پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

پایان نامه و مقالات و پروژه های برنامه نویسی هوپاد

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

ارائه پایان نامه،پروژه، مقاله، تحقیق، پاورپوینت در تمامی رشته ها و پروژه های برنامه نویسی

۹ مطلب در دی ۱۳۹۴ ثبت شده است

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد
رشته مهندسی کشاورزی اصلاح نباتات -
گروه کشاورزی
عنوان:مطالعه روابط صفات زراعی، عملکرد و اجزای عملکرد
در هیبریدهای ذرت علوفه ای با استفاده از روشهای آماری
چند متغیره در مشهد

چکیده

به منظور بررسی و مقایسه عملکرد در ژنوتیپ های ذرت علوفه ای، آزمایشی در سال زراعی 1391 به مدت یک سال در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی طرق مشهد اجرا گردید. در این پژوهش 33 هیبرید جدید ذرت علوفه ای در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 4 تکرار تحت رژیم آبیاری نرمال مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفتند. صفات زمان ظهور دانه گرده، تاریخ ظهور سیلک، فاصله بین ظهور دانه گرده و رشته های ابریشمی یا ASI، زمان رسیدگی فیزیولوژیکی، ارتفاع بوته شامل: )ارتفاع تا بلال اصلی، تا برگ پرچم و تا انتهای تاسل(، تعداد برگ شامل: )پائین بلال، بالای بلال و تعداد کل برگ(، طول و عرض برگ بلال، سطح برگ بلال، قطر ساقه، تعداد بوته برداشتی، تعداد بلال، وزن کل بلال ها در دو ردیف، وزن بلال در 6 بوته، وزن کل بوته ها در دو ردیف، وزن 6 بوته برداشتی، قطر بلال و طول بلال اندازه گیری شدند. نتایج تجزیه واریانس آماری حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین ژنوتیپ ها از نظر تمام صفات به جز تعداد بلال در بوته بود (p=0.01). ارقام مورد بررسی از نظر عملکرد و اکثر صفات مورد بررسی تفاوت معنی داری با یکدیگر نشان دادند، به طوری که هیبرید شماره 3 (KLM76005/2-3-1-1-1-1 × MO17) و رقم 704 به ترتیب بالاترین میزان از نظر ارتفاع بوته (150/217 و 450/217 سانتیمتر) بودند. هبیرید شماره 11 (KLM77007/7-3-1-2-2-1-1 × K19/1)   با 549/64  بیشترین میزان بیوماس تر را به خود اختصاص  داد. از نظر شاخص کیفیت علوفه تر هیبریدهای شماره 30 (K48/3-1-1-3-2-1-1-1 × K19/1)  و 24 به ترتیب 45400/0 و 45075/0 بیشترین میزان شاخص کیفیت علوفه تر را داشتند. از بین 33 هیبرید  مورد بررسی هیبریدهای تجاری 24 و 11 به دلیل برتری در عملکرد علوفه تر و خشک می توانند به عنوان هیبرید برتر مد نظر قرار گیرند. برآورد میزان وراثت پذیری صفات نشان داد که وراثت پذیری در اکثر صفات از 51 درصد تا 80 درصد متغیر بوده و بالا بودن وراثت پذیری حاکی از آن است که اثرات ژنتیکی سهم بیشتری در کنترل صفات فوق نشان می دهد. بالاترین میزان وراثت پذیری مربوط به صفت شاخص کیفیت علوفه تر و خشک )به ترتیب  89/79 و 04/77 درصد) و کمترین میزان وراثت پذیری متعلق به صفت تعداد بلال در بوته با 2/14 درصد میباشد. تجزیه و تحلیل همبستگی  صفات در این آزمایش نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت و معنی دار در بین صفات به ترتیب در شاخص کیفیت علوفه خشک با تر(92/0) و شاخص کیفیت علوفه تر با تعداد بلال در بوته  (67/0) و قطر بلال(66/0) است.  بیشترین همبستگی منفی و معنی دار در سطح یک درصد بین صفات شاخص کیفیت علوفه خشک با بیوماس تر (77/0-) و ارتفاع بوته (58/0-) است. با استفاده از تجزیه  به مؤلفه های اصلی پنج مؤلفه اول که مقادیر ویژه بزرگتر از یک داشتند انتخاب شدند. این پنج مؤلفه مجموعاً 76 درصد از تغییرات مدل را توجیه می کردند. بررسی همبستگی صفات بین مولفه ها و متغیرها نشان داد که مولفه اول به تنهایی 31٪ از کل اطلاعات را به خود اختصاص داده است. جهت انجام تجزیه به عامل ها به روش مولفه های اصلی، از چرخش متعامد وریماکس استفاده شد. با توجه به نمودار اسکری پلات 3 عامل اول بیشترین درصد از مقدار کل واریانس در حدود 74 درصد را به خود اختصاص دادند. گروه بندی هیبریدها بر اساس تجزیه خوشه ای )کلاستر( برای 13  صفت به دست آمده از تجزیه به عامل ها موجب گروه بندی 33  هیبرید در 4 گروه مجزا با خصوصیات درون گروهی مشابه و بین گروهی شد. با توجه به نتایج به دست آمده اکثر هیبریدهایی که در گروه چهارم قرار دارند به دلیل بالا بودن شاخص کیفیت علوفه تر و خشک به عنوان گروه برتر و سپس گروه های دوم، اول و سوم در مرتبه های بعد قرار می گیرند. هیبریدهای (ksc704) و (klm77007/7-3-1- 2-2-1-1×k19/1)، (k3640/6×k19) و (k48/3-1-1-3-2-1-1-1×k19/1) به عنوان برترین هیبریدها با بیوماس تر و خشک بالا و شاخص کیفیت علوفه تر و خشک برتر شناسایی شدند.


