پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۲ مطلب در تیر ۱۳۹۵ ثبت شده است

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین دستکاری فعالیت های واقعی و تصمیمات صاحبکاران در رابطه با چرخش حسابرسان بوده است. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه ی جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات نیمه تجربی می باشد. دوره زمانی تحقیق حاضر از سال 1387 الی 1391 بوده و تعداد 78 شرکت به عنوان  نمونه آماری به منظور آزمون فرضیه ها انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیه ها پس از بررسی فروض کلاسیک مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان داد که با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از وجوه نقد عملیاتی غیرعادی و هزینه های تولید غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند در واقع فرضیه اول و سوم تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد تایید و فرضیه دوم رد گردید.

واژه های کلیدی: وجوه نقد عملیاتی غیرعادی، هزینه های تولیدی غیرعادی، هزینه های اختیاری غیرعادی و چرخش حسابرسان

بیان مساله

وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت های خود و همچنین تصمیم گیری در مورد داد و ستد اوراق بهادار آن شرکت می باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آنها، اطلاعاتی قابل اتکا تلقی می شوند که توسط گروهی حرفه ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آنها نظارت و اظهارنظر شده باشد. نمونه بارز گروه های حرفه ای مستقل، موسسات حسابرسی می باشند که عمدتا ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت های مالی را مورد بررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهار نظر می نمایند. بدیهی است با توجه به جایگاه و نقش موسسات حسابرسی در تصمیمات استفاده کنندگان، وجود و بروز استقلال حسابرس و ارتقا کیفیت کار موسسات حسابرسی به عنوان عوامل کلیدی در تهیه گزارش حسابرسی قلمداد می شود

اهداف تحقیق

با توجه به اینکه مدیریت سود و شناسایی فعالیت های ناشی از آن مورد توجه عمده سرمایه گذاران قرار می گیرد هدف تحقیق حاضر کمک به استفاده کنندگان از صورت های مالی و سود در شناسایی شرکت هایی است که با استفاده از فعالیت های واقعی اقدام به مدیریت سود می کنند.

1-5 سوالات تحقیق

سوال اول: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی با استفاده از وجوه نقد عملیاتی غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند.

سوال دوم: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از هزینه های تولیدی غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند.

سوال سوم: با احتمال بیشتری، هنگامی که صاحبکاران دستکاری فعالیت های واقعی سود با استفاده از هزینه های اختیاری غیرعادی را انجام می دهند حسابرسان مستقل شرکت چرخش دارند.

دریافت فایل

چکیده
یکی از مهمترین سبزیجات برگی که در جهان به مصرف تغذیه انسان می رسد اسفناج است. اسفناج گیاهی است بومی
ایران که در حدود ۲۰۰۰ سال قبل در ایران کشت می شده است. کمبود عناصر ریز مغذی بویژه روی در اغلب خاکهای
ایران شیوع فراوانی دارد، بنابراین تامین عناصر ریزمغذی به خصوص روی برای محصولات زراعی از اهمیت ویژه ای
برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات محلول پاشی روی بر شاخص های رشد و عملکرد سه رقم اسفناج
در سال زراعی ۱۳۸۶ در منطقه کهنه کن بجنورد، به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با
۳ تکرار اجرا شد. فاکتور ها شامل سه رقم( ویروفلای،تهرانی و ایرانی) و ریزمغذی روی در دو سطح محلول پاشی و
عدم محلول پاشی بود. نتایج آنالیز رشد نشان داد که ریزمغذی روی تاثیر معنی داری بر هیچ یک از شاخص های
نداشت. تفاوت بین ارقام از نظر شاخص های رشد معنی دار بود، ولی اثر SLA و RGR، CGR، LAI، TDM
متقابل رقم و ریزمغذی روی بر شاخص های رشد معنی دار نبود. همچنین در بررسی تاثیر روی بر عملکرد و برخی از
صفات وابسته مشخص شد که ریزمغذی روی بر صفت عملکرد براساس وزن خشک تاثیر گذار بوده است و بر روی
سایر صفات مورفولوژیک تاثیر معنی داری نداشت اگرچه در بررسی مقایسه میانگین اثرات متقابل صفات مورفولوژیک
مشاهده شد که در برخی از صفات، تیمارهای محلول پاشی شده از نظر مقدار عددی نسبت به حالت شاهد برتری
داشتند. به طور کلی نتایج این آزمایش نشان داد که اگرچه محلول پاشی روی بر سه رقم اسفناج نسبت به حالت شاهد
اختلاف معنی داری را نشان نمی دهد اما در اکثر صفات از نظر مقدار عددی می توان تفاوت بین تیمار محلول پاشی
شده و تیمار شاهد را مشاهده نمود. بدین ترتیب با توجه به نتایج کسب شده رقم ویروفلای همراه با محلول پاشی روی
با عملکرد ۲۱۱۸۰ کیلوگرم در هکتار برای منطقه بجنورد پیشنهاد می شود

