پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۱۶ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «پایان نامه روانشناسی» ثبت شده است

مقدمه

آموزش و پرورش، در توسعه اجتماعی ومنابع انسانی و تربیت افراد کاردان نقشعمده ای داشته و از این رو آموزش وپرورش کشور در فرایند توسعه و پرورشنیروی انسانی در آینده، اهمیتی اساسیداردیکی از مشکلات شایع نظام آموزشی دربسیاری از کشورهای جهان، پدیده ی اُفتتحصیلی است که زیا نهای علمی، فرهنگی واقتصادی زیادی متوجه دولت ها و خانواده هامی کند از عوامل فردی تأثیرگذار پیشرفت تحصیلی افراد، انگیزش تحصیلی و راهبردهای خودتنظیمی استنیاز به پیشرفت؛میل به انجام دادن خوب کارها در مقایسه با یک معیار برتراستاین نیاز، افراد رابرای جستجو کردن موفقیت در رقابت با معیار برتری باانگیزه میکندآنچه در تمامموقعیتهای پیشرفت مشترک است، این است که شخص میداند عملکرد آتی اوارزشیابی معناداری از شایستگی فردی اوست

در گذشته بسیاری از پژوهشگران رابطه بین فرآیندهای شناختی و انگیزشی باپیشرفت تحصیلی را به طور مجزا بررسی کردهاند، ولی امروزه اکثر روانشناسان بههر دو مؤلفه شناخت و انگیزش و نقش آنها در یادگیری توجه دارند و بر اساس نظریه های جدید مانند یادگیری خودتنظیمی، مؤلفههای شناخت، انگیزش و کنشورزیتحصیلی به صورت یک مجموعه در هم تنیده و مربوط به هم در دو نظر گرفته میشوندمطالعه ابعاد شناختی بدون توجه به ابعاد انگیزشی و تأثیر تعاملی این دو بر میزانیادگیری چندان منطقی به نظر نمیر


دریافت فایل

مقدمه

اختلال دو قطبی اختلالی است که با بی ثباتی خلقی به صورت بروز دوه هایی  از افسردگی و سرخوشی مشخص می شود وبروز آن اثرات مخربی بر عملکرد فردی، اجتماعی و تحصیلی کودکان ونوجوانان دارد. علائم این اختلال در کودکان ونوجوانان به اندازه بزرگسالان واضح نیست. بنابراین تشخیص آن برای خانواده ها مشکل است.

تعاریف

خلق: خلق عبارت است از یک وضیت هیجانی نسبتا پایدار که افراد اکثر اوقات از آن برخوردارند و می توانند به شکل شادی، مگینی، عصبانیت و تحریک پذیری باشد. در حالت طبیعی افراد خلق متعادلی از نظر شادی و یا غمگینی و... دارند.


دریافت فایل


چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر قصه گویی در کاهش پرخاشگری کودکان پیش دبستانی انجام گرفت. در چارچوب روش شبه تجربی در قالب یک طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، 30 کودک پیش دبستانی که در پرسش نامه مقیاس پرخاشگری نمره دو انحراف بالاتر از میانگین کسب نمودندن، به طور تصادفی در دو گروه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 11 جلسه تحت تاثیر متغیر مستقل قصه گویی قرار گرفت و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکرد. در پایان از هر دو گروه آزمون به عمل آمد تا تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص شود. داده ها با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد، قصه گویی در کاهش نشانه های پرخاشگری در کودکان پرخاشگر موثر بوده است.

بیان مسئله

حضور کودک پرخاشگر در هر خانواده ساختار آن خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد و سلامت روانی خانواده به خصوص والدین را تحت الشعاع قرار می دهد، کودک بر اثر تعارض های شدید میان اعضای خانواده، کل خانواده را درگیر بحران می کند. مراقبت مداوم از کودک پرخاشگر، اغلب برای والدین استرس زا می باشد زیرا این دشواری های کودکان به طور اجتناب ناپذیری بر زندگی آنها اثر می گذارد (بهرامی، 1384).