چکیده

زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه ی اثربخشی آموزش سخت رویی بر میزان امید به زندگی و استرس ادراک شده معتادان مرکز ترک اعتیاد انجام شد.

روش تحقیق و جامعه آماری:

پژوهش حاضر شامل کلیه ی معتادان ترک اعتیاد مرکز راه سلامتی استان البرز بوده که تعداد آنها 223 نفر می باشد. که بر اساس جدول مورگان 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب که پس از اجرای پرسشنامه امید به زندگی و استرس ادراک شده 65 نفر دارای بالاترین میزان استرس و کمترین میزان امید به زندگی بودند که از این تعداد 40 نفر از نوجوانان به طور تصادفی ساده انتخاب شدند که 20 نفر به عنوان گروه آزمایش و 20 نفر به عنوان گروه کنترل در پژوهش شرکت کردند.

تجزیه و تحلیل داده ها:

از روش های آماری میانگین- انحراف استاندارد، واریانس حداقل و حداکثر نمرات برای نشان دادن ویژگی های جمعیت شناختی هر دو گروه بهره گرفته شد. از آزمون کوواریانسبرای مقایسه وضعیت گروه ها با خودشان در قبل و بعد از اجرای کلاس های آموزشی و اجرای متغیر مستقل و مقایسه وضعیت گروه ها با یکدیگر در قبل و بعد از اجرای متغیر مستقل بهره گرفته شده است. از نمودار هم برای نشان دادن واضح تر اثر متغیر مستقل بهره گرفته شده است. تجزیه و تحلیل آماری به کمک بسته نرم افزاری spss18 صورت گرفت.

یافته ها: گروه آزمایش در 10 جلسه به مدت 3 ماه آموزش دریافت کردند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. نتایج به دست آمده با استفاده از شاخص آماری تحلیل کوواریانس نشان داد که آموزش سخت رویی در گروه آزمایش بر امید به زندگی و استرس ادراک شده در سطح 0/01>p معنادار بوده است.

نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت آموزش سخت رویی بر بهبود استرس ادراک شده و افزایش امید بر زندگی موثر است.

