پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه علوم تربیتی» ثبت شده است

بیان مسأله -
موفقیت هر نظام آموزشی درحد تعیین کننده ای به دانش و مهارت های حرفه ای معلم بستگی دارد
. در نظر ژاپنی ها شایستگی هر نظام به اندازه شایستگی معلمان آن است، از این رو، می توان گفت
معلم ، مهم ترین عضو نظام آموزشی در فرایند یاددهی - یاد گیری، معماراصلی نظام آموزشی است .
لذا، جهان به سرعت دگرگون می شود و معلمان نیز باید مانند سایرگروههای حرفه ای با این واقعیت
روبه رو شوند که آموزش های اولیه آنان درجهان امروزچندان مفید نخواهد بود و آنان باید در سراسر
عمر خود دانش خود را روزآمد کنند )دانش پژوه، 1382 ، ص 138 .)
از آنجا که معلمان در گسترش آموزش و پرورش نقش کلیدی دارند. مهمترین عامل کیفیت کنش
و واکنش هایی است که میان معلمان و دانش آموزان اتفاق می افتد. عناصر این تعامل، دانش، مهارت
و حساسیت معلم از یک سو و انتظارات یادگیری، وضعیت اقتصادی و اجتماعی و ویژگی فرهنگی
یاد گیرندگان از سوی دیگر هستند که موفقیت یا شکست آموزش و پرورش را تعیین می کنند.
بنابراین به کار گماردن توانا ترین و شایسته ترین افراد برای حرفه معلمی حیاتی ترین مسأله است، و
حیاتی تر از آن برنامه های تربیت معلم و آموزش های ضمن خدمت است که با کیفیت برتر و بالاتر
فراهم آیند و برای معلمان این فرصت پیش آید تا دانش و مهارت خویش را در طول دوران خدمت
افزایش دهند. کیفیت هر نظام آموزشی در نهایت به کیفیت معلمان آن جامعه وابسته است )روؤف
، 1379 .)


دریافت فایل

یان مسئله
تعلیم و تربیت انسانها کاری پر ارزش و نیاز به دقت فراوان، صرف وقت زیاد، صبر و تحمل و وجود افراد
شایسته و با فضیلت دارد. چگونه ممکن است برای تربیت اسب؟ افرادی کاردان و متخصص لازم باشد
ولی برای تربیت انسانها همه کس بتواند انسانها را تربیت کند؟
شناخت افکار و عقاید دیگران [و تطبیق و تدقیق آنها] ما را در بهبود کیفیت فعالیتهای تربیتیمان
( کمک میکند. (ابراهیم زاده ، 1386 ،ص 68
این که مربیان و معلمان برای یافتن پاسخ بعضی از سوالات خود به فلسفه روی میآورند از این جهت
است که اصولا مکتب فلسفی دارای بعد تربیتی است و ممکن است یک سری آراء تربیتی منظم و
منسجم به طور مستقیم یا غیر مستقیم از آراء و عقاید یک فیلسوف یا یک مکتب فلسفی انتزاع شوند و
یا اینکه ممکن است سنن ، آداب اجتماعی و نهادهایی در جامعهای به وجود آیند که خود منجر به
ایجاد یک فلسفه خاص تربیتی گردند.
از طرف دیگر ایجاد نظامهای پیچیده آموزشی و پرورشی با بودجهای عظیم ، تهیه اهداف و محتوی
کتب درسی و درگیر شدن و درگیر ساختن افراد زیادی در این فرآیند جهت رسیدن به اهداف وسیع
تربیتی در همه شوون زندگی اجتماعی انسانها و به تبع آن تاثیر گذاری زیاد بر سایر شئونات اجتماعی ،
سیاسی و اقتصادی هر جامعهای انکار ناپذیر است. این مهم ؛ در حقیقت مسئله اصلی تربیت انسانها ،
دغدغه دولت ها و زعمای تربیتی در سطح خرد،در سطح ملی و در سطح جهانی میباشد که همه این
موارد به طور مستقیم یا غیر مستقیم نتیجه یا پیامد فلسفه تربیتی ای است که برنامه ریزان و مربیان
تربیتی به آن اعتقاد دارند.