چکیده

مجالس ترحیم به مجالسی گفته می شود که در آن برای شخصی که از دنیا رفته، سوگواری می نمایند و مردم با شرکت در آن به صاحبان عزا تسلیت گفته، و با آنان اظهار هم دردی می نمایند. چاپ آگهی ترحیم، یکی از اولین اقداماتی است که پس از مرگ متوفی و توسط خانواده و دوستان وی صورت می‌پذیرد .به همین دلیل این تحقیق به بررسی « بررسی رابطه بین طبقه اجتماعی متوفی با محتوای آگهی های ترحیم شهراردبیل» درسال 1393 می پردازد. فرض تحقیق حاضراین است که محتوای آگهی های ترحیم متوفیانی که ازطبقه اجتماعی متفاوتی برخوردارند باهم تفاوت دارند.

این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داد ه ها از گروه پیمایشی است. تحقیق حاضر دردو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات نظری(نظریه ها) با استفاده از روش کتابخانه­ای و در بخش عملی، اطلاعات لازم، باترکیبی ازروش پیمایش(با پرسشنامه ای حاوی 4 سوال جمعیت شناختی درموردمتوفی که ازبازماندگان یاافرادمطلع محل پرسیده شد) و تحلیل محتوای آکهی های ترحیم براساس این اطلاعات جمعیت شناختی ،جمع­آوری شده اند. جامعه آماری این تحقیق25 چاپخانه بودندکه1250 آگهی ازاین چاپخانه هادریافت شد. سپس با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران،100آگهی به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. طبق داده های تحقیق که تجزیه وتحلیل آن با استفاده ازضریب همبستگی لاندا انجام شده مشخص شده است که بین میزان سطح تحصیلات متوفی، شغل متوفی، درآمد متوفی، پایگاه سیاسی و پایگاه مذهبی متوفی با محتوای آگهی های ترحیم شهراردبیل رابطه معنی داری وجوددارد.

چکیده

این تحقیق که با عنوان « مقایسه تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی در دانش آموزان مقطع دبیرستان با اضطراب امتحانی و بدون اضطراب امتحانی» انجام شده است؛ از نظر هدف، کاربردی واز نظر شیوه گردآوری داده ها جزو مطالعات توصیفی و از نوع علی- مقایسه ای است. داده های تحقیق از طریق پرسشنامه ای ترکیبی مرکب از4 پرسشنامه «اضطراب امتحان اسپیلبرگ(1980)، مقیاس تاب اوری کائر و دیویدسون(2003)، پرسشنامه خود سنجی پنج وجهی ذهن آگاهی بایر و همکاران(2006) وآزمون خود کارآمدی عمومی شرر و همکاران(1982)» جمع­آوری شده­اند. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پایه سوم دبیرستان های شهر پارس آباد در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دادند که تعداد آنها650 نفر بود. حجم نمونه نیز بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان و نیز فرمول حجم نمونه کوکران، شامل250 نفر بودکه به روش تصادفی چندمرحله ای انتخاب شد. طبق یافته های تحقیق که با استفاده از آزمون t گروه های مستقل انجام شد مشخص شد که: تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی دانش آموزان دارای اضطراب امتحان با تاب آوری، ذهن آگاهی و خودکارآمدی دانش آموزان فاقد اضطراب امتحان، تفاوت دارد. همچنین، بین اضطراب امتحان دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود دارد.

اهمیت وضرورت موضوع

امتحانات و ازمونها یکی از بخشهای زندگی مدرن خصوصا در حیطه تحصیلی وارتقا می باشد که موجب ایجاد استرس و اضطراب در افراد می گردد . در ایالت متحده امریکا سالانه بیش از23میلیون نفر به آن مبتلا می گردند واز هر4 نفر یک نفر با ان دست وپنجه نرم می کنند (کارسون،2000) . براساس برآوردپژوهشهای مختلف،میزان شیوع اضطراب امتحان در دانش آموزان 10 تا30 درصد گزارش شده است ( مک رینولدز، موریس،کراچ دیل،1983 به نقل از ابولقاسمی ،بهرامی زاده،نجاریان،شکرکن،1383).

این برآورد در ایران برای دانش آموزان دبیرستانی 17.2 درصد گزارش شده است (ابوالقاسمی و مهرابی زاده،نجاریان،شکر کن ،1383) . بنابراین اضطراب امتحان به عنوان عامل بازدارنده در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ودانشجویان است که هزینه های هنگفتی را بر جوامع تحمیل می کند .

