پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۸ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه جامعه شناسی» ثبت شده است

چکیده

جهان ما شاهد تحولات ودگرگونی های شگفت انگیزی در تمام ابعاد است. تکنولوژی پیشرفته حاصل از این دگرگونی ها محیط اطراف انسان را پیچیده تر نموده و وی را در معرض خطرهای متعددی از قبیل از دست دادن اموال و دارایی ها، صدمه ی بدنی در محیط کار، از کار افتادگی و ناتوانی و مرگ قرار داده است. برای کاهش اثرات ناگوار ناشی از این حوادث، بیمه ی عمر و سرمایه گذاری به عنوان موثرترین و مقبول ترین ابزار در بسیاری از کشورهای جهان عمل می کند. در حال حاضر در کشورمان نظام بیمه های عمر و سرمایه گذاری می تواند به عنوان یکی از اهرم های برقراری عدالت اجتماعی و کاهش فقر در جامعه باشد. این نظام می تواند از دو طریق مستقیم و غیرمستقیم در جهت کاهش حجم فقر و بالا بردن سطح رفاه اجتماعی در جامعه عمل نماید. هدف از انجام این پژوهش تخمین همزمان دو معادله یکی شامل اثر عواملی نظیر درآمد افراد، سطح تورم انتظاری، سطح تحصیلات اعضای خانوار، بار تکفل و نرخ بیمه بر تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه ی پارسیان و دیگری شامل تاثیر تقاضای بیمه بر سطوح فیزیکی، آموزشی و اجتماعی رفاه اجتماعی افراد می باشد، که نهایتا منجر به تخمین ضرایب و بررسی میزان تاثیر تقاضای بیمه عمر بر سه مولفه رفاه اجتماعی می گردد. جامعه­ی این تحقیق شامل 30 استان کشور ایران و دوره زمانی از سال 1387 تا 1391 بوده که با استفاده از یک مدل پانل- همزمان، به بررسی روابط بین متغیرهای مورد مطالعه پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد این مدل پانل- همزمان حاکی است بین نرخ بیمه و نرخ تورم انتظاری با تقاضای بیمه عمر و سرمایه گذاری رابطه معکوس و معنادار؛ بین درآمد سرانه ی افراد، سطح تحصیلات و بار تکفل خانواده ها با تقاضای بیمه­ی عمر و سرمایه گذاری رابطه­ای مستقیم و معنادار؛ بین تقاضای بیمه­ی عمر و سرمایه­گذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطه­ای مستقیم و معنادار؛ و بین تقاضای بیمه­ی عمر و سرمایه­گذاری با سطح نابرابری توزیع درآمد رابطه­ای معکوس و قابل انتظار یافت شد. نتایج این تحقیق می تواند در تصمیم گیری­های اجتماعی و اقتصادی سازمان­ها و شرکت­ها حائز اهمیت باشد.

مقدمه

اضطراب امتحان یکی از تجاربی‌ست که در دوره امتحانات بطور وسیعی مشاهده می شود. عموما اضطراب و ترس در سال‌های اولیه زندگی رایج است. اما اضطراب امتحان، بین سنین 10 تا 11 سالگی شروع می شود و در گروهی از دانش‌آموزان، آسیب‌زا بوده و با افزایش سن میزان آن افزایش یافته و عملکرد تحصیلی دانش‌آموز را تحت تأثیر قرار می‌دهد(شاملو،1382). ساراسون وماندلر بر این باور بودند که در موقعیت امتحان ، معلومات مرتبط با آزمون و حالات اضطرابی با آزمون مورد نظر مرتبط و برخی دیگر نامرتبط هستند . اگر اضطراب برانگیخته شده با محتوای آزمون مرتبط باشد کارآمد افزایش  می یابد و حالت اضطرابی نامرتبط با وظیفه ای محوله ، سطح کارآمدی را کاهش می دهند.

مارکس و لیدر با بررسی مطالعات در این زمینه به این نتیجه رسیدند که تقریباً سه درصد جمعیت عمومی به حالت اضطراب دچار هستند و گزارش شده است که دربین آنهایی که از مراقبتهای اولیه استفاده می کنند یعنی مراجعه کنندگان به پزشک عمومی شیوع حالت اضطراب بیشتر از افسردگی است .

