAC اترنت را یاد بگیرد و دنبال کند و این به مجموعه ی کاربران داده شده نزدیک است. خدمات چندگانه ی VPLS می توانند از سوی گره ارائه کننده لبه (PE) پشتیبانی شوند.

این سند عملکردهای سطح کنترل سیگنالینگ برچسب های شبه گره با استفاده از پروتکل توزیع برچسب (LDP) را شرح می دهد، RFC 4447را توسعه می دهد.این یک اگنوستیک برای پروتکل های کشف می باشد. توابع سطح داده برای ارسال داده، با تمرکز روی دست تکاتی آدرس های MAC تشریح می شوند. کپسوله کردن بسته های VPLS توسط RFC 4448 شرح داده شده اند.