با توجه به شیوع بالای اضطراب امتحان وهمچنین تاثیر منفی بر روی عملکرد تحصیلی ،تاکنون تحقیقات محدودی در این زمینه انجام گرفته است .به نظر می رسد این مسئله بایستی بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.ارزیابی ومقایسه عوامل تاثیر گذار بر اضطراب امتحان که در این تحقیق سه عامل تاب آوری ، ذهن آگاهی ، خودکارامدی می باشد موجب خواهد شد تا اطلاعات بیشتری نصیب محقق و جامعه تحقیقی گرددو راه را برای انجام تحقیقات ازمایشی بیشتر باز خواهد نمود.


چکیده:

این تحقیق که با عنوان وهدف کلی((مقایسه عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت در دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد)) آغازشده بود در5 فصل شامل؛فصل اول(کلیات) ،فـصــل دوم(ادبیات پژوهش) ، فـصــل سوم(روش تحقیق) ،فـصــل چهارم(تجزیه وتحلیل داده ها) وفـصــل پنجم(بحث ونتیجه گیری)خلاصه ونتیجه گیری،راهکارهای پیشنهادی بود ،به انجام رسید.روش تحقیق پیمایشی وابزارآن پرسشنامه ای حاوی 64 سوال بودکه بین سه گروه ازدانشجویان باحجم نمونه 182نفرتوزیع شد.فرضیه اصلی تحقیق« بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد»پس ازتجزیه وتحلیل داده هاباآزمون tبانمونه های مستقل توسط نرم افزارspssموردپذیرش وتاییدقرارگرفت.درآخرنیزدر2جنبه فردی واجتماعی راهکارهایی ارائه گردیدازجمله: راهکارهایی که فردبایدسعی درانجام آنهاداشته باشد:1.مستقل عمل نماید2.مسئولیت پذیر باشد3.به چالش های جدید مشتاقانه رو ی آورد4.ناکامی را تحمل کند 5. خود را محاکمه کند6- استعدادهای خود را دستکم نگیرد 7-و.... راهکارهای اجتماعی که می تواند در تقویت عزت نفس موثر باشدعبارتنداز کاهش نابرابری های مختلف در جامعه و ارتقای هویت اجتماعی جوانان، ایجاد عدالت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، ایجاد اشتغال،کارا نمودن نهاد تربیتی ،کاهش سن ازدواج در جامعه و...

سوالات تحقیق:

    سوال اصلی تحقیق :

آیا بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال های فرعی تحقیق :

سوال فرعی اول

- آیا بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد  تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی دوم

- آیا بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

سوال فرعی سوم

- آیابین عزت نفس دانشجویان دوگروه آموزشی مدیریت وکامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق:

    فرضیه اصلی:

بین عزت نفس دانشجویان سه گروه آموزشی کامپیوتر، مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد پارس آباد تفاوت وجود دارد.

فرضیات فرعی:

فرضیه فرعی اول

- بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و مدیریت دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد  تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی دوم

- بین عزت نفس دانشجویان دو گروه آموزشی مشاوره و کامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد تفاوت وجود دارد.

فرضیه فرعی سوم

- بین عزت نفس دانشجویان دوگروه آموزشی مدیریت وکامپیوتر دانشگاه آزاداسلامی واحد   پارس آباد تفاوت وجود دارد.


چکیده

کودکان استثنایی مشکلات سازگاری زیادی در مقایسه با سایر کودکان دارند، با توجه به این موضوع هدف این پژوهش بررسی رابطه عزت نفس و شادکامی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت است. روش این پژوهش رابطه ای است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت در سال 94-93 تشکیل دادند. 22 نفر از آزمودنی ها را دختر و 28 نفر را پسر تشکیل دادند که برای همه ی آنها از پرسشنامه ی عزت نفس روزنبرگ و شادکامی مونش استفاده شد. یافته های این پژوهش اینگونه است سطح معنادار برابر با 436/0 و این مقدار بزرگتر از 0/05 می باشد ضریب همبستگی معنادار نمی باشد. یعنی بین عزت نفس و شادکامی کودکان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت رابطه معناداری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: عزت نفس- شادکامی- احساس مثبت- تجربه مثبت.