دریافت فایل

چکیده
پژوهش با عنوان بررسی راهکارهای افزایش عزت و کرامت زن مسلمان در عرصه اجتماعی و
ارائه مدل تربیتی آن تدوین گردیده که هدف از آن ارائه راهکارهای عملی برای رسیدن زنان به سطح
بالای عزت در جامعه می باشد.در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده،محقق با
سؤالاتی روبرو بوده است از جمله اینکه:راهکارهای افزایش عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه
اجتماعی چیست و مدل تربیتی آن کدام است؟تصویر معنی شناسی کرامت انسان در قرآن چگونه
است؟مبانی و اصول عزت وکرامت زن مسلمان درقرآن و روایات اسلامی چیست؟موانع عزت و
کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی چیست؟لوازم و آثار عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه
اجتماعی چیست؟معیارهای عزت و کرامت زن مسلمان درعرصه اجتماعی چیست ؟درجهت پاسخ به
این سؤالات ابتدا تصویری از کرامت انسان درقرآن ارائه شده و پس از بررسی مبانی و اصول کرامت
زن و شناخت موانعی که پیش روی آن قرار دارد،همچنین با آگاهی از لوازم ومعیارها وآثاری که
برخورداری ازکرامت در پی دارد،به راهکارهایی برای ارتقاء عزت زن مسلمان دست یافته و درنهایت
مدل تربیتی آن تدوین گردیده است.پژوهشگر با استناد به آیات و روایات و منابع در دسترس در
زمینه کرامت زن به نتایجی دست یافته است که آن را با نتایج تحقیقات پیشین تطبیق و سپس
تأییدکرده است.نتایجی که حاصل گردیده شامل این موارد می باشد:کرامت یک صفت اخلاقی جامع
است که دارا بودن آن برای زنان از اهمیت بیشتری برخوردار است،زیرا زنان نقش پرورش نسل
آینده را برعهده دارند.زنان با تکیه بر راهکارهایی به کرامت شایسته خود دست یابند.حجاب
وعفاف،توجه به کمالات معنوی،افزایش سطح آگاهی و خردمندی،حضور فعال و به موقع
درجامعه،آگاهی ازحقوق و وظایف،شناخت تواناییها و پذیرفتن محدودیتها می باشد،همچنین
تأثیرخانواده یعنی پدر و مادر وهمسر و نیز در حوزه اجتماع،اصلاح نگرش نسبت به زن،تعیین
ضوابط دولت برای حضور زنان و آموزش عمومی درجهت نهادینه کردن کرامت و معرفی الگو به
عنوان راهکارهایی برای افزایش کرامت زن مسلمان در اجتماع در نظر گرفته شده است.


دریافت فایل

چکیده
هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی میزان عملکرد دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی در حیطه های
محتوایی ریاضیات (اعداد، هندسه ، نمایش داده ها) برمبنای معیار های بین المللی تیمز 2007 بوده
است. بدین منظور به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ازبین 344 دانش آموز دختر وپسر پایه
چهارم مدارس شهر امیرآباد ر،تعداد 180 نفر ( 90 نفر دختر و 90 نفر پسر) انتخاب شد.وسئوالات
ریاضی پایه چهارم آزمون تیمز 2007 انتخاب وبه همه دانش آموزان داده شد پس از تصحیح اوراق
،نمره هر حیطه تعیین وبا آزمون آماری تک نمونه ای تجزیه وتحلیل شدند.نتایج نشان دادند که میزان
عملکرد کل دانش آموزان در حیطه محتوایی اعداد بامیانگین( 486 )درنقطه معیاربین المللی متوسط
475 ) ودر حیطه محتوایی نمایش داده ها بامیانگین( 387 )درنقطه معیاربین المللی پایین )
( 400 )ودرحیطه محتوایی هندسه بامیانگین( 440 ) پایینتر ازنقطه معیار بین المللی متوسط( 475 )
قرارداشت.وهمچنین عملکرد دانش آموزان پسر درحیطه محتوایی اعداد با میانگین( 481 )درنقطه
معیاربین المللی متوسط( 475 )ودر حیطه محتوایی هندسه بامیانگین ( 410 )درنقطه معیار بین المللی
پایین( 400 )ودرحیطه محتوایی نمایش داده ها بامیانگین( 380 )پایینتر از نقطه معیار بین المللی
پایین( 400 ) بوده است وهمچنین عملکرد دانش آموزان دختردرحیطه محتوایی اعداد بامیانگین
492 )ودر حیطه محتوایی هندسه با میانگین ( 470 )درنقطه معیار بین المللی متوسط( 475 )ودر حیطه )
محتوایی نمایش داده ها با میانگین( 394 )در نقطه معیار بین المللی پایین( 400 )قرار داش


دریافت فایل