تعریف اضطراب امتحان

اصطلاح کلی اضطراب امتحان، به نوعی از اضطراب با هراس اجتماعی خاص اشاره دارد که فرد را درباره توانایی‌هایش دچار تردید می‌کند و نتیجه ناتوانی مقابله با موقعیت‌های دشوار مانند امتحان است. موقعیت‌هایی که فرد را در معرض ارزشیابی قرار داده و نیازمند حل مشکل هستند. بنابراین می‌توان گفت، فرد مضطرب، در امتحان، مواد درسی را می‌داند اما شدت اضطراب مانع از آن می‌شود که او معلومات خود را نشان دهد. به این ترتیب، اضطراب امتحان نوعی اشتغال ذهنی به خود است که به نگرانی یا تحقیر خود و ارزیابی شناختی منفی از خود، عدم‌تمرکز حواس وواکنش‌های فیزیولوژیک نامطلوب مثل تپش قلب؛ پریدگی رنگ، خشکی دهان، عرق کردن کف‌دست، لرزش دست و صدا و .... منجر می‌شود(مهرابی زاده،1379).

 

مقدمه

پرخاشگری عبارت است از رفتاری که هدف آن صدمه زدن به خود یا به دیگری باشد. در این تعریف قصد و نیت فرد مهم است . یعنی رفتاری پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد و عمد برای صدمه زدن به دیگری یا به خود انجام گرفته باشد. (کریمی ،1387 ) برخی از روان شناسان پرخاشگری را رفتاری می دانند که به دیگران آسیب می رساند یا بالقوه می تواند آسیب برساند . پرخاشگری ممکن است بدنی ، لفظی یا به صورت تجاوز به حقوق دیگران باشد. این روانشناسان بین پرخاشگری وسیله ای وپرخاشگری خصمانه تمایز قائل شده اند.( شعاری نژاد ،1364)

صاحب نظران حوزه علوم اجتماعی در مورد پرخاشگری به دو گروه تقسیم شده اند گروهی معتقدند که پرخاشگری ذاتی و فطری است و گروهی دیگر آن را حاصل عوامل اجتماعی در نتیجه اکتسابی  می دانند و هر دو گروه برای تائید نظریات خود شواهد و دلایلی را مطرح می کنند.( کریمی ،1378 )آیزنگ مدعی است که بین ویژگیهای شخصیتی چون برون گرایی و رفتار انحرافی رابطه وجود دارد. فرد برونگرا ماجراجو و مغرور است ، تمایل به پرخاشگری دارد ، زود از کوره به در می رود، احساسات وی درکنترلش نیست . او بدون تأمل و اندیشه عمل می کند. ( ستوده،1378 ،174 

تعریف پرخاشگری:

برای پرخاشگری تعاریف گوناگونی ذکر کرده اند . عده ای آن را ( انگیزه ای که در اثرشرایط محیطی تحریک و از طریق مختلف موجب آزار دیگران می شود . ) دانسته اند  . وعده ای  دیگر   پرخاشگری  را  به  رفتاری  که  قصد  آن  صدمه رساندن  (جسمانی یا زبانی ) به  فرد  دیگر  یا نابود کردن  دارا یی افراد است ، اطلاق کرده اند و بر روی واژه ی (قصد )تاکید می کنند .

و از طرفی  در تعریف  دیگری نیز که  ا ز پرخاشگری  شده  آن  را ( تجلی افکار خاص احساسات تند و اعمالی که به علت عدم ارضای آرزو و یا نیازی ظاهر می گردد و هدف از آن رفع مانع و رها یی از آن است . ) ذکر کرده اند .

مقدمه:

