پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۴ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

چکیده
به منظور بررسی اثر کود سبز و سطوح مختلف خاکورزی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک-های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 93-1392 در مزرعه ای واقع در روستای قلعه نو شهرستان زهک به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از کود سبز در دو سطح کاربرد کود سبز (G1) و عدم کاربرد کود سبز (G2) به عنوان فاکتور اصلی؛ و سطوح مختلف خاکورزی در سه سطح بدون خاکورزی (T1)، کم خاک ورزی (T2) وخاکورزی رایج (T3) به عنوان فاکتور فرعی. در این آزمایش صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد علوفه تازه، عملکرد علوفه خشک، عملکرد دانه، بیوماس علف هرز، غلظت عناصر N، P و K در خاک، رطوبت وزنی و وزن مخصوص ظاهری خاک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که بیشترین مقدار تمام صفات مورد بررسی به جزء بیوماس علف هرز و رطوبت وزنی خاک از تیمار کاربرد کود سبز و انجام عملیات خاکورزی بدست آمد. البته بین تیمار خاکورزی رایج و خاکورزی سطحی برای صفات فوق تفاوت معنی داری مشاهد نشد. کود سبز بر مقدار بیوماس علف هرز اثر معنی داری نداشت اما در بین سطوح خاکورزی، کمترین بیوماس علف هرز از تیمارهای خاکورزی رایج و سطحی مشاهده گردید. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده در این آزمایش برای حصول بالاترین عملکرد ذرت در روستای قلعه نو شهرستان زهک خاکورزی سطحی (به منظور صرف انرژی کمتر و پایداری بیشتر خاکدانه های خاک) توأم با کاربرد کود سبز به کشاورزان منطقه توصیه می شود.

واژه های کلیدی: ذرت، خاکورزی، کود سبز، عملکرد، خاک


دریافت فایل

چکیده
تحقیق حاضر با هدف شناخت جادوی خودرهبری در مقابله با سکوت سازمانی در گروه بهمن
انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی از لحاظ میزان و درجه کنترل
متغیرها، میدانی از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات نیز از نوع تحقیقات توصیفی و غیر تجربی می
باشد.
پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد سکوت سازمانی و خودرهبری
و شکل گیری چهارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و مدل مفهومی و فرضیات تحقیق
مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. جامعه آماری
مورد مطالعه در این تحقیق شامل 150 نفراز کارکنان ستادی گروه بهمن بودند، که با استفاده از روش
نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید حجم نمونه آماری شامل 108 نفر بود، که جهت محاسبه
حجم نمونه آماری از فرمول نمونه گیری از جوامع محدود کوکران استفاده گردید.
نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دهنده ارتباط معنادار
مولفه های خودرهبری با سکوت سازمانی می باشد. به عبارت دیگر می توان این گونه استدلال کرد
که با بهبود مولفه های خودرهبری می توان از مضرات سکوت سازمانی در سازمانها جلوگیری نمود.
در نهایت بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهادات و راه کارهایی به گروه بهمن و محققان بعدی ارائه
گردید.
واژگان کلیدی:
خودرهبری، سکوت سازمانی، رضایت کارکنان، آزمون همبستگی، گروه بهمن


دریافت فایل

مقدمه

در چند سال اخیر، دنیای پایگاه‌های داده NoSQL با پروژه‌های جذاب و هیجان‌انگیز جدیدی به همراه ادعاهای بلندپروازانه و مشاجره‌های مختلف پر‌شده است. مبلغان این فناوری‌ها ادعا می‌کنند که بسته‌های نرم‌افزاری NoSQL جدید، با حذف ساختار و مشکلات کنترل ‌سه‌گانه داده‌ها در پایگاه‌های داده‌ای سنتی، به سرعت‌های خیره‌کننده‌ای دست پیدا‌کرده‌اند. آن‌ها در مقابل ادعای مشکلات ذاتی چنین پایگاه‌های داده‌ای در زمینه قابلیت اعتماد، معتقدند که در این بحث بسیار مبالغه شده است و واقعیت چیز دیگری است. برنامه‌نویسان بسیاری هستند که هدف آن‌ها توسعه برنامه‌هایی است که کاربردهای تجاری و صنعتی بزرگی (مانند برنامه‌های بانکداری) ندارند و داده‌هایی نظیر اطلاعات قابل فراموش شدن در زندگی انسان‌ها هدف آن‌ها است. پاسخ چنین افرادی در زمینه چرایی عدم استفاده از ساختار جدولی برای داده‌ها نیز چنین است که این ساختار جدولی سنتی بسیار کوته‌نظرانه و محدود‌کننده است. آن‌ها می‌گویند‌: «اگر تمام این تغییرات رادیکال ساختاری را در نظر بگیرید، می‌توانید پایگاه‌های داده‌ای آزاد‌تر و به شدت سریع‌تر به دست آورید

اصول رشد پایگاه های داده ای NoSQL

این تحول، همان معرفی و رشد پایگاه‌های داده غیر‌رابطه‌ای است که با نام NoSQL شناخته می‌شود. با بررسی دقیق‌تر موضوع، می‌توان گفت که سه اصل کلیدی مهم در پس رشد پایگاه‌های داده‌ای NoSQL وجود دارد : 


دریافت فایل 

•دارای دو راستة آزادماهی شکلان (Salmoniformes) و
• اردک ماهی‌شکلان (Esociformes) است.
•این فوق راسته دارای 310 گونه و 3 راسته است.
•ماهیان این راسته‌ها فاقد خار هستند.
•بسیاری از آنان دارای یک بالة چربی هستند،
• بالة شکمی آنها در موقعیت شکمی قرار دارند
•و از بالة سینه‌ای بسیار جدا افتاده‌اند (کمربندهای شانه‌ای و شکمی ارتباطی با هم ندارند).
 
محل قرار گرفتن این باله ها بر روی قسمت‌های پایین بدن است.
فلس‌ها دایره‌ای هستند.
•آرواره‌های بالا واجد هر دو استخوان فکی و پیش‌فکی (قابل بیرون زدن نیست) است.
کیسة شنا با روده ارتباط دارد (جزء ماهیان فیزوستوم‌اند).
•سه وضعیت متفاوت دارند؛‌
• ماهیان شکاری که در آب شیرین هستند.
•یک سری در آب شور و شیرین‌اند
•و دسته دیگر در آب دریاها به سر می‌بر