5 اهداف پژوهش

هدف کلی: رابطه بین عزت نفس و شادکامی دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت

هدف جزئی: رابطه بین عزت نفس و احساس مثبت دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت

رابطه بین عزت نفس و تجربه مثبت دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت

1-6 فرضیه ها

بین عزت نفس و شادکامی کودکان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت رابطه وجود دارد.

بین عزت نفس احساس مثبت دانش آموزان کم توان ذهنی مقطع پیش حرفه ای شهر رشت رابطه وجود دارد.

 تعداد صفحات 83 word

 

به همراه پرسشنامه های رابطه عزت نفس و شادکامی - پرسشنامه اصلاح شده عزت نفس روزنبرگ

فایل Spss همراه پایان نامه موجود می باشد

چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی اثربخشی آموزش سخت رویی بر میزان امید به زندگی و استرس ادراک شده معتادان مرکز ترک اعتیاد انجام شد.

روش تحقیق و جامعه آماری:

پژوهش حاضر شامل کلیه ی معتادان ترک اعتیاد مرکز راه سلامتی استان البرز بوده که تعداد آنها 223 نفر می باشد. که بر اساس جدول مورگان 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب که پس از اجرای پرسشنامه امید به زندگی و استرس ادراک شده 65 نفر دارای بالاترین میزان استرس و کمترین میزان امید به زندگی بودند که از این تعداد 40 نفر از نوجوانان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند که 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل در پژوهش شرکت کردند.

تجزیه و تحلیل داده ها:

از روش های آماری میانگین- انحراف استاندارد، واریانس حداقل و حداکثر نمرات برای نشان دادن ویژگی های جمعیت شناختی هر دو گروه بهره گرفته شد. از آزمون کوواریانسبرای مقایسه وضعیت گروه ها با خودشان در قبل و بعد از اجرای کلاس های آموزشی و اجرای متغیر مستقل و مقایسه وضعیت گروه ها با یکدیگر در قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل بهره گرفته شده است. از نمودار هم برای نشان دادن واضح تر اثر متغیر مستقل بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل آماری به کمک بسته نرم افزاری spss18 صورت گرفت.

یافته ها: گروه آزمایش در 10 جلسه به مدت 3 ماه آموزش دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش سخت رویی در گروه آزمایش بر امید به زندگی و استرس ادراک شده در سطح 0/01>p معنادار بوده است.

نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت آموزش سخت رویی بر بهبود استرس ادراک شده و افزایش امید بر زندگی موثر است.

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی جامعه شناختی «عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در استان اردبیل » می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین 1- تضعیف ارزشهای جامعه 2- درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه3- خرده فرهنگ بزهکاری 4- همنشینی افتراقی و 5- بر چسب زنی با میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ بزهکاری نوجوانان، متغیر وابسته تحقیق و-1 تضعیف ارزشهای جامعه (برگرفته از نظریه های دورکیم و هیرشی) -2 در هم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه (برگرفته از نظریه های مرتن و بلومر) -3 خرده فرهنگ بزهکاری (برگرفته از نظریه های آلبرت کوهن و ماتزا)  -4 همنشینی افتراقی (برگرفته از نظریه های ساترلند) و -5 بر چسب یا انگ زنی (برگرفته از نظریه های  لمرت و بکر) متغیرهای مستقل تحقیق هستند.تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه ای100 نفری از جامعه آماری (نوجوانان بزهکار در بند اصلاح و تربیت زندان اردبیل)، جمع­آوری  شده­اند. طبق یافته های تحقیق و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره؛ بین 1- تضعیف ارزشهای جامعه 2- درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه 3- خرده فرهنگ بزهکاری 4- همنشینی افتراقی و5- بر چسب زنی با میزان بزهکاری نوجوانان استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

بزهکاری، تضعیف ارزشهای جامعه، درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه، خرده فرهنگ بزهکاری، همنشینی افتراقی، برچسب زنی

 

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و... در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است (فرجاد،۱۳۸3: 75).

گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از بزهکاری روبه رو هستند؛در همه جوامع انسانی این اصطلاح در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه، ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد (سخاوت،1381: 14).