چکیده

 در این مطالعه ، 5 روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، k نزدیکترین همسایه ، شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان بر روی شش مجموعه ی داده ی پزشکی سرطان سینه ، هپاتیت ، تیروئید ، دیابت ، تومور اولیه و بیماری قلبی مورد تست و ارزیابی قرار گرفتند.معیار ارزیابی میزان دقت هر روش بوده و برای تست هر روش از نرم افزار weka با مقادیر پیش فرض استفاده گردید.نتایج حاصله نشان می دهد .که اگر چه بعضی از کلاسه بندی ها نسبت به بقیه بهتر عمل می کنند ولی بطور کلی هیچ روش کلاسه بندی وجود ندارد که روی تمام مجموعه داده های مذکور از دقت بهتری برخوردار باشد و برای هر مجموعه داده یک روش کلاسه بندی خاص نسبت به سایر روش ها از دقت مطلوبی برخوردار می باشد.

مقدمه

استفاده از داده کاوی در پزشکی یکی از زمینه های پرکاربرد داده کاوی محسوب می شود که در سال های اخیر تحقیقات و مطالعات زیادی پیرامون ان انجام شده است. دسته مهمی از مسائل در علم پزشکی مربوط به تشخیص بیماری ها می باشد که بر اساس ازمایشات مختلف بر روی بیمار انجام می گیرد. هنگامی که تعداد پارامترها در تشخیص بیماری زیاد شود ممکن است تشخیص بیماری حتی برای یک متخصص خبره پزشکی نیز به سختی امکانپذیر باشد. همین دلیل موجب شده است که در چند دهه اخیر ابزار تشخیص کامپیوتری با هدف کمک به پزشک مورد استفاده قرار گیرد تا به نحوی بی نظمی را از داده ها خارج کند.

در این پژوهش 5 روش متداول کلاسه بندی بر روی  شش مجموعه داده ی پزشکی مورد تست و ارزیابی قرار می گیرد.معیار ارزیابی روش های کلاسه بندی میزان دقت هر روش می باشد.در تست روش ها از نرم افزار داده کاوی weka  با مقادیر پیش فرض برای هر الگوریتم استفاده می گردد

.


چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  پیمایشی به بررسی جامعه شناختی «عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان در استان اردبیل » می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق؛ بررسی عوامل اجتماعی موثر بر بزهکاری نوجوانان و اهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین 1- تضعیف ارزشهای جامعه 2- درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه3- خرده فرهنگ بزهکاری 4- همنشینی افتراقی و 5- بر چسب زنی با میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل بوده است. در این راستا با مراجعه به مبانی نظری؛ بزهکاری نوجوانان، متغیر وابسته تحقیق و-1 تضعیف ارزشهای جامعه (برگرفته از نظریه های دورکیم و هیرشی) -2 در هم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه (برگرفته از نظریه های مرتن و بلومر) -3 خرده فرهنگ بزهکاری (برگرفته از نظریه های آلبرت کوهن و ماتزا)  -4 همنشینی افتراقی (برگرفته از نظریه های ساترلند) و -5 بر چسب یا انگ زنی (برگرفته از نظریه های  لمرت و بکر) متغیرهای مستقل تحقیق هستند.تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری؛ اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی؛ به شیوه پیمایشی، اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه از نمونه ای100 نفری از جامعه آماری (نوجوانان بزهکار در بند اصلاح و تربیت زندان اردبیل)، جمع­آوری  شده­اند. طبق یافته های تحقیق و با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره؛ بین 1- تضعیف ارزشهای جامعه 2- درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه 3- خرده فرهنگ بزهکاری 4- همنشینی افتراقی و5- بر چسب زنی با میزان بزهکاری نوجوانان استان اردبیل رابطه معنی داری وجود دارد.