در سلسله مراتب تحول، دوره سالمندی مرحله نهایی قلمداد می‌شود. به نظر می‌رسد برخی ویژگی‌های کمال مانند پختگی و خردمندی در دوره سالمندی به حد اعلای خود می‌رسند. اما از سوی دیگر می‌دانیم که با گذر از دوره میانسالی و ورود به دوره بزرگسالی و سالمندی، ضعف‌هایی نیز در فرد عارض می‌شوند. با این وصف این‌که آیا سالمندی همراه با پختگی است و یا آن‌که سالمندی ضعف عمومی را در پی دارد، می‌تواند تضادی را ایجاد نماید. آیا به راستی سالمندی همواره از دست دادن و افت توانایی‌هاست یا آن‌که همراه با برخی از دست‌دادن‌ها و افت‌ها، اکتساب‌ها و توانایی‌هایی نیز بروز می‌یابد؟ اگر به محیط اطراف خود نگاهی گذرا داشته باشیم، سالمندانی را می‌بینیم که هم‌چنان در این دوره، مولد، سالم، خوش‌فکر، سرزنده و شاداب هستند، اما عده‌ای دیگر وابسته و غیرفعال یا مانند بیماران مبتلا به آلزایمر دچار فراموشی شده و حتی نزدیک‌ترین افراد خود را نیز نمی‌شناسند. این می‌تواند برای اکثر افراد نوجوان، جوان و میانسال جذاب باشد که چنان‌چه شانس ادامه حیات داشته باشیم، چه نوع سالمندی در انتظارمان است؟ آیا ما نیز سالمندی مولد، فعال، سالم خواهیم شد؟ یا آن‌که با ورود به سالمندی، دوره‌ای از ضعف، بیماری و طرد اجتماعی را تجربه خواهیم کرد؟ آیا رسیدن به هر یک از این دو قطب سالمندی نتیجه محتوم و از پیش‌تعیین‌شده‌ای که باید منفعلانه انتظار آن‌را کشید یا آن‌که می‌توان نتیجه کار را براساس دخالت‌ها و دستکاری‌های عوامل و متغیرهایی تغییر داد؟ آیا بیماریی مانند آلزایمر با تبعاتی که دارد، تنها نتیجه یک‌سری عوامل ژنتیکی می‌باشد و هیچ راه مبارزه‌ای با آن وجود ندارد؟ اگر این‌چنین است پس چرا در طی سالهای اخیر که جوامع به سمت صنعتی‌شدن پیش رفته و انواع استرس‌ها و فشارها بر فرد وارد می‌شود، رقم این بیماری به شدت بالا رفته است، به طوری‌که در مجله پزشکی لانست عنوان شده در هر 7 ثانیه 1 نفر در دنیا به این بیماری دچار می‌شوند.

حدود نیم قرن است که سازمان بهداشت جهانی بر روی مسئله‌ای به عنوان پیشگیری از بیماری‌ها در حفظ سلامت سالمندان کار می‌کند و از سال 1982، سالی که سازمان ملل متحد کنگره جهانی خود را در وین پیرامون مشکلات بهداشت سالمندان برپا نمود این مسئله به صورت چشمگیرتری مورد توجه قرار گرفت. (رستگارپور، 1378)

مجمع عمومی سازمان ملل متحد به منظور پذیرش جمعیت عظیم سالمندان در قطعنامه شماره 4715، سال 1999 را به عنوان سال جهانی سالمندان نامید.

علی‌رغم آن‌که توجه به مسائل سالمندان در حوزه پزشکی قدمت طولانی دارد اما رشد فزاینده و شتابان جمعیت سالخورده در سال‌های اخیر و تاثیر عمیقی که این پدیده بر شرایط اقتصادی- اجتماعی دارد، زمینه نگرش‌های چندجانبه‌ای هم‌چون نگرش اجتماعی و روانشناختی را فراهم کرده است.

 

تعداد صفحات 92 word

 

چکیده :

 این امر بر کسی پوشیده نیست که تحریک و فعالیت های مختلف (جسمانی و ذهنی ) کی از لازمه های رشد هر انسان به شمار می رود و کودکان نیز به دلیل اینکه مهم ترین دوران رشد همه جانبه خویش را می گذراند نیاز مبرمی به انجام فعالیت های مختلف دارند که در واقع بازی می تواند در راستای ارضای نیاز کودکان به فعالیت های مذکور ، بسیار موثر واقع شود.

امروزه به موازات رشد سریع علوم رایانه ای ، بازیهای رایانه ای جای خود را در میان کودکان و نوجوانان جامعه ما باز کرده و جز سرگرمی ها و بازی های اصلی کودکان امروز شه است و به راحتی بازیهای اجتماعی و سایر بازی ها را از میدان رقابت کنار زده است

شدت و علاقه کودکان جامعه ما آن قدر به این بازیها زیاد شده است که می توان از آن به اعتیاد اینترنتی نام برد. این اعتیاد ممکن است انفعالی (تلویزیونی) یا فعال ( بازیهای رایانه ای ) باشد. اختلال مزبور با عناوینی متفاوتی از قبیل : وابستگی رفتاری به رایانه و اینترنت ، استفاده بیش از حد از اینترنت ، استفاده مشکل زا از اینترنت و اختلال اعتیاد به اینترنت معرفی می شود. استفاده بی رویه از اینترنت و بازیهای رایانه ای پیامد های روانی و اجتماعی را به دنبال دارد و رفتار های ضد اجتماعی و سطح افسردگی را در کودکان و نوجوانان افزایش می دهد. پژوهش حاضر به منظور آسیب شناسی بازیهای مورد نظر به رفتارهای کودکان و نوجوانان صورت گرفته است.