بزهکاری پدیده یی طبیعی و ذاتی نیست و هیچ نوجوان و جوان بزهکاری، از هنگام تولد مجرم به دنیا نمی آید؛ بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به سوی ارتکاب به جرم و بزه سوق می دهد. اغلب روان شناسان، مهمترین علل بزهکاری جوانان را عوامل فردی شخصیتی و جامعه شناسان، نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماع عنوان می کنند. به عبارتی، گروه اول بزهکاری را ناشی از عدم خود کنترلی فرد و گروه دوم فقدان کنترل اجتماعی می دانند (فرجاد،1382: 156).

- اهداف پژوهش:

- هدف کلی(اصلی)

بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل

- اهداف جزیی(فرعی)

1- بررسی رابطه بین تضعیف ارزشهای جامعه و میزان بزهکاری نوجوانان

2- بررسی رابطه بین درهم شکستگی ساختارفرهنگی جامعه و میزان بزهکاری نوجوانان

3- بررسی رابطه بین خرده فرهنگ بزهکاری و میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل

4- بررسی رابطه بین همنشینی افتراقی و میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل

5- بررسی رابطه بین بر چسب زنی و میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل

 4-1- سوالات پژوهش:

- سوال کلی:

- عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل کدامند؟

- سوالات جزئی:

1- آیابین تضعیف ارزشهای جامعه و میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین درهم شکستگی ساختارفرهنگی جامعه ومیزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

3- آیابین خرده فرهنگ بزهکاری و میزان  بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

4-آیا بین همنشینی افتراقی و میزان  بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

5-آیابین بر چسب زنی و میزان  بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

 

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی«بررسی نقش دین برسلامت روان دربین دانشجویان دانشگاه پیام نورپارس آباد» می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی نقش دین برسلامت روان دانشجویان و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین دین با 1- شناخت خویشتن  2- تلاش برای خودشکوفایی 3- درک صحیح از واقعیت 4- داشتن فلسفه وحدت دهنده درزندگی و5- تسلط بر محیط درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آبادمی باشد.در این راستا با مراجعه به اهداف و مبانی نظری؛ دین، متغیر وابسته تحقیق و سلامت روان(ابعادسلامت روان) متغیرهای مستقل تحقیق هستند. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه ای200 نفری از جامعه آماری (دانشجویان دانشگاه پیام نورپارس آباد)، جمع­آوری  شده­اند. طبق یافته های تحقیق و با استفاده از آزمون همبستگی بین دین با 1- شناخت خویشتن  2- تلاش برای خودشکوفایی 3- درک صحیح از واقعیت 4- داشتن فلسفه وحدت دهنده درزندگی و5- تسلط بر محیط درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

دین، سلامت روان، ابعادسلامت روان، ضریب گاما

- اهداف تحقیق

هدف کلی: بررسی رابطه بین دین و سلامت روانی دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد

اهداف جزئی

1- بررسی رابطه بین دین و شناخت خویشتن درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد

2- بررسی رابطه بین دین و تلاش برای خودشکوفایی درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد

3- بررسی رابطه بین دین و درک صحیح از واقعیت درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد

4- بررسی رابطه بین دین وداشتن فلسفه وحدت دهنده درزندگی درمیان دانشجویان پیام نورواحدپارس آباد

5- بررسی رابطه بین دین و تسلط بر محیط درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد

1-4- سوالات تحقیق

سوال کلی: آیابین دین و سلامت روانی دانشجویان پیام نور واحدپارس آبادرابطه معنی داری وجوددارد؟

سوالات جزئی

1- آیا بین دین وشناخت خویشتن درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد رابطه معنی داری وجوددارد؟

2- آیابین دین و تلاش برای خودشکوفایی درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد رابطه معنی داری وجوددارد؟

3- آیابین دین و درک صحیح از واقعیت درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد رابطه معنی داری وجوددارد؟

4- آیابین دین و داشتن فلسفه وحدت دهنده در زندگی درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد رابطه معنی داری وجوددارد؟

5- آیابین دین و تسلط بر محیط درمیان دانشجویان پیام نور واحدپارس آباد رابطه معنی داری وجوددارد؟

 

تعداد صفحات 83 word

به همراه پرسشنامه نقش دین درسلامت روانی