کلمات کلیدی

بزهکاری، تضعیف ارزشهای جامعه، درهم شکستگی ساختار فرهنگی جامعه، خرده فرهنگ بزهکاری، همنشینی افتراقی، برچسب زنی

 

مقدمه

یکی از مسائل و مشکلات بغرنج جوامع امروز که توجه بسیاری از روان شناسان، جامعه شناسان و حقوقدانان را به خود جلب کرده است مساله رواج بزهکاری در بین نوجوانان و جوانان است. بزهکاری از نظر حقوقی به اعمالی گفته می شود که بر خلاف قوانین، مقررات و هنجارهای اجتماعی از سوی جوانان زیر ۱۸ سال صورت می گیرد. اعمالی مثل غیبت از مدرسه، دروغگویی های مکرر، فرار از خانه، ولگردی، گدایی، ایجاد حریق، تخریب، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد مخدر، زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، انحرافات جنسی و... در زمره اعمال بزهکارانه رایج در بین جوانان است (فرجاد،۱۳۸3: 75).

گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضعیت اقتصادی و اجتماعی خود با انواع متفاوتی از بزهکاری روبه رو هستند؛در همه جوامع انسانی این اصطلاح در مورد افرادی به کار برده می شود که اعمال خلاف قانون یا موازین مذهبی آن جامعه انجام می دهند. با توجه به این که احکام در جامعه های گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در یک جامعه، ممکن است در جامعه دیگر از تخلف مبری باشد (سخاوت،1381: 14).

بزهکاری پدیده یی طبیعی و ذاتی نیست و هیچ نوجوان و جوان بزهکاری، از هنگام تولد مجرم به دنیا نمی آید؛ بلکه عوامل متعدد و گوناگونی او را به سوی ارتکاب به جرم و بزه سوق می دهد. اغلب روان شناسان، مهمترین علل بزهکاری جوانان را عوامل فردی شخصیتی و جامعه شناسان، نابسامانی ها و ناهنجاری های اجتماع عنوان می کنند. به عبارتی، گروه اول بزهکاری را ناشی از عدم خود کنترلی فرد و گروه دوم فقدان کنترل اجتماعی می دانند (فرجاد،1382: 156).

- اهداف پژوهش:

- هدف کلی(اصلی)

بررسی عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل

- اهداف جزیی(فرعی)

1- بررسی رابطه بین تضعیف ارزشهای جامعه و میزان بزهکاری نوجوانان

2- بررسی رابطه بین درهم شکستگی ساختارفرهنگی جامعه و میزان بزهکاری نوجوانان

3- بررسی رابطه بین خرده فرهنگ بزهکاری و میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل

4- بررسی رابطه بین همنشینی افتراقی و میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل

5- بررسی رابطه بین بر چسب زنی و میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل

 4-1- سوالات پژوهش:

- سوال کلی:

- عوامل اجتماعی موثربربزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل کدامند؟

- سوالات جزئی:

1- آیابین تضعیف ارزشهای جامعه و میزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

2- آیا بین درهم شکستگی ساختارفرهنگی جامعه ومیزان بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

3- آیابین خرده فرهنگ بزهکاری و میزان  بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

4-آیا بین همنشینی افتراقی و میزان  بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

5-آیابین بر چسب زنی و میزان  بزهکاری نوجوانان دراستان اردبیل رابطه وجود دارد؟

 

