پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۹ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده

بحث در مورد رابطه متغیرهای کلان اقتصادی با متغیرهای حسابداری بسیار گسترده و در عین حال در حوزه های مختلف انجام می پذیرد. در این میان عوامل اثرگذار بر متغیرهای مهمی چون نرخ تورم، نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و ... بسیار حائز اهمیت بوده و همواره مورد توجه سیاست گذاران قرار گرفته است. مسلما با توجه به این که بازار بورس بخشی از فعالیت های اقتصادی یک محیط اقتصادی را تشکیل می دهد، بدون شک می توان ارتباط بین بازار بورس و متغیرهای کلان اقتصادی را پیدا کرد. لیکن میزان این ارتباط با توجه به بازار بورس و شرایط حاکم بر محیط اقتصادی هر جامعه متفاوت می باشد با این تفاوت که محدوده این ارتباط می تواند بسیار ضعیف تا بسیار قوی باشد.

سوال مهم در این رابطه این است که آیا اصولا بین فعالیت های اقتصادی (متغیرهای کلان) و بازار بورس (کیفیت سود) ارتباطی وجود دارد؟

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین نرخ تورم و رشد اقتصادی با پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود دو مدل برای ارزیابی کیفیت سود می باشد که به عنوان متغیر وابسته و همچنین از بین متغیرهای کلان اقتصادی نرخ تورم و رشد اقتصادی به عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شد. دوره زمانی مودر مطالعه سال های 1386 تا 1391 و نمونه انتخابی شامل 123 شرکت است.

چهار فرضیه برای بررسی رابطه تورم و رشد اقتصادی با پایداری سود و ارزش پیش بینی کنندگی سود طراحی و برای آزمون آنها روش آماری رگرسیون به کار گرفته شد.

نتایج تحقیق حاکی از آن است که بین نخر تورم و نرخ رشد اقتصادی با پایداری سود رابطه معنی داری وجود ندارد ولی بین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی با ارزش پیش بینی کنندگی سود رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: نرخ تورم، رشد اقتصادی، پایداری سود، ارزش پیش بینی کنندگی سودچکیده

مجالس ترحیم به مجالسی گفته می شود که در آن برای شخصی که از دنیا رفته، سوگواری می نمایند و مردم با شرکت در آن به صاحبان عزا تسلیت گفته، و با آنان اظهار هم دردی می نمایند. چاپ آگهی ترحیم، یکی از اولین اقداماتی است که پس از مرگ متوفی و توسط خانواده و دوستان وی صورت می‌پذیرد .به همین دلیل این تحقیق به بررسی « بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی متوفی با محتوای آگهی های ترحیم شهراردبیل» درسال 1393 می پردازد. فرض تحقیق حاضراین است که محتوای آگهی های ترحیم متوفیانی که ازطبقه اجتماعی متفاوتی برخوردارند باهم تفاوت دارند.

این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داد ه ها از گروه پیمایشی است. تحقیق حاضر دردو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات نظری(نظریه ها) با استفاده از روش کتابخانه­ای و در بخش عملی، اطلاعات لازم، باترکیبی ازروش پیمایش(با پرسشنامه ای حاوی 4 سوال جمعیت شناختی درموردمتوفی که ازبازماندگان یاافرادمطلع محل پرسیده شد) و تحلیل محتوای آکهی های ترحیم براساس این اطلاعات جمعیت شناختی ،جمع­آوری شده اند. جامعه آماری این تحقیق25 چاپخانه بودندکه1250 آگهی ازاین چاپخانه هادریافت شد. سپس با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران،100آگهی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. طبق داده های تحقیق که تجزیه وتحلیل آن با استفاده ازضریب همبستگی لاندا انجام شده مشخص شده است که بین میزان سطح تحصیلات متوفی، شغل متوفی، درآمد متوفی، پایگاه سیاسی و پایگاه مذهبی متوفی با محتوای آگهی های ترحیم شهراردبیل رابطه معنی داری وجوددارد.

چکیده

این تحقیق که با عنوان « مقایسه تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی در دانش آموزان مقطع دبیرستان با اضطراب امتحانی و بدون اضطراب امتحانی» انجام شده است؛ از نظر هدف، کاربردی واز نظر شیوه گردآوری داده ها جزو مطالعات توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه ای ترکیبی مرکب از4 پرسشنامه «اضطراب امتحان اسپیلبرگ(1980)، مقیاس تاب اوری کائر و دیویدسون(2003)، پرسشنامه خود سنجی پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران(2006) وآزمون خود کارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982)» جمع­آوری شده­اند. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های شهر پارس آباد در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دادند که تعداد آنها650 نفر بود. حجم نمونه نیز بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و نیز فرمول حجم نمونه کوکران، شامل250 نفر بودکه به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. طبق یافته های تحقیق که با استفاده از آزمون t گروه های مستقل انجام شد مشخص شد که: تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان با تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی دانش آموزان فاقد اضطراب امتحان، تفاوت دارد. همچنین، بین اضطراب امتحان دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.

اهمیت وضرورت موضوع

امتحانات و ازمونها یکی از بخشهای زندگی مدرن خصوصا در حیطه تحصیلی وارتقا می باشد که موجب ایجاد استرس و اضطراب در افراد می گردد . در ایالت متحده امریکا سالانه بیش از23میلیون نفر به آن مبتلا می گردند واز هر4 نفر یک نفر با ان دست وپنجه نرم می کنند (کارسون،2000) . براساس برآوردپژوهشهای مختلف،میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش آموزان 10 تا30 درصد گزارش شده است ( مک رینولدز، موریس،کراچ دیل،1983 به نقل از ابولقاسمی ،بهرامی زاده،نجاریان،شکرکن،1383).

این برآورد در ایران برای دانش آموزان دبیرستانی 17.2 درصد گزارش شده است (ابوالقاسمی و مهرابی زاده،نجاریان،شکر کن ،1383) . بنابراین اضطراب امتحان به عنوان عامل بازدارنده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ودانشجویان است که هزینه های هنگفتی را بر جوامع تحمیل می کند .

با توجه به شیوع بالای اضطراب امتحان وهمچنین تاثیر منفی بر روی عملکرد تحصیلی ،تاکنون تحقیقات محدودی در این زمینه انجام گرفته است .به نظر می رسد این مسئله بایستی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.ارزیابی ومقایسه عوامل تاثیر گذار بر اضطراب امتحان که در این تحقیق سه عامل تاب آوری ، ذهن آگاهی ، خودکارامدی می باشد موجب خواهد شد تا اطلاعات بیشتری نصیب محقق و جامعه تحقیقی گرددو راه را برای انجام تحقیقات ازمایشی بیشتر باز خواهد نمود.


چکیده

بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آید که میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده کرد . با وجود پیشرفت همه جانبه ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه، محصولات بیمه ی عمر که نیاز مبرم زندگی امروز است، در سبد مصرفی خانواده های ایرانی جایگاه مطمئنی به دست نیاورده است.

پژوهش حاضر، عوامل مؤثر بر گسترش بیمه ی عمر را بررسی میکند و مطالعه ای میدانی است که جامعه ی آماری آن شهرستان رشت است. در این راستا، با توجه به جدول مورگان و نمونه گیری داده های پرسشنامه طراحی شده توسط نویسنده جمع آوری و از نرم افزار SPSS برای آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . یافته های پژوهش نشان می دهد که فرضیه ها تایید شد به این معنی که عوامل اجتماعی و اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر تاثیر گذار می باشد نیز تایید گردید.

اهمیت و ضرورت

یکی از شاخص های توسعه یافتگی صنعت بیمه در دنیا سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه است سهم بیمه عمر از بازار بیمه در ایران به دلیل سطح بالای تورم پایین بودن در آمد سرانه و فعالیت کم موسسات در سال های گذشته هیچ گاه حدود 10% نبوده است حرکت صنعت بیمه براساس این روند ، سهمی حدود 10% از کل حق بمیه های بازار را تا سال 1392 رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال 1404 به حدود 15% افزایش خواهد یافت .

سرانه حق بیمه عمر در ایران با سطح جهانی اختلاف چشم گیری دارد ، به گونه ای  که سطح جهانی آن در سال 2000 معادل 1/ 252 دلار و در ایران تنها 2/1 دلار بوده است به این معنا که درآن سال ، حق بیمه سرانه در دنیا حدود 211 برابر کشور ایران بود در سال 2008 ، اگر چه سرانه حق بیمه عمر در ایران نسبت  به سال 2000 رشد 158% را تجربه کرد و به رقم 1/ 3 دلار رسید اما در مقایسه با وضعیت جهانی بسیار اندک بود ، زیرا در آن سال نیز سرانه حق بیمه عمر در دنیا حدود 120 برابر ایران بود. در تحلیل وضعیت بیمه عمر نسبت به کل اقتصاد ، ضریب نفوذ بیمه عمر ، معیاری شناخته شده است این شاخص در سطح جهان در سال 2000 حدود 49 برابر ایران بوده است که این نسبت در سال 2008 ، به 59 برابر رسیده است. ضریب نفوذ اندک برای بیمه عمر در ایران ( 07/0 در سال 2008 ) حرکت بسیار کند این رشته بیمه ای را در مقایسه با کل اقتصاد کشور نشان می دهد . بنابراین ، ضروری است تا در زمینه علت عدم استقبال از بیمه عمر از سوی افراد و عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر بررسی های لازم صورت گیرد . با توجه به وجود ظرفیت ها و قابلیت های گسترده درکشور عرضه گسترده بیمه های عمر به منظور ارتقاء و بهبود سطح رفاه اجتماعی با موانع بسیاری روبرو است.

1-4) اهداف پژوهش

1-4-1) اهداف اصلی

1-  سنجش عوامل اجتماعی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر

2-سنجش عوامل اقتصادی و میزان تمایل برای تقاضای بیمه عمر

1-4-2) اهداف فرعی

 • سنجش میزان تاثیرسطح پایین درآمد بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر
 • سنجش میزان تاثیر عدم فرهنگ سازی در جامعه از طریق رسانه های جمعی و یا حمایت دولت بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر
 • ناآشنایی مردم با بیمه های عمر و مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان بر میزان تمایل به تقاضا بیمه عمر اثر گذار است

چکیده

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند.

به عنوان یک حوزه جدید و روبه رشد تحقیق ، هوش فرهنگی به عنوان یک عامل مهم برای عملکرد و تعامل موثر در داخل و در میان محیط های مختلف از نظر فرهنگی ظهور پیدا کرده است.

در همین راستا تحقیق تحقیق حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به عنوان نهادی در سطح بین المللی فعالیت می کند ، انجام پذیرفته است.

داده ها از 86 نفر از کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه به وسیله پرسشنامه جمع آوری گردید. به منظور سنجش هوش فرهنگی از سوالات پرسشنامه استاندارد ارائه شده توسط Ang و برای سنجش عملکرد از سوالاتی که بر اساس بررسی ادبیات موجود در زمینه عملکرد تدوین شده بود ، استفاده گردید و هر دو دسته سوالات در قالب یک پرسشنامه در اختیار اساتید قرار گرفت و روایی آن تایید گردید و پایایی آن با استفاده از نرم افزار SPSS  ، 953/0 به دست آمد.

نتایج بدست آمده از آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین هوش فرهنگی و عملکرد ، ابعاد هوش فرهنگی(فراشناختی، شناختی، انگیرشی، رفتاری) و عملکرد ارتباط وجود دارد. اولویت ابعاد هوش فرهنگی کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون فریدمن اینگونه بدست آمد: هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی. بر مبنای نتایج بدست آمده از آزمون میانگین یک جامعه آماری ، هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری و عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه در حد مطلوبی قرار داشت.

کلید واژه: هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی فراشناختی ، هوش فرهنگی شناختی ، هوش فرهنگی انگیزشی ، هوش فرهنگی رفتاری ، عملکرد ، ارزیابی عملکرد

هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش «بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه» می‌باشد.

اهداف فرعی

اهداف فرعی این پژوهش عبارتند از:

بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی فراشناختی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی شناختی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی انگیزشی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه.
بررسی ارتباط بین هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه.

فرضیه های تحقیق 1-5-1-فرضیه اصلی

فرضیة اصلی این پژوهش را چنین در نظر می‌گیریم که «بین هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطه وجود دارد».

فرضیه های فرعی:

فرضیه‌های فرعی در نظر گرفته شده در این پژوهش عبارتند از:

بین هوش فرهنگی فراشناختی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطۀمعناداری وجود دارد.
بین هوش فرهنگی شناختی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی انگیزشی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی رفتاری با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه رابطه وجود دارد.


چکیده

 

چالش‌های پیش روی سازمان ها ناشی از تغییرات محیطی ، نیاز برای برقراری رفتارهای جدید به ویژه آمادگی برای تغییر را درآنها ایجاد نموده ومولفه های سازمان یادگیرنده، پاسخی به این نیازاست. هدف از این مطالعه بررسی بررسی رابطه بین ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییردرواحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان می باشد. این مطالعه از نظرروش توصیفی_ تحلیلی و از نظر روابط بین متغیرها همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضراعضای هیئت‌علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان هست که در سال1392جمعاً 1774 نفرمی باشد.حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 251نفر محاسبه شد. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه، دو پرسشنامه ابعادسازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز(2003)DLOQ و پرسش نامه استاندارد گرایش به سوی تغییردونهام وهمکاران (۱۹۸۹) بوده است.بررسی پایایی ابزاراز طریق محاسبه ضریب آلفاوبررسی روایی ابزار نیز با استفاده ازدوروش روایی محتوایی وبراساس روش تحلیل ساختارهای عاملی تاییدی و با استفاده از نرم افزارLISREL انجام گرفت. نتایج تحلیل عاملی تاییدی، ضرایب قابل قبولی برای هر یک از شاخصهای سازه های ابعادسازمان یادگیرنده و گرایش به سوی تغییر را نشان دادند. به منظور بررسی فرضیه ها از ضریب همبستگی با استفاده از نرم افزار18 SPSS استفاده شد و روابط معنی دار آماری برای کلیه فرضیات آماری بدست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که بین متغیرهای ابعادسازمان یادگیرنده وآمادگی برای تغییر رابطه مثبت ومعنی داری وجود دارد.

 اهداف پژوهش

 هدف اصلی

سنجش رابطه بین ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17

 

اهداف فرعی

تعیین رابطه بین خلق فرصت‌های یادگیری مستمر و آمادگی برای تغییر

تعیین رابطه بین ارتقا پرسشگری و گفتمان و آمادگی برای تغییر

تعیین رابطه بین ترغیب همکاری و یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر

تعیین رابطه بین ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک و آمادگی برای تغییر

تعیین رابطه بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی و آمادگی برای تغییر

تعیین رابطه بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر

تعیین رابطه بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی:

بین سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 17 رابطه معناداری وجود دارد.

 

 فرضیه‌های فرعی:

بین خلق فرصت‌های  مستمر و آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود دارد.

بین ارتقا پرسشگری و گفتمان و آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود دارد.

بین ترغیب همکاری و یادگیری تیمی و آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود دارد.

بین ایجاد سامانه‌های کسب و اشتراک و آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود دارد.

بین توانمندسازی افراد برای بینش جمعی و آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود دارد.

بین ارتباط سازمان با محیط و آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود دارد.

بین رهبری استراتژیک برای یادگیری و آمادگی برای تغییر رابطه معناداری وجود دارد.

چکیده

از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاکنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد.

 1. . در اکثر واحد های صنعتی بیش از 80% ریسک کل واحد مربوط به تنها 20% تجهیزات و قطعات آن واحد می باشد
 2. مطالعه انجام شده موجب کاهش تعداد تعمیرات اساسی سالیانه و تعویق آن از سال 2013 به سال 2015 گردیده است و متعاقب آن هزینه های تحمیلی توقف تولید جهت انجام تعمیرات اساسی، هزینه های انجام بازرسی و هزینه های نیروی انسانی کاهش یافته است.
 3. یکی از قابلیت های این پزوهش در نحوه اجرای مدیریت بازرسی بر مبنای ریسک پرداختن به روشی برای تشخیص زمان انجام تعمیرات و بازرسی هر تجهیز بصورت جداگانه در دو دسته الف) در زمان تولید نرمال واحد و ب) در زمان تعمیرات اساسی واحد می باشد. .

 

ضرورت انجام تحقیق:

 تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است. همچنین با توجه به جستجوهای انجام شده تا کنون تحقیقی در ارتباط با اجرای پروژه بازرسی بر مبنای ریسک در صنایع پتروشیمی خصوصا در بخش دی اتانایزر واحد الفین مشاهده نشده و عمدتاً سیستم های ارزیابی رسیک بصورت تمام کیفی یا تماما کمی بوده که نتایج آن تفاوت زیادی با این پروژه دارد. در این تحقیق روش بکار گرفته شده بر مبنای تلفیق روش های کمی و کیفی به صورت همزمان می باشد( روش نیمه کمی). روش نیمه کمی تا حدودی از مزایای دو روش کمی و کیفی بهره مند است یعنی تقریباً از سرعت روش کیفی و دقت روش کمی استفاده می کند. با اشاره به موارد فوق تحقیق حاضر از نوآوری موضوعی و مکانی برخوردار است.

 

هدف مطالعه

هدف آرمانی

تدوین و ارائه برنامه مدیریت بازرسی با استفاده از مدل بازرسی بر مبنای ریسک در صنعت پتروشیمی

 

اهداف ویژه

شناسایی تجهیزات مورد نظر و جمع آوری داده های مرتبط برای ارزیابی ریسک.
محاسبه میزان احتمال و پیامد ازکارافتادگی تجهیزات تحت فشار موردنظر.
محاسبه میزان ریسک نهایی به تفکیک تجهیزات موجود بر اساس ماتریس ریسک.
الویت بندی بازرسی از تجهیزات و برنامه ریزی جهت بازرسی های دوره ای بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی ریسک و تعیین متدهای موثر بازرسی از تجهیزات.
بکارگیری مدیریت ریسک و استفاده از سیستم های کاهش ریسک بر اساس استاندارد API 580 در صورت لزوم.

 هدف کاربردی

ارائه دستورالعمل موثر و قابل اجرا برای استقرار سیستم مدیریت و بازرسی بر مبنای ریسک


چکیده

هدف ما در این پژوهش اولویت بندی ارکان کیفیت گزارش حسابرسی بوده است. همانطور که می دانیم، با توجه به تحولات اخیر در حرفه حسابرسی در ایران و تشکیل موسسات حسابرسی در ایران و تشکیل موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و همچنین گسترش بازارهای مالی و افزایش نیاز روزافزون به اطلاعات مالی معتبر نیاز به حسابرسی پیش از پیش احساس می شود. تحقیقات مختلفی به بررسی عوامل موثر بر کیفیت گزارش حسابرسی پرداخته اند ولی این پژوهش با نگرشی نوین به این عوامل اقدام به اولویت بندی آنها با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی نموده است.

برای این منظور اقدام به تهیه پرسش نامه گردید و عوامل موثر بر کیفیت گزارش حسابرسی را اندازه موسسه حسابرسی، استانداردهای حسابرسی، قوانین حاکم بر حرفه حسابداری و حسابرسی، شهرت حسابرس، سازو کارهای نظارت و کنترل بر حسابرسی، نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران، مدت زمان روابط با صاحبکار و تداوم آن و تنوع صاحبکار در نظر گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی بوده اند که تعداد نمونه انتخاب شده با استفاده از فرمول کوکران 196 نفر بوده است که پس از جمع آوری پرسش نامه ها به همین تعداد اقدام به اولویت بندی این ارکان با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی نمودیم. نتایج نشان می داد که مهمترین عامل تاثیر گذار بر کیفیت گزارش حسابرسی استانداردهای حسابرسی می باشد و کم اثر ترین عامل نیز اندازه موسسه حسابرسی می باشد.

اهداف تحقیق

پدیده تجربی در نتیجه کارکرد حسابرسی با موضوعات اساسی و شواهدی ارتباط دارد که بخشی از واقعیت توصیف شده هستند. کائوس استعدلال اساسی می آورد که معامله را، واحد اساسی تجزیه و تحلیل اقتصادی می داند. ویلیامسون استدلال می آورد که در دنیایی با عدم قطعیت، با روابط مبادلاتی سوگیرانه، با اطلاعات محدود، و با فرصت طلبی، اقتصادی بودن هزینه های نسبی معاملات (شامل قرارداد) باعث می شود تا فعالتی اقتصادی در درون یک موسسه سازمان یافته انجام شود نه به صورت مبادله بازار فردی. همچنین موسسه سازمان یافته که هویت یک شرکت را تشکیل می دهد در عین آنکه وظیفه حداکثرسازی سود را دارد یک ساختار نظارتی موثر نیز هست. بنابراین حسابرسی شرکت را می توان بخشی از مکانیزم کنترل کلی برای بازنگری موضوع مبادلات شرکت در نظر گرفت. پدیده های قابل رسیدگی مستمر در معاملات شرکت، رویدادهای اقتصادی، منابع و تعهداتی است که با معاملات مرتبط هستند، یعنی همان واقعیت های اقتصادی.

چکیده

در این تحقیق سعی بر آن شد تا آنچه پیشروهای هوایی جهان در زمینه استقرار سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی آن بکار گرفته اند و انجام می دهند جمع آوری شود و از آنها یا حتی نسخه ی بومی شده آنها در ایران استفاده کنیم.

باید پذیرفت که رکن اساسی سیستم های مدیریت کیفیت، 9001 ISO می باشد. همچنین نباید از AQAP که شرکت ها در قسمت نظامی خود استفاده می کنند چشم پوشی کرد.

امروزه صنعت هواپیماسازی کشورمان با شیب ملایمی اما پیوسته درصدد پیوستن به کشورهای سازنده محصولات هوایی است گرچه در حال حاضر هم کشورمان محصولات سبک و کوچک را تولید می کند.

با وجود محدودیت های موجود در امر صنعت هوایی کشورمان که از سوی کشورهای غربی بر ما اعمال می شود، به آینده کشورمان در حوزه هوایی می توان بسیار امیدوار بود.

در این تحقیق ما چند هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به این اهداف می تواند باعث روش سازی مدل ارزیابی شرکت های داخلی هوایی شود. اهداف مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر است:

 1. ارتقای کیفیت در شرکت های هوایی داخلی
 2. استفاده شرکت های داخلی از پیشرفته ترین شاخص های کیفی دنیا
 3. استخراج جدول تطبیق معیارهای کیفیت
 4. ارزیابی کیفی شرکت های داخلی هوایی

در نظر گرفتن کلیات سیستم مدیریت کیفیت و جامع بودن آن از ضرورت های انجام این تحقیق است زیرا برای آنکه بتوانیم مدل بومی قابل قبولی را برای حوزه هوایی خود ارائه دهیم باید ریز به ریز سیستم مدیریت کیفیت را باز کنیم و با جمع بندی های مفید از شرکت های برتر بتوانیم عصاره و چکیده مفید و مناسبی را ارائه دهیم و روی آن مدل بتوانیم توانایی های خود را پیاده کنیم و آن را بومی سازی کنیم.

اهداف تحقیق

در این تحقیق ما چند هدف را دنبال می کنیم و رسیدن به این اهداف می تواند باعث روشن سازی مدل ارزیابی شرکت های داخلی هوایی شود. اهداف مورد مطالعه در این تحقیق به شرح زیر است:

 1. ارتقاء کیفیت در شرکت های هوایی داخلی
 2. استفاده شرکت های داخلی از پیشرفته ترین شاخص های کیفی دنیا
 3. استخراج جدول تطبیق معیارهای کیفیت
 4. ارزیابی کیفی شرکت های داخلی هوایی

همچنین مزایا و کاربرد این تحقیق را در این موارد می دانیم:

 • با توجه به آنچه در قسمت سابقه و ضرورت انجام تحقیق آورده شده است، جنبه جدید و نوآوری این تحقیق را در بررسی یکپارچه سیستم مدیریت کیفیت و ارائه مدل ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس بررسی و نتیجه گیری از شرکت های برتر هوایی می دانم.
 • استفاده از این تحقیق می تواند باعث روشن سازی سیستم های مدیریت کیفیت و ارزیابی شرکت های برتر هوایی داخلی شود و متخصصان برجسته کشورمان بتوانند با تجزیه تحلیل بر روی آن، مدل ارزیابی سیستم مدییت کیفیتی بومی را پیاده سازی کنند.
 • همچنین علاوه بر شرکت های هوایی در شرکت ها و سازمان های صنعتی- تولیدی غیر هوایی نیز کاربرد دارد.