جامعه ی مورد مطالعه یکی از دانش آموزان دختر مقطع ابتدایی می باشد که بر اساس مشاهدات دقیق و عینی مورد انتخاب قرار گرفت. من معلم با دقت و حساسیتی که نسبت به تربیت و آموزش  دانش آموزان دارم متوجه یک اختلال رفتاری که از آن به اختلال وابستگی به رایانه و اینترنت بود پی بردیم

 

تعداد صفحات 35 word

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته راهنمایی و مشاوره (M.Sc )

 

موضوع :

بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط کریم در سال 1386-1385

 

 

 

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان رباط‌کریم در سال 86-85 می‌باشد.

روش پژوهش در این تحقیق روش آزمایشی بود. که در این پژوهش ابتدا 200 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شد که پس از انجام پیش آزمون از بین آنها دانش‌آموزانی که کمترین نمره سازگاری را کسب نمودند 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم گردیدند.

جهت اندازه‌گیری داده‌ها از پرسشنامه‌ها سازگاری سینها و سینگ (1993) که شامل 60 سؤال که حوزه‌های عاطفی، اجتماعی و آموزشی دانش‌آموزان دبیرستانی را می‌سنجد استفاده شد و همچنین مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل در ده جلسه یک ساعت و نیم اجرا شد و در پایان نیز از هر دو گروه گواه و کنترل پس‌آزمون گرفته شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول و نمودار) و جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از آمار استنباطی (T مستقل و کواریانس) استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که روش مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل TA بر سازگاری اجتماعی و سازگاری کل شرکت‌کنندگان تأثیر معنادار داشته است همچنین نتایج نشان دهنده وجود تفاوت معناداری بین سازگاری دانش‌آموزان پایه اول و دوم می‌باشد و سازگاری عاطفی و آموزشی نیز افزایش یافته است ولی معنادار نبوده است.

 

تعداد صفحات 100 word 

 

مقدمه

دانشگاه به عنوان یک عامل اجرایی در آموزش و تربیت فرد وهدایت وی به سمت شهروندی موثر و مفید به حال جامعه ، دارای نقش موثر بوده و بدون تردید تامین کننده ی نیروی انسانی مورد نیاز جامعه درآ‌ینده خواهد بود . به همین دلیل امروزه در جوامع مختلف , دانشگاه ها از نظر کمی و کیفی رشد و گسترش یافته و تقاضا برای راهیابی روز به روز زیادتر می شود و تعداد کثیری دانشجو برای تحصیل و برخورداری از مزایای آن به این مراکز روی می آورند .

دانشگاه بعنوان یک نهاد تعلیم و تربیت از همه نهادهای اجتماعی پیچیده تر است . دانشگاه همانند سایر سازمان های رسـمی بایستی با وظایف ساخت ، اداره و جهت دادن به ترکیب پیچیده ای از منابع انسانی درگیر گردد . بر خلاف اغلب سازمانهای رسمی تولید دانشگاه انسان است و این امر موجب پیدایش مسائل ویژه در مدیریت دانشگاه می گردد .

 

تعداد صفحات 280 word

 

چکیده

نقد جامعه‌شناسی برخلاف آنچه در نگاه نخست به نظر می‌آید، تنها بررسی تأثیر مستقیم رخدادهای اجتماعی مشخصی بر ادبیات یک دوره نیست و برخلاف بسیاری مکاتب دیگر نمی‌توان یک مقطع معین تاریخی و یک محدوده‌ی مشخص جغرافیایی و فرهنگی برای آن درنظر گرفت. بلکه در طول سال‌ها افت و خیزهای فراوانی را پشت سرگذاشته و با جریان‌های بسیار در پیوسته است.

یکی از مهم‌ترین این جریان‌ها که پیوندی گسست‌ناپذیر با جامعه‌شناسی دارد، نقد فمنیستی است. بسیاری از منتقدان، فمنیسم را شاخه‌ای از نقد جامعه‌شناسی می‌دانند که در آن به جامعه از رهگذر امکانات و شرایطی می‌نگرد که همواره از زنان دریغ داشته شده است.

این رساله ابتدا به معرفی مشروح رویکرد جامعه‌شناسی می‌پردازد و ویژگی‌های اصلی آن را جست و جو می‌کند و مهم‌ترین گرایش‌های این گونه‌ی نقد ادبی را معرفی می‌کند. فصل دوم رمان سووشون را براساس شیوه‌های این رویکرد تحلیل می‌کند و مناسبات سووشون را با جامعه‌ای که در آن شکل گرفته و نیز جامعه‌ای که روایتش می‌کند مورد کنکاش قرار می‌دهد. در فصل سوم از رویکرد فمنیستی و نقد ادبی سخن می‌رود و در فصل پایانی سووشون از چشم‌انداز این رویکرد نوآیین و در حال شکل‌گیری بررسی می‌شود.