مقدمه

سیر تکاملی دستگاه ها و تجهیزات جانبی سیار ،مجازیسازی سرورها و ظهور سرویسهای کلاود، منجر به بازبینی دوباره معماری رایج شبکهها شده است .معماری بسیاری از شبکههای سنتی، سلسله مراتبی است که با استفاده از گره هایی از سوئیچ های اترنت در یک ساختار درختی شکل می گیرد. این معماری زمانی که بحث ارتباطات کلاینت/سرور مطرح شود، ملموس تر خواهد بود اما چنین معماری ایستایی، برای ارتباطات پویا و نیازهای شرکتها در زمینه مراکز داده و رسانههای سرویس دهنده، کافی نیست  . مواجهه با نیاز های کنونی بازار با استفاده از معماری های متداول شبکه تقریباً غیرممکن است .شرکتهای فناوری اطلاعات، برای رویارویای با مسائلی نظیر رکود یا کاهش بودجه از ابزارهای مدیریتی در سطح ماشین و پردازش های دستی بهره می گیرند .شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای مخابراتی نیز با چالشهای تشابهی روبرو هستاند، چرا که تقاضا برای دسترسی به پهنای باند شبکههای پویا رو به افزایش چشمگیری است؛ در عین حال، با افزایش هزینه های مربوط به تجهیزات مرکزی و کاهش درآمد، سود این شرکتها به خطر می افتد. معماری شبکههای موجود، به گونهای طراحی نشده اند که نیازهای کنونی شرکتها، سرویس دهنده های مخابراتی و کاربران را بر طرف کنند، به عبارت دیگر، طراحان شبکه با محدودیت های مانند: پیچیدگی ،سیاست های متناقض، فقدان مقیاسپذیری و وابستگی به فروشنده  وجود نداشتن هماهنگی بین نیازهای بازار و قابلیت های شبکه، صنعت ITرا بهسوی نقطه انحرافی می کشاند. برای جلوگیری از چنین رخدادی، صنعت معماری تعریف شده با نرمافزار یا SDN را مطرح کرد و استانداردهای مرتبط با آن را توسعه داد.

مقدمه

در سال های اخیر، مردم به طور فزاینده ای به سمت زندگی در مناطق شهری تمایل پیدا کرده اند. طبق پیش بینی ها در سال 2030 بیش از 60% از جمعیت زمین در مناطق شهری ساکن خواهند بود. بعضی از سیستم هایی که برای حل چالش های مربوط به افزایش جمعیت استفاده می شود به توسعه ی شهر هوشمند کمک خواهند کرد. مفهوم شهر هوشمند در محیط شهری پیچیده اجرا می شود و سیستم های مختلف و پیچیده زیرساختی، رفتار انسان ها، تکنولوژی، ساختارهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی را ترکیب می کند. شهر هوشمند روشی هوشمندانه برای مدیریت اجزایی نظیر حمل و نقل، سلامت، انرژی، خانه ها و ساختمان ها و محیط زیست فراهم می کند. داده های تولید شده توسط این اجزا در درجه ی اول توسط شبکه های حسگر بی سیم تولید می شود. شبکه های حسگر بی سیم در برنامه های کاربردی مصرفی و صنعتی بسیاری نظیر نظارت بر سلامت، برنامه های کاربردی خانه های هوشمند، نظارت بر آب و نظارت بر محیط زیست، مستقر شده اند.

در حال حاضر گره های حسگر مرتبط با برنامه های کاربردی شهر هوشمند مقادیر زیادی داده تولید می کنند که به طور قابل توجهی مورد استفاده قرار می گیرند. اطلاعات ناهمگن تولید شده می توانند با استفاده از زیرساخت ICTموجود، گرد آوری شوند. برخی از تکنولوژی های ارتباطی بی سیم موجود که می توانند برای تجمیع اطلاعات مورد استفاده قرار گیرند عبارتند از 3G، LTE و Wi-Fi. در زمینه ی استفاده از دستگاه های تعبیه شده و زیرساخت های اینترنتی موجود، اینترنت اشیا (IoT) شامل PCها و سایر دستگاه های الکترونیکی می شود. چشم انداز شهر هوشمند به بهره برداری از میلیاردها دستگاه IoT از یک نقطه ی مشترک بستگی دارد.

اخیرا ظهور استانداردهای شبکه ی بی سیم با قدرت پایین برای حسگرها و عملگرها، مدیران را قادر به مدیریت و کنترل حوزه ی گسترده ای از شبکه های حسگر و عملگرهای راه درو کرده است. به منظور تسهیل تعامل بین شبکه های حسگر بی سیم و اطلاعات و تکنولوژی های ارتباطی، یک معماری شهر هوشمند در این مقاله ارائه شده است. پیشنهاد ما این است که معماری روی پلت فرم خدمات مستقر شود. از طریق این پلت فرم، برنامه های کاربردی حسگر می توانند توسط برنامه های کاربردی وب قابلیت اتصال و و استفاده در شرایط عملیاتی هوشمندانه را پیدا کنند.

پیشرفت های اخیر در حوزه ی شبکه های کامپیوتری یک الگوی فناوری جدید برای ارتباطات آینده معرفی کرده است، شبکه های مبتنی بر نرم افزار (SDN). برنامه نرم افزاری مرکزی که کنترل کننده SDN نامیده می شود، رفتار کلی شبکه را مدیریت می کند. در SDN سطح داد و کنترل جدا از هم هستند و شبکه های اطلاعاتی از نظر منطقی متمرکز هستند.

کنترل کننده می تواند افزودن، به روزرسانی و حذف مدخل جریان را به صورت انفعالی در پاسخ به بسته ها و به صورت فعال با قوانین از پیش تعریف شده، انجام دهد. علاوه بر این SDN امکان واکنش سریع در مقابل تهدیدات امنیتی، فیلترینگ ترافیک دانه ای، و استقرار سیاست های امنیتی پویا را فراهم می کند.

چکیده

این مقاله بر اساس تحقیقی باعنوان «بررسی رابطة سبکهای فرزندپروری در خانواده با نگرش و تمایل به دموکراسی در خانوده های شهر ملایر»تدوین شده است. هدف تحقیق مذکورعلاوه بر بررسی رابطه سبکهای فرزندپروری در خانواده با نگرش و تمایل به دموکراسی در خانواده های شهر ملایر سال90؛ تعیین میزان گرایش به رفتارهای دموکراتیک در هر یک از سبک های زندگی،بررسی عواملی موثر بر میزان گرایش دموکراتیک در افراد مورد مطالعه وبررسی توزیع جامعه مورد مطالعه از لحاظ شیوه های فرزندپروری بوده است.

پژوهش مذکوربا استفاده از روش پیمایشی وبه وسیله پرسشنامه شیفر صورت گرفته است . حجم نمونه مورد بررسی 270 نفر بوده ودانش آموزان دختر پایه دوم دبیرستان  شهرملایرجامعه آماری پژوهش را تشکیل می دادند. براساس نتایج بدست آمده بین متغیر تحرک اجتماعی، کیفیت روابط والدین با فرزندان، ارتباط با شبکه خویشاوندی، تحصیلات و شغل والدین با میزان گرایش دموکراتیک والدین رابطه معنی داری وجود دارد . همچنین رابطه بین متغیر قشر اجتماعی و مرحله چرخه زندگی با میزان گرایش دموکراتیک معنی دار نبوده است.

چکیده

 

فناوری شبکه های حسگر بی سیم محلی مبتنی بر IEEE 802.11 امکان دسترسی به برنامه های کاربردی اینترنت مانند HTTP، FTP، ویدیو و غیره را برای کاربران ثابت و متحرک خود فراهم می کند. در WLAN یک ایستگاه تنها پس از برقراری ارتباط با یک نقطه ی دسترسی (AP) قادر به دریافت خدمات می باشد. یک ایستگاه می تواند از میان نقاط دسترسی (APها) هر AP که دارای قدرت سیگنال بالاتری باشد را انتخاب کند. در یک سناریوی زمان واقعی IEEE 802.11 WLAN ایستگاه های تلفن به صورت پویا مکان خود را تغییر می دهند که این منجر به توزیع بار نامتعادل در نقاط دسترسی موجود (APها) می شود. این عدم تعادل بار باعث تخریب قابل توجهی در عملکرد WLAN می شود. در این مقاله ما یک الگوریتم تعادل بار برای افزایش عملکرد شبکه ارائه می کنیم. الگوریتم ما به صورت پویا بار شبکه را با توزیع ایستگاه های تلفن در میان نقاط دسترسی (APها) متعادل می کند. ما از شبیه ساز Riverbed Modeler 17.5 برای نشان دادن نتایج الگوریتم تعادل بار پیشنهادی خود استفاده کردیم. نتایج شبیه سازی افزایش عملکرد شبکه از نظر داده های خراب شده، توان و بارگذاری روی یک AP را نشان می دهد. الگوریتم پیشنهادی اثربخشی تعادل بار و افزایش عملکرد شبکه را ارائه می کند.

 

کلمات کلیدی: IEEE 802.11، تعادل بار، عملکرد شبکه، مدلساز Riverbedچکیده

 

فناوری شبکه های حسگر بی سیم محلی مبتنی بر IEEE 802.11 امکان دسترسی به برنامه های کاربردی اینترنت مانند HTTP، FTP، ویدیو و غیره را برای کاربران ثابت و متحرک خود فراهم می کند. در WLAN یک ایستگاه تنها پس از برقراری ارتباط با یک نقطه ی د ...

چکیده

این تحقیق با استفاده از روش  تحلیل محتوی به بررسی جامعه شناختی « بررسی ابعاد مصرف‌گرایی در مجلات زن روز منتشر شده در سال 91 » می­پردازد. هدف کلّی از انجام این تحقیق تحلیل محتوی  آگهی های تبلیغاتی مجلات زن روز از نظر مصرف گرایی در سال91واهداف فرعی شامل بررسی رابطه بین1- مدگرایی و میل برای به روزشدن 2- مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب 3- مصرف منفعلانه 4- مصرف تنوعی 5- مصرف متظاهرانه 6- مصرف طبقه ای و 7- مصرف هویتی بامصرف گرایی بوده است.دراین راستا بامراجعه به مبانی نظری ؛1- مدگرایی و میل برای به روزشدن ازنظریه فوکووگیدنز2- مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب ازنظریه کازنووشاو 3- مصرف منفعلانه ازنظریه آدرنووهورکهایمر 4- مصرف تنوعی ازنظریه بوردیووباسرمن 5- مصرف متظاهرانه ازنظریه وبلت وزیمل 6- مصرف طبقه ای ازنظریه بوردیووباسرمن و 7- مصرف هویتی ازنظریه واردوزیمل ، به صورت مستقیم یاغیرمستقیم اخذیااستنباط شده اند.

تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه­ای و اسنادی و در بخش عملی، به شیوه تحلیل محتوااطلاعات لازم از طریق مقوله بندی و فیش برداری ازنمونه های آماری جمع­آوری شده­اند.طبق یافته های تحقیق؛درمجلات زن روز ، در مجلات زن روز سبک زندگی مصرف‌گرایانه ترویج می‌شود.مصرف گرایی دراین مجلات،معلول 1- مدگرایی و میل برای به روزشدن 2- مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب 3- مصرف منفعلانه 4- مصرف تنوعی 5- مصرف متظاهرانه 6- مصرف طبقه ای و 7- مصرف هویتی است.

اهداف پژوهش:

- هدف کلی:

بررسی ابعاد مصرف‌گرایی در مجلات زن روز منتشر شده در سال 1391.

- اهداف جزئی:

  • بررسی سبک زندگی مصرف‌گرایانه در مجلات زن روز .
  • بررسی مقوله مدگرایی و میل برای به روزشدن در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب در مجلات زن روز
  • بررسی مقوله مصرف منفعلانه در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف تنوعی در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف متظاهرانه در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف طبقه ای در مجلات زن روز.
  • بررسی مقوله مصرف هویتی در مجلات زن روز.

4-1- سوالات پژوهش:

- سوال کلی:

ابعاد مصرف‌گرایی در مجلات زن روز منتشر شده در سال 1391کدامند؟

- سوالات جزئی:

آیا بین مدگرایی و میل برای به روزشدن و مصرف‌گرایی در مجلات زن روزاست رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین مصرف مبتنی بر ایجاد نیازهای کاذب و مصرف‌گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین مصرف منفعلانه و مصرف‌گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین مصرف تنوعی و مصرف‌گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین مصرف متظاهرانه و مصرف‌گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین مصرف طبقه ای و مصرف‌گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟

آیا بین مصرف هویتی و مصرف‌گرایی در مجلات زن روز رابطه معنی داری وجوددارد؟