مقدمه
یکی از مهمترین فعالیتهای بخش کشاورزی در جهان، کشت و کار سبزیجات می باشد که نقش بسیار مهمی را
در تأمین غذای مردم جهان دارا می باشد. انسان از هزار سال قبل به فکر کشت سبزیجات بوده و از آنها در
برطرف کردن نیازهای غذایی خود استفاده نموده است( ۳۲ ). مصریان در حدود ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح
به کاشت سبزی پرداخته اند. سبزیات گروه بزرگ و متفاوتی از نباتات را تشکیل می دهند که در تجارت جهانی
اهمیت قابل توجهی را دارا می باشند. پرورش و تولید سبزیجات نه تنها برای تأمین غذاهای اصلی مردم امری
مهم تلقی می شوند، بلکه آنها در تأمین غذاهای فرعی که خود نقش مهمی در علوم کشاورزی دارد اهمیت
دارند. سبزیجات بسیار مغذی بوده و در تأمین انرژی و نیروی زیستی انسان ها نقش مهمی دارند. اروپائیان به
ویژه فرانسوی ها و اسپانیایی ها با شروع دوره رنسانس فصل تازه ای در علوم و فنون مختلف کشاورزی باز
نمودند به طوری که در این دوره سبزی های جدید کشف و اصلاح شدند و پیشرفتی که در تولید و اصلاح
سبزیجات در قرن بیستم در اروپا و آمریکا صورت گرفت بیش از پیشرفت ۱۹ قرن گذشته بوده است( ۲۵ ).به
این ترتیب توسعه اقتصادی جامعه نوین بستگی به گیاهان زراعی دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم مورد
نیاز برای مصرف انسان می باشد. بنابراین رشد بخش های مختلف کشاورزی در برنامه ریزی های توسعه ای در
کشورهای جهان به ویژه کشور ما از اولویت ویژه ای برخوردار است.
با تخصصی شدن زراعت و ایجاد شاخه باغبانی، انشعاباتی در این شاخه بوجود آمده است که می توان به
سبزیکاری، میوه کاری، گلکاری، تهیه و تولید بذر و نشای سبزی اشاره نمود. در این بین سبزیکاری یکی از
.( مهمترین انشعابات این شاخه بوده که در تغذیه انسان نقش اساسی را ایفا می کند( ۹

الگوی رشد
الگوی رشد در طی یک سال اصولا به وسیله یک تابع رشد که موسوم به منحنی سیگموئیدی است مشخص
می شود. چهارچوب زمانی، بسته به اندام یا عضو ممکن است از کمتر از چند روز تا چند سال تغییر نماید، ولی
الگوی تجمعی سیگموئیدی نمایانگر رشد تمام اندام ها، اعضا بافتها و حتی اجزاء سلولی می باشد. اگروزن گیاه
(ماده خشک)، حجم، سطح برگ، ارتفاع یا تجمع مواد شیمیایی را نسبت به زمان رسم کنیم، خطی که اعداد را
به هم وصل می کند به طور طبیعی سیگموئیدی خواهد بود( ۳۰ ). دو موضوع اصلی آنالیزآماری منحنیهای رشد،
مقایسه الگوی تغییرات رشد و نیز تعیین ویژگیهایی از منحنی که مسئول تفاوت بین منحنی هاست می باشند. در
حال حاضر تلاش های زیادی برای آنالیز آماری منحنی های رشد می شود. گارتسن وکئولس در سالهای ۱۹۸۲
و ۱۹۸۶ منحنی های وزن خشک مربوط به برگ گوجه فرنگی را توصیف کردند. معادله نمایی که توسط این دو
محق ق ب ه کا ر گرفت ه ش د عبار ت بو د از
که به طور چشمگیری برای برازش داده های رشدی در غلات دانه ریز استفاده می y=A/[1+exp(B-Cx)]
های شکفتن غنچه به GDD شود. برخی از محققان این معادله را برای توصیف ارتباط بین وزن دانه غلات و
کار بردند. بدون توجه به نوع معادله ای که برای توصیف رشد استفاده می شود، آنالیز آماری پارامترهای منحنی،
امری ضروری است( ۸۹ ). به طور کلی هدف از محاسبه معادلات رشد، توصیف یا تشریح چگونگی عکس
العمل گیاه نسبت به شرایط محیطی بوده( ۴۸ )، و در این راستا، آنالیز رشد، ابزار با ارزشی در تجزیه و تحلیل
کمی رشد و نمو گیاه و تولید محصول می باشد. معادله این منحنی که بیانگر رابطه وزن خشک با زمان و یا وزن
خشک با واحد گرمایی می باشد، معمولاً به یکی از صورتهای زیر است:

 

 